Informacja "Prezydent Miasta Suwałk ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych na rzecz mieszkańców Miasta Suwałk w zakresie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży w I kwartale 2008 roku." z dnia 2007-11-30 dotyczący

Dotyczy Konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie krajoznawstwa oraz wypoczynku.
Data wydania 2007-11-30
Tytuł Prezydent Miasta Suwałk ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych na rzecz mieszkańców Miasta Suwałk w zakresie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży w I kwartale 2008 roku.

Prezydent Miasta Suwałk ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych na rzecz mieszkańców Miasta Suwałk w zakresie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży w I kwartale 2008 roku.  Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi poprzez udzielenie dotacji na dofinansowanie jego realizacji. Rodzaj zadania: 

Wspieranie organizacji imprez z zakresu turystyki aktywnej,

kwalifikowanej i specjalistycznej. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację wyżej wymienionego zadania wynosi 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych). Zasady przyznawania dotacji1. Zasady przyznawania dotacji na realizację przedmiotowych zadań określają przepisy:a) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,b) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.2. Dopuszcza się rozstrzygnięcie konkursu poprzez wybór więcej niż jednej oferty na realizację przedmiotowego zadania. Ostateczną decyzję o przyznaniu i wysokości dotacji podejmuje Prezydent Miasta Suwałk.3. Złożone oferty ocenia pod względem formalnym i merytorycznym komisja konkursowa i przedkłada wyniki Prezydentowi Miasta Suwałk.4.  Zatwierdzenia wyboru ofert dokonuje Prezydent Miasta Suwałk.5. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania reguluje umowa pomiędzy Miastem Suwałki, a organizacją wnioskującą.6. W przypadku przyznania dotacji w kwocie innej niż wnioskowana w ofercie przed zawarciem umowy Organizacja przedkłada kosztorys zadania ze wskazaniem na typ kosztów dostosowany do kwoty przyznanej dotacji. Kosztorys stanowi załącznik do umowy. Termin i warunki realizacji zadnia:1.      Termin realizacji zadania: styczeń – marzec 2008 r.2.      Konkurs kierowany jest do organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w ustawie, które spełniają następujące warunki:a.       W ramach działalności statutowej prowadzą działania objęte konkursem,b.       Zamierzają realizować zadania na rzecz mieszkańców Suwałk, członków organizacji, w ramach której prowadzona jest działalność,c.       Dysponują kadrą posiadającą kwalifikacje niezbędne do realizacji zadania,d.      Posiadają doświadczenie w realizacji zadań będących przedmiotem konkursu.Termin i warunki składania ofert1.      Termin składania ofert upływa z dniem 17.12.2007 r. do godz. 10.00.2.      Oferty wraz z załącznikami w kopertach zamkniętych z napisem „Turystyka – konkurs ofert” należy składać w kancelarii ogólnej Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, pok. nr 6 lub za pośrednictwem poczty na adres Urząd Miejski w Suwałkach, 16-400 Suwałki, ul. Mickiewicza 1 (decyduje data wpływu).3.      Ogłoszenie wyników konkursu ofert nastąpi do dnoa 9.01.2007 r.Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:1. Kryteria formalne:Odrzuceniu podlegają oferty:a.       złożone na drukach innych niż wskazane w niniejszym ogłoszeniu,b.      niekompletne,c.       złożone przez podmiot nieuprawniony zgodnie z niniejszym ogłoszeniem do udziału w konkursie,d.      złożone po terminie,e.       niedotyczące pod względem merytorycznym zadań wskazanych  w ogłoszeniu,f.        złożone przez podmiot podlegający wykluczeniu na mocy art. 93 ust. 7 ustawy
o finansach publicznych.
2. Kryteria merytoryczne:zasięg działania, miejsce wykonania zadania, zamierzone efekty i cele, nowatorstwo i cykliczność proponowanego projektu, społeczne uzasadnienie, koszt realizacji planowanego zadania,  udział własny oferenta, inne źródła finansowania, możliwości organizacyjne (posiadane zasoby kadrowe, rzeczowe, doświadczenie, zakładani partnerzy i benificjenci). Postanowienia końcowe1. Prezydent Miasta powiadamia oferentów o wynikach postępowania konkursowego i podaje je do publicznej wiadomości w lokalnej prasie, Biuletynie Informacji Publicznej oraz poprzez zamieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Suwałkach.2. Wzory oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego stanowią odpowiednio załączniki nr 1, 2 i 3 do ogłoszenia, udostępnione są na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Suwałkach www.um.suwalki.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Wydziale Kultury i Turystyki Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, pok. 214. Dodatkowych informacji udziela p. Marta Paciorokwska, tel. (087) 562 82 14.

Udostępniający: Alicja Andrulewicz - Wydział Kultury i Turystyki

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data wprowadzenia: 2008-12-29

Data modyfikacji: 2008-12-29

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2008-12-29