Informacja "Prezydent Miasta Suwałk ogłasza drugi otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w 2007 r." z dnia 2007-05-22 dotyczący Ogłoszenie konkurs na realizację zadań publicznych z zakresu upowsze

Dotyczy Ogłoszenie konkurs na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w 2007r.
Data wydania 2007-05-22
Tytuł Prezydent Miasta Suwałk ogłasza drugi otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w 2007 r.

OGŁOSZENIE

 Prezydent Miasta Suwałk ogłasza drugi otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w 2007 r. A.  Rodzaje zadań oraz wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację:1.       Organizacja imprez i zawodów sportowo-rekreacyjnych w Suwałkach: 1)      cyklicznych, ujętych w miejskim kalendarzu imprez sportowych,2)      ujętych w  kalendarzu imprez polskich związków sportowych,3)      propagujących szczególne osiągnięcia sportowe dzieci i młodzieży,4)      masowych,5)      charytatywnych,             o zasięgu: 1) międzynarodowym,           2) ogólnopolskim,                      3) regionalnym.                        Na realizację ww. zadania w II półroczu 2007 r. Miasto Suwałki przeznacza kwotę 29.000,00 zł. (dwadzieścia dziewięć tysięcy  złotych).            Środki finansowe na realizację przedmiotowego zadania wyniosły: 

Lp.Wyszczególnieniew 2003 r.w 2004 r.w 2005 r.w 2006 r.
 Koszt realizacji zadań53.452,70 zł117.880,88 zł122.791,74 zł152.777,98 zł
 w tym dotacje46.000,00 zł37.000,00 zł32.000,77 zł40.500,00 zł

 2.      Rozwój zainteresowań dzieci i młodzieży kulturą fizyczną - pobudzanie do aktywności ruchowej, w tym: 1)      organizacja zawodów w ramach Miejskiej Rywalizacji Sportowej dla wszystkich typów szkół,2)      organizacja udziału dzieci i młodzieży w finałach wojewódzkich współzawodnictwa sportowego wszystkich typów szkół.                        Na realizację ww. zadania w II półroczu 2007 r. Miasto Suwałki przeznacza kwotę 30.000,00 zł. (trzydzieści tysięcy  złotych).            Środki finansowe na realizację przedmiotowego zadania wyniosły: 

Lp.Wyszczególnieniew 2003 r.w 2004 r.w 2005 r.2006 r.
 Koszt realizacji zadań52.037,14 zł44.069,90 zł93.940,64 zł80.328,19 zł
 w tym dotacje49.500,00 zł 28.500,00 zł26.777,02 zł36.000,00 zł

 3.       Popularyzacja piłki nożnej i udział zespołu reprezentującego Miasto Suwałki w rozgrywkach III ligi piłki nożnej, w tym organizacja imprez i obozów sportowo-kondycyjnych,                         Na realizację ww. zadania w II półroczu 2007 r. Miasto Suwałki przeznacza kwotę 60.000,00 zł. (sześćdziesiąt tysięcy złotych).            Środki finansowe na realizację przedmiotowego zadania wyniosły:

Lp.Wyszczególnieniew 2003 r.w 2004 r.w 2005 r.2006 r.
 Koszt realizacji zadań599.375,44 zł261.217,67 zł412.914,88 zł518.105,26 zł
 w tym dotacje70.000,00 zł80.700,00 zł100.000,00 zł105.000,00zł

 4.       Popularyzacja piłki siatkowej i udział zespołu reprezentującego Miasto Suwałki w rozgrywkach III ligi piłki siatkowej seniorów rundy wiosennej, w tym organizacja imprez i obozów sportowo-kondycyjnych,                         Na realizację ww. zadania w II półroczu 2007 r. Miasto Suwałki przeznacza kwotę 10.000,00 zł. (dziesięć tysięcy złotych).            Środki finansowe na realizację przedmiotowego zadania wyniosły: - w 2005 r. i  2006 r. zadania były realizowane w ramach środków wydatkowanych na
zadania 1 – 3.5.       Rozwój i upowszechnianie zainteresowania sportem wśród osób niepełnosprawnych.                        Na realizację ww. zadania w II półroczu 2007 r. Miasto Suwałki przeznacza kwotę 8.000,00 zł. (osiem tysięcy  złotych).                        Środki finansowe na realizację przedmiotowego zadania wyniosły:

Lp.Wyszczególnieniew 2003 r.w 2004 r.w 2005 r.2006 r.
 Koszt realizacji zadań14.503,89 zł34.896,35 zł54.530,82 zł44.622,70 zł
 w tym dotacje8.500,00 zł16.000,00 zł14.730,00 zł16.940,00 zł

 6.       Współpraca międzynarodowa w zakresie organizacji obozów, zawodów, turniejów i szkoleń w Suwałkach, wyjazdów szkoleniowych i udziału w turniejach, zawodach.                         Na realizację ww. zadania w II półroczu 2007 r. Miasto Suwałki przeznacza środki
w ramach kwot zarezerwowanych na ww. zadania o nr  1-5            Środki finansowe na realizację przedmiotowego zadania wyniosły:

Lp.Wyszczególnieniew 2003 r.w 2004 r.
 Koszt realizacji zadań7.700,00 zł12.634,33 zł
 w tym dotacje4.000,00 zł7.500,00 zł

W 2005 r. i 2006 r.  zadania były realizowane w ramach środków wydatkowanych na zadania 1-5. 

B.  Termin i warunki realizacji zadania

  1. Dofinansowanie zadań przez Miasto Suwałki (wsparcie realizacji) obejmuje okres: od czerwca 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.,
  2. W ramach otwartego konkursu ofert mogą być składane oferty na zadania, których realizacja odbywać się będzie  w okresie od czerwca 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.
  3. Oferent zapewnia niezbędne zasoby ludzkie i rzeczowe do realizacji zadania.
  4. Zamawiający zastrzega możliwość wyboru kilku ofert w ramach jednego zadania, mając na uwadze potrzebę optymalnego zaspokojenia potrzeb mieszkańców, w miarę posiadanych możliwości finansowych.
  5. Szczegółowe warunki i zakres realizacji zadania publicznego, oraz jego finansowania i rozliczania, zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy Miastem Suwałki a oferentem. Wzór umowy stanowi załącznik nr 1, a wzór sprawozdania z realizacji zadania - załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
  6. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
    i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami), które łącznie spełniają następujące warunki:

1)      w ramach działalności statutowej prowadzą działania objęte konkursem;2)      zamierzają realizować zadania na rzecz mieszkańców Suwałk, gości odwiedzających Suwałki, członków stowarzyszenia, w ramach którego oferent prowadzi działalność, o ile jego siedziba bądź siedziba oddziału mieści się w Suwałkach;3)      dysponują kadrą posiadającą kwalifikacje niezbędne do realizacji zadania;4)      posiadają doświadczenie w realizacji zadań będących przedmiotem konkursu;5)      nie podlegają sankcji art. 145 ust. 6 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami).C.    Termin i warunki składania ofert1.       Termin złożenia ofert upływa 25 czerwca 2007 r. o godz. 1000. 2.       Ofertę w zamkniętej kopercie z napisem „Konkurs – kultura fizyczna – zadanie nr …...[1] –        - nazwa zadania: ……..” i pieczątką nagłówkową oferenta należy składać osobiście w kancelarii ogólnej Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, pok. 6 (w godzinach pracy Urzędu tj. 730  do 1530) lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miejski w Suwałkach, 16-400 Suwałki, ul. Mickiewicza 1 (decyduje data wpływu oferty do Urzędu). W danej kopercie może znajdować się wyłącznie jedna oferta.3.       Oferty należy opracować na formularzach, które stanowią załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia. Dodatkowo formularze ofert dostępne będą w Wydziale Oświaty, Wychowania i Sportu Urzędu Miejskiego w Suwałkach (ul. Mickiewicza 1, pokój nr 205). D.    Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert.1.       Ocena ofert nastąpi w terminie  30 dni licząc od dnia następującego po dniu, o którym mowa w części C ust. 1 niniejszego ogłoszenia.2.       Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.3.       W pierwszej kolejności oferty zostaną sprawdzone pod względem formalnym, tj. czy spełniają wymagania określone w art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz wynikające z niniejszego ogłoszenia. 4.       Oferty z brakami formalnymi, niekompletne, a także złożone lub przesłane (za pośrednictwem poczty) bądź uzupełnione po terminie wymienionym w części C ust. 1 –  zostaną odrzucone.5.       W przypadku braku w statucie oferenta zadań zbieżnych z zadaniem wymienionym w ofercie - oferta zostanie odrzucona. 6.       Oferty niezgodne z zadaniami publicznymi z zakresu upowszechniania kultury fizycznej –  zostaną odrzucone.  7.       Przy ocenie poszczególnych ofert stosowane będą następujące kryteria i skala ocen:1)       merytoryczna wartość oferty – skala ocen 0-10 punktów;2)       możliwość realizacji zadania przez poszczególne podmioty przedstawiające ofertę – skala ocen 0-10 punktów;3)       ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania – skala ocen 0-10 punktów;4)       zakres finansowania zadania z innych źródeł niż budżet Miasta oraz wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania – skala ocen 0-5 punktów;5)       dotychczasowa współpraca z lokalnym samorządem, opinie i rekomendacje – skala ocen  0-10 punktów.      8.   Przy ocenie zadania określonego w części A ust. 3 stosowane będą dodatkowo następujące kryteria i  skala ocen:1)      ilość szkolonych osób i średni, miesięczny koszt szkolenia zawodnika – skala ocen
0-5 punktów;2)       osiągnięcia sportowe zawodników szkolonych przez oferenta w ciągu ostatnich 36 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku – skala ocen:a. 0-20 punktów – za zdobyte punkty w ramach centralnego współzawodnictwa sportowego,b. 0-30 punktów – za inne sukcesy sportowe ujęte w Regulaminie stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień przyznawanych w mieście Suwałki w dziedzinie kultury fizycznej – załączniku do uchwały nr VIII/66/07 Rady Miejskiej w Suwałkach, z dnia 28 marca 2007 r.E.    Zasady przyznawania dotacji i zlecania zadań1.    Zasady przyznawania dotacji na realizację przedmiotowych zadań określają przepisy:1)      ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;2)      ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.2.   Zlecający może przyznać dotację w kwocie niższej niż wnioskowana. F.    Ogłoszenie wyników i postanowienia końcowe1.       Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w terminie do 30 dni licząc od dnia następującego po dniu, o którym mowa w części C ust. 1 niniejszego ogłoszenia.2.       Warunkiem zawarcia umowy na realizację zadania i przekazania oferentowi środków finansowych – dotacji jest dostarczenie (przez oferenta), po ogłoszeniu wyników konkursu, zweryfikowanej oferty sporządzonej na formularzu według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia. Dostarczenie zweryfikowanej oferty nie obowiązuje wnioskodawców, którym przyznano 100% wnioskowanej dotacji. 3.       Urząd Miejski w Suwałkach powiadomi każdego oferenta, w formie pisemnej, o przyjęciu oferty do realizacji lub jej odrzuceniu – uzasadnieniu podlega wyłącznie decyzja o odrzuceniu oferty. 4.       Dyscyplinami uznanymi za wiodące w Suwałkach[2], w zakresie:1)      szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo, są:a) badminton, b) karate kyokushin, c) lekkoatletyka , d) piłka nożna, e) piłka siatkowa, f) pływanie,  g) szachy, h) unihokej  , i) żeglarstwo;2)   rozwoju zainteresowań dzieci i młodzieży kulturą fizyczną, są:a) badminton, b) karate kyokushin, c) karting, d) lekkoatletyka, e) piłka koszykowa, f) piłka nożna, g) piłka ręczna, h) piłka siatkowa, i) pływanie, j) szachy, k) unihokej, l) zapasy, ł) żeglarstwo;5.   Zarządzenie nr 15/06 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia wykazu przedstawicieli, spośród których rekrutować się będzie Komisja do rozpatrywania ofert dotyczących realizacji zadań publicznych Miasta Suwałk z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w 2007 r. składanych, w ramach otwartego konkursu ofert, przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego oraz ustalenia regulaminu pracy tej Komisji uwzględniającego tryb
i kryteria stosowane przy wyborze, wzór formularza oferty, umowy i sprawozdania wraz
z zarządzeniem nr 111/07 Prezydenta Miasta Suwałk w sprawie ogłoszenia drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej
 z 22 maja 2007 r. dostępne są również na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Suwałkach - www.um.suwalki.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz dodatkowo w Wydziale Oświaty, Wychowania i Sportu Urzędu Miejskiego w Suwałkach (ul. Mickiewicza, pokój. 205).  [1] Należy podać numer z rozdziału A np.: „Konkurs – kultura fizyczna – zadanie nr 1. 1) o zasięgu 3) – Organizacja mistrzostw makroregionu juniorów w zapasach”

[2] Dyscypliny zostały ułożone w porządku alfabetycznym.

Udostępniający: Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data wprowadzenia: 2008-12-29

Data modyfikacji: 2008-12-29

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2008-12-29