Informacja "Prezydent Miasta Suwałk ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia na rzecz mieszkańców Suwałk w 2007 roku. " z dnia 2007-03-19 dotyczący Konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu ochrony z

Dotyczy Konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia w 2007 roku
Data wydania 2007-03-19
Tytuł Prezydent Miasta Suwałk ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia na rzecz mieszkańców Suwałk w 2007 roku.

OGŁOSZENIE

 Prezydent Miasta Suwałk na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96,poz. 873 z póź. zm) ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji  zadań z zakresu ochrony zdrowia na rzecz mieszkańców Suwałk w 2007 roku.Zlecenie realizacji n/w zadań publicznych nastąpi w formie wsparcia poprzez udzielenie dotacji na dofinansowanie ich realizacji.  I. Rodzaj zadania i wysokość dotacji przeznaczonej na realizację zadania. 

 nazwa zadania(nazwę zadania należy wpisać odpowiednio w ofercie)kwota dotacji przeznaczona na wsparcie realizacji zadaniaw 2007 r.PLN
1.Wspieranie działań minimalizujących skutki zaburzeń rozwojowych dzieci i młodzieży 15.5 00,-
2.Wspieranie działań na rzecz promocji zdrowia psychicznego 6.000,-
3.Wspieranie działań w zakresie profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowego stylu życia   poprzez:- organizację spotkań, prelekcji z udziałem lekarzy różnych specjalności oraz innych specjalistów (psycholog, dietetyk, prawnik...);- zwiększenie dostępności do materiałów edukacyjnych i szkoleń w zakresie edukacji zdrowotnej; - zajęcia relaksacyjne,  zespołowa gimnastyka, spartakiady;- wspieranie wielokierunkowych form walki ze skutkami schorzeń. 17.500,-
4.Wspieranie organizacji kolonii zdrowotnych  dzieciom z rodzin ubogich; 6.500,-
5.Wspieranie działań rehabilitacyjnych na rzecz osób niepełnosprawnych lub po przebytych zabiegach operacyjnych, mających na celu poprawę funkcji życiowych w szczególności poprzez:- uzyskanie sprawności  ruchowej przy niedowładach, - masaży i ćwiczeń kobiet po mastektomii;- poruszania się osób niewidomych,    10.000,-
6.Działalność edukacyjna w zakresie upowszechniania zasad udzielania pierwszej pomocy1.500,- 
7Doskonalenie umiejętności osób zawodowo i społecznie zajmujących się profilaktyką zdrowotną i wsparcie zasobów rzeczowych. 3.000,-
 II. Zasady przyznawania dotacji 1.     Zasady przyznawania dotacji na realizację przedmiotowych zadań określają przepisy:a)     ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z póź. zm.)b)    ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U.   Nr 249, poz. 2104)c)     rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207)d)    uchwała Nr XXXI/358/05 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 26 stycznia 2005 r. w sprawie przyjęcia Karty współpracy samorządu Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz Uchwała Nr V/32/06 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2007. 2.   Środki są przeznaczone na dofinansowanie zadań, o których mowa w ogłoszeniu konkursowym.3.   Złożenie oferty o dotację z budżetu Miasta nie gwarantuje przyznania środków finansowych w wysokości wnioskowanej przez oferenta.4.   Dopuszcza się rozstrzygnięcie konkursu poprzez wybór więcej niż jednej oferty na realizację przedmiotowego zadania.5.   Każdy oferent na poszczególne zadanie może złożyć tylko jedną ofertę (może złożyć oferty na więcej niż jedno z wymienionych zadań konkursowych);6.   Ostateczną decyzję o przyznaniu i wysokości dotacji podejmuje Prezydent Miasta Suwałk po zapoznaniu się z protokółem Komisji Konkursowej, powołanej do rozpatrzenia ofert. 7.   Zlecenie realizacji zadania przez Miasto Suwałki nastąpi w trybie określonym w art. 11 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z póź. zm.)III. Termin i warunki realizacji zadania.1.     Termin realizacji zadania – od daty zawarcia umowy do końca 2007 roku.2.     Zadanie winno być realizowane z najwyższą starannością  a podmioty, które to zadanie realizują powinny spełniać wymogi formalne określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873) i rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207);3.     Szczegółowe warunki realizacji zadania, finansowania i rozliczenia zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Miastem Suwałki a oferentem. Wzór umowy i wzór sprawozdania stanowią odpowiednio załączniki Nr 2 i Nr 3 do Ogłoszenia.4.     W przypadku przyznania dotacji w kwocie innej niż wnioskowana w ofercie, przed zawarciem umowy podmiot przedkłada kosztorys zadania ze względu na rodzaj kosztów dostosowany do kwoty przyznanej dotacji i zweryfikowany opis zadania (część II i III oferty). Kosztorys wraz z częścią opisową stanowi załącznik do umowy.IV. Termin i miejsce składania ofert. 1.     Oferty należy przygotować na formularzach, które stanowią załącznik Nr 1 do niniejszego Ogłoszenia. Dodatkowo formularze ofert dostępne będą w Wydziale Zdrowia i Pomocy Społecznej Urzędu Miejskiego w Suwałkach ul. Mickiewicza 1, pokój Nr 2 oraz w BIP „Majątek – pomoc publiczna – aktualności” a także na stronie internetowej www.um.suwalki.pl2.  Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „konkurs ofert na zadanie z zakresu ochrony zdrowia pn. …” w Urzędzie Miejskim w Suwałkach ul. Mickiewicza 1  pokój Nr 6, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 kwietnia   2007 r. godz. 15.00. Wszystkie dokumenty w kopercie winne być trwale spięte w sposób uniemożliwiający ich oddzielenie się podczas prac komisji. 3.     Oferta nie złożona we wskazanym terminie oraz która wpłynie pocztą po tym terminie, nie będzie objęta  procedurą konkursową.  V. Termin, tryb  i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert.1.     Dokonanie wyboru ofert na realizację zadania nastąpi w terminie do 30 dni od wyznaczonego terminu do składania ofert. Prezydent Miasta Suwałk powiadomi oferentów o wyniku postępowania konkursowego a ponadto poda do publicznej wiadomości ogłoszenie zawierające rozstrzygnięcie konkursu ofert na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Suwałkach, Biuletynie Informacji Publicznej i Tygodniku Suwalskim.2.     Oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert dokonuje Komisja Konkursowa powołana przez Prezydenta Miasta Suwałk. Komisja sporządza protokół i wstępnie kwalifikuje złożone oferty do otrzymania dotacji. Decyzję o przyznaniu dotacji i jej wysokości podejmuje Prezydent Miasta Suwałk. 3.     Kryteria wyboru ofert3.1.          Kryteria formalne:a)     oferent jest organizacją pozarządową, podmiotem wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jednostką organizacyjną podległą organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowaną;b)    Oferent prowadzi działalność statutową zbieżną z zadaniem, na które składa ofertę; c)     Przedłoży kompletną ofertę wraz z załącznikami na wymaganym druku, podpisaną przez osoby uprawnione, w terminie wskazanym w ogłoszeniu. Wymagane załączniki: aktualny wyciąg z właściwego rejestru/ ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących, sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok, umowa partnerska lub oświadczenie partnera w przypadku wskazania partnera w ofercie;d)    Nie podlega wykluczeniu na mocy art. 145 ust. 6 ustawy o finansach publicznych (wymagane oświadczenie w tym zakresie);e)     W przypadku złożenia przez oferenta więcej niż jednej oferty na jedno zadanie konkursowe, oferty te nie podlegają rozpatrzeniu;f)      Oferta określająca kwotę dofinansowania wyższą niż podana w ogłoszeniu konkursowym na dane zadanie podlega odrzuceniu.  3.2 Do oceny merytorycznej zostanie dopuszczona oferta, która spełnia wszystkie w/w kryteria formalne.3.3 Kryteria merytoryczne.a)     ocena zgłoszonych możliwości realizacji zadania przez oferenta,b)    ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,c)     uwzględnienie zadeklarowane udziału środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania, wymagane minimum 10 % ogólnego kosztu realizacji zadania;d)    uwzględnienie efektów zadania (np. liczba odbiorców, koszt jednostkowy, adekwatność założeń zadania do oczekiwanych efektów),e)     uwzględnienie oceny realizacji zadań zleconych podmiotowi w okresie poprzednim (rzetelność, terminowość rozliczenia dotacji);VI. Zadania publiczne tego samego rodzaju zrealizowane przy wsparciu finansowym organizacji pozarządowych i dotacje przekazane na ich realizację w 2006 r.: (W 2007 r. dotychczas nie były realizowane zadania tego rodzaju.)1.Wspieranie działań minimalizujących skutki zaburzeń rozwojowych dzieci i młodzieży:- koszt ogółem 42.010,- zł , w tym dotacja 15.000,- zł2.Wspieranie działań na rzecz promocji zdrowia psychicznego:- koszt ogółem 44.916,15 zł , w tym dotacja 6.000,- zł3. Wspieranie działań w zakresie profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowego stylu życia:- koszt ogółem 28.645,84 zł, w tym dotacja 16.340,- zł 4.Organizacja kolonii zdrowotnych:- koszt ogółem 7.316,27 zł, w tym dotacja 6.000,- zł  5.Wspieranie działań rehabilitacyjnych na rzecz osób niepełnosprawnych:- koszt ogółem 12.696,88 zł, w tym dotacja 9.953,24 zł6.Działalność edukacyjna w zakresie zasad udzielania pierwszej pomocy:- koszt ogółem 1.785,60 zł, w tym dotacja 1.500,- zł7.Doskonalenie umiejętności osób zawodowo i społecznie zajmujących się profilaktyką zdrowotną i wsparcie zasobów rzeczowych:- koszt ogółem 0 zł, w tym dotacja 0 zł

Udostępniający: Honorata Rudnik - Wydział Zdrowia i Pomocy Społecznej

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data wprowadzenia: 2008-12-29

Data modyfikacji: 2008-12-29

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2008-12-29