Informacja "Prezydent Miasta Suwałk ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2007 rok." z dnia 2007-03-05 dotyczący Wyniki otwartego konkursu.

Dotyczy Wyniki otwartego konkursu.
Data wydania 2007-03-05
Tytuł Prezydent Miasta Suwałk ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2007 rok.

Prezydent Miasta Suwałk ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2007 rok(Zarządzenie 20/07 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 4 stycznia 2007 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Suwałkach w 2007 r.)   I. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych oraz osób zagrożonych uzależnieniem. 

Nazwa organizacji, adres, nazwa zadaniaWysokość przyznanej dotacji (w zł)
1. Suwalskie Stowarzyszenie Klub Abstynentów „Filar”, Suwałki, ul. Kościuszki 71A 

- Alkoholowy Telefon Zaufania dla osób z problemem alkoholowym

4.000,-

2. Suwalskie Stowarzyszenie „Wybór”, Suwałki, ul. Szpitalna 77 

- uzupełniający ponadpodstawowy program dla osób z utrwaloną abstynencją

4.000,-

- maratony terapeutyczne na temat „Jak i po co rzucić palenie”

800,-

- obóz terapeutyczno – wypoczynkowy dla osób uzależnionych i ich rodzin

16.500,-

- Dodatkowy uzupełniający program terapeutyczny „Budujemy godność, szacunek, wolność i rozwój człowieka”.

3.500,-

  II. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i/lub narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. 

Nazwa organizacji, adres, nazwa zadaniaWysokość przyznanej dotacji (w zł)

1. Fundacja „Źródło”, Suwałki, ul. Kościuszki 72A

 

- prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej. Realizowanie programu „Równy start – równa nadzieja”

50.000,-

warunkowo po wyjaśnieniu sytuacji prawnej dot. siedziby i miejsca działalności Fundacji

- rodzinne wyjazdy terapeutyczne „Cztery pory roku”

5.000,-

warunkowo j.w.

- pomoc socjoterapeutyczna dzieciom i matkom pochodzącym z rodzin dysfunkcyjnych

0,-

oferta odrzucona ze względów formalnych

2. Świetlica Środowiskowa Im. Dzieciątka Jezus Zgromadzenia Sióstr Św. Teresy od Dzieciątka Jezus, Suwałki, ul. Artyleryjska7

 

- dofinansowanie funkcjonowania Świetlicy Środowiskowej prowadzącej program socjoterapeutyczny dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym

40.000,-

3. Centrum Aktywności Społecznej „PRYZMAT”, Suwałki,

ul. Kowalskiego 4c/7

 

- Punkt Wsparcia dla Osób Doświadczających Przemocy

5.000,-

4. Centrum Interwencji Kryzysowej przy Parafii pw. NSPJ, Suwałki, ul. Kościuszki 72A

 

- wspieranie działalności CIK

66.000,-

5. Społeczna Organizacja Przyjaciół Dzieci „Przystań”, Suwałki, ul.  Waryńskiego 39B

 

- prowadzenie świetlicy środowiskowej „Przystani” pod hasłem „Wzmacniaj się – rozwijaj się”

47.000,-

6. Parafia Rzymskokatolicka Św. Aleksandra, Suwałki,

ul. E. Plater 2

 

- prowadzenie świetlicy środowiskowej przy Parafii Św. Aleksandra

12.000,-

7. Suwalskie Stowarzyszenie Klub Abstynentów „Filar”, Suwałki, ul. Kościuszki 71A

 

- dofinansowanie dziecięcych i młodzieżowych grup psychoedukacyjnych i socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym

6.000,-

- półkolonie dla dzieci i młodzieży

0,-

oferta odrzucona ze względów formalnych

- świetlica środowiskowa On-line w profilaktyce wykluczenia społecznego.

5.000,-

8. Oddział Terenowy Stowarzyszenia Ochotniczych Hufców Pracy, Suwałki, ul. Paca 4

 

- prowadzenie świetlicy środowiskowej z programem socjoterapeutycznym i pomocą psychologiczną dla dzieci i młodzieży z grup podwyższonego ryzyka

8.000,-

9. Suwalskie Stowarzyszenie „Wybór”, Suwałki, ul. Szpitalna 77

 

- zajęcia terapeutyczne dla osób współuzależnionych

2.500,-

- kompleksowa pomoc korekcyjno-psychologiczna dla osób stosujących przemoc domową

4.000,-

- pomoc prawno – psychologiczna dla osób doświadczających przemocy

10.000,-

- program psychoterapeutyczny dla osób z dysfunkcją osobowości spowodowaną alkoholizmem rodziców DDA

6.000,-

- pomoc socjoterapeutyczna dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym

4.000,-

10. Specjalistyczna Poradnia Życia Rodzinnego „Nadzieja”, Suwałki, ul. E. Plater 2 

- poradnictwo specjalistyczne w zakresie interwencji kryzysowej oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie

0,-

oferta odrzucona ze względów formalnych

11. Fundacja „Prometeusz”, ul. Kościuszki 71 

- profesjonalizm i rozwój III sektora w Suwałkach – szkolenia.

10.000,-

Pod warunkiem umieszczenia w umowie zapisu o weryfikacji listy uczestników szkoleń  przez zleceniodawcę i przy udziale 1 członka MKRPA w każdym szkoleniu.
12. Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa – Podstawowa Szkoła Romska, ul. Kościuszki 58 

- działalność grupy socjoterapeutycznej

5.000,-

  III. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych. 

Nazwa organizacji, adres, nazwa zadaniaWysokość przyznanej dotacji (w zł)

1. Suwalskie Stowarzyszenie Klub Abstynentów „Filar”, Suwałki, ul. Kościuszki 71A

 

- Prowadzenie lokalnych kampanii informacyjno – edukacyjnych, związanych z profilaktyką uzależnień – Miejski Dzień Trzeźwości

8.000,-

- dofinansowanie szkoleń w celu podnoszenia kwalifikacji członków Klubu osób zajmujących się profilaktyka i socjoterapią

1.000,-

- Dzień Dziecka w plenerze

1.000,-

- zabawa choinkowa dla dzieci

0,-

oferta odrzucona ze względów formalnych

2. Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej „Kalina”, ul. Pułaskiego 66 

- spartakiada integracyjna

2.000,-

3. Centrum Aktywności Społecznej „PRYZMAT”, Suwałki, ul. Kowalskiego 4c/7

 

- kampania informacyjno – edukacyjna na rzecz propagowania wśród młodzieży wiedzy na temat zgubnych skutków środków uzależniających

6.500,-

- festyn „Ze zdrowiem na ty”

1.500,-

    IV. Wspomaganie działań instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii.  

Nazwa organizacji, adres, nazwa zadaniaWysokość przyznanej dotacji (w zł)
1.      Suwalskie Stowarzyszenie Klub Abstynentów „Filar”, Suwałki, ul. Kościuszki 72A  

- udzielanie wsparcia finansowo -organizacyjnego instytucjom i organizacjom, które zgodnie ze swoim statutem realizują zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, na realizację zadań w tym obszarze

21.000,-

2. Suwalskie Stowarzyszenie „Wybór”, Suwałki, ul. Szpitalna 77

 

-Zapewnienie bazy lokalowej Stowarzyszenia Wybór realizującego zadania z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych

5.000,-

- dofinansowanie kosztów utrzymania i remontu Dziennego Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu

0,-

oferta nie spełnia kryteriów formalnych

3. Społeczna Organizacja Przyjaciół Dzieci „Przystań”, Suwałki, ul.  Waryńskiego 39B

 

- 15-lecie istnienia Społecznej Organizacji Przyjaciół Dzieci „Przystań” w Suwałkach

0,-

oferta nie spełnia kryteriów merytorycznych

Udostępniający: Honorata Rudnik - Wydział Zdrowia i Pomocy Społecznej

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data wprowadzenia: 2008-12-29

Data modyfikacji: 2008-12-29

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2008-12-29