Informacja "Prezydent Miasta Suwałk ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego dla organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność po

Dotyczy Konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie ekologii i ochrony zwierząt.
Data wydania 2007-02-22
Tytuł Prezydent Miasta Suwałk ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego dla organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.

Prezydent Miasta Suwałk

 ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych

w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego dla organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego. Wsparcie zadania nastąpi w formie dotacji.  Rodzaj zadania i wysokość dotacji przeznaczona na jego realizację: Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego – 8.000 zł I.                    W otwartym konkursie mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w ustawie o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie.II.                 Termin realizacji zadań – maj – grudzień 2007 r. na warunkach określonych
w umowie.III.               Decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Prezydent Miasta Suwałk po zapoznaniu się
z opinią komisji konkursowej.IV.              Termin i miejsce składania ofert: do 02.04.2006 r. do godz. 10.00 – pokój nr 6 Urzędu Miejskiego w Suwałkach (rozstrzygnięcie do 16.04.2006 r.).V.                 Kryteria formalne: - wniosek musi być: złożony w terminie podanym w ogłoszeniu, na druku formularza   oferty, zawierać wszystkie wymagane załączniki.Kryteria merytoryczne:- zasięg działania, zgodność z działaniami w zakresie ochrony środowiska podejmowanymi przez Urząd Miejski w Suwałkach, nowatorstwo i cykliczność proponowanego projektu, atrakcyjność oferty dla odbiorców, do których jest ona skierowana, koszt realizacji planowanego działania, zamierzone efekty i cele, udział własny oferenta, inne źródła finansowania, możliwości organizacyjne, prawidłowość
i terminowość rozliczania dotacji na zadania zlecone w ubiegłych latach.VI.              Urząd Miejski w Suwałkach na realizację tego samego rodzaju zrealizowanych
w 2006 r. przeznaczył dotację w wysokości 9.414 zł., w tym 8.000 zł dla podmiotów wymienionych w ustawie o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie. VII.            Szczegółowe informacje, w tym formularz oferty, umowy i sprawozdania, można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Suwałkach, pok. 209 (tel. 087 5628209) i na stronie internetowej www.um.suwalki.pl  

Udostępniający: Eugeniusz Dariusz Przybysz - Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data wprowadzenia: 2008-12-29

Data modyfikacji: 2008-12-29

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2008-12-29