Informacja "Prezydent Miasta Suwałk ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2007 roku." z dnia 2007-02-21 dotyczący Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie nauki, ed

Dotyczy Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2007r.
Data wydania 2007-02-21
Tytuł Prezydent Miasta Suwałk ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2007 roku.

OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Suwałk


ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2007 roku.


I. Rodzaj zadań i wysokość dotacji przeznaczonych na ich realizację.


1. Zwiększanie dostępności pomocy pedagogicznej, psychologicznej i terapeutycznej dzieciom i młodzieży wymagającym wzmożonej i zindywidualizowanej pomocy, niepełnosprawnym i dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz z trudnościami
w nauce.

Na realizację ww. zadania Miasto Suwałki w 2007 r. przeznacza kwotę 3.000 zł (słownie: trzy tysiące złotych). Koszt realizacji zadania w 2006 r. wyniósł 0,00 zł, w tym z dotacji 0,00 zł.


2. Promowanie konkursów, imprez, przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym dla dzieci, młodzieży i nauczycieli organizowanych przez stowarzyszenia, fundacje, organizacje pozarządowe i ich oddziały wspierające działania oświatowe.

Na realizację ww. zadania Miasto Suwałki w 2007 r. przeznacza kwotę 2.000 zł ( słownie: dwa tysiące złotych). Koszt realizacji zadania w 2006 r. wyniósł 0,00 zł, w tym z dotacji
0,00 zł.


3. Wspieranie działań, programów realizowanych w formach pozaszkolnych
i pozalekcyjnych mających na celu kształtowanie aktywności społecznej, poszanowanie wartości społecznych, wychowywanie dzieci i młodzieży w duchu patriotyzmu, prawdy
i miłości do Ojczyzny oraz umiejętności spędzania wolnego czasu.

Na realizację ww. zadania Miasto Suwałki w 2007 r. przeznacza kwotę 4.000 zł
( słownie : cztery tysiące złotych). Koszt realizacji zadania w 2006 r. wyniósł 2040,00 zł.


4. Dofinansowanie realizowanych programów profilaktyczno-terapeutycznych dla dzieci
i młodzieży z problemami wychowawczymi w celu przeciwdziałania przemocy.

Na realizację ww. nowego zadania Miasto Suwałki w 2007 r. przeznacza kwotę 1.000 zł
( słownie : jeden tysiąc złotych). W 2006 r. zadanie to nie było realizowane.II. Zasady przyznawania dotacji i zlecania zadań.

1. Zasady przyznawania dotacji na realizację przedmiotowych zadań określają przepisy:

  1. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), zwanej dalej “ustawą
   o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”;

  2. ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U.
   Nr 249, poz. 2104 z późn. zm. ), zwanej dalej “ustawą o finansach publicznych”.

 1. Zlecający może przyznać dotację w kwocie niższej niż wnioskowana, w trybie określonym w części VI ust. 3 niniejszego ogłoszenia.

III. Termin i warunki realizacji zadania.

 1. Dofinansowanie przez Miasto Suwałki (wsparcie realizacji) zadań określonych
  w części I niniejszego ogłoszenia obejmuje okres: od kwietnia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.

 2. W ramach otwartego konkursu ofert mogą być składane oferty na zadania, których realizacja rozpoczyna się w kwietniu 2007 r. i kończy się nie później niż 31 grudnia 2007 r.

 3. Oferent zapewnia niezbędne zasoby ludzkie i rzeczowe do realizacji zadania.

 4. Zamawiający zastrzega możliwość wyboru kilku ofert w ramach jednego zadania, mając na uwadze potrzebę optymalnego zaspokojenia potrzeb mieszkańców, w miarę posiadanych możliwości finansowych.

 5. Szczegółowe warunki i zakres realizacji zadania publicznego, oraz jego finansowania i rozliczania, zostaną określone w umowie o wykonanie zadania publicznego, zawartej pomiędzy Miastem Suwałki a oferentem. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 a wzór sprawozdania z realizacji zadania załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia.

 6. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie, które łącznie spełniają następujące warunki:

  1. w ramach prowadzonej działalności statutowej prowadzą działania objęte konkursem;

  2. zamierzają realizować zadania na rzecz mieszkańców Suwałk, gości odwiedzających Suwałki, członków organizacji stowarzyszenia, w ramach którego oferent prowadzi działalność, o ile siedziba jego oddziału mieści się
   w Suwałkach;siedziba bądź siedziba oddziału mieści się w Suwałkach;

  3. dysponują kadrą posiadającą kwalifikacje niezbędne do realizacji zadania;

  4. posiadają doświadczenie w realizacji zadań będących przedmiotem konkursu;

  5. nie podlegają sankcji art. 145 ust. 6 ustawy o finansach publicznych.

IV. Termin i warunki składania ofert.

1. Termin składania ofert upływa z dniem 26 marca 2007 r. (poniedziałek) o godz. 15.30.

 1. Ofertę w zamkniętej kopercie z napisem „Konkurs –edukacja- zadanie nr...” należy składać osobiście w kancelarii ogólnej Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, pok. 6 (w godzinach pracy Urzędu, tj. od 730  do 1530) lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miejski w Suwałkach, 16-400 Suwałki,
  ul. Mickiewicza 1 (decyduje data wpływu oferty do Urzędu). W kopercie może znajdować się jedna oferta.

 2. Oferty należy opracować na formularzach, które stanowią załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.V. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty.

 1. Ocena ofert nastąpi w terminie 30 dni licząc od dnia następującego po dniu, o którym mowa w części IV ust. 1 niniejszego ogłoszenia.

 2. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 3. W pierwszej kolejności oferty zostaną sprawdzone pod względem formalnym, tj. czy spełniają wymagania określone w art. 14 ustawy o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie oraz wynikające z niniejszego ogłoszenia.

 4. Odrzuceniu podlegać będą oferty:

1) z brakami formalnymi, niekompletne, a także złożone, doręczone (za pośrednictwem poczty) bądź uzupełnione po terminie wskazanym w części IV
ust. 1 niniejszego ogłoszenia;

2) zawierające zadania niewynikające ze statutu oferenta, który je złożył, niespełniające wymagań określonych w art. 14 ustawy oraz wynikających
z Ogłoszenia otwartego konkursu ofert;

3) niezgodne z zadaniami publicznymi z zakresu nauki, edukacji, oświaty
i wychowania.

 1. Przy wyborze ofert brane będą pod uwagę, nw. kryteria :

 1. merytoryczna wartość oferty- skala ocen 0- 10 pkt ;

 2. zapotrzebowanie społeczne i atrakcyjność oferty dla odbiorców, do których ją skierowano - skala ocen 0- 10 pkt;

 3. możliwość realizacji zadania przez poszczególne podmioty przedstawiające ofertę- skala ocen 0- 10 pkt;

 4. ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania - skala ocen 0- 10 pkt;

 5. zakres finansowania zadania z innych źródeł niż budżet Miasta oraz wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania - skala ocen 0- 5 pkt;

 6. dotychczasowa współpraca z lokalnym samorządem, opinie i rekomendacje - skala ocen 0- 10 pkt.

VI. Ogłoszenie wyników i postanowienia końcowe.

 1. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w terminie do 30 dni licząc od dnia następującego po dniu, o którym mowa w części IV ust. 1 niniejszego ogłoszenia.

 2. Urząd Miejski w Suwałkach powiadomi każdego oferenta, w formie pisemnej,
  o przyjęciu oferty do realizacji lub jej odrzuceniu, przy czym uzasadnienia wymaga wyłącznie decyzja o odrzuceniu oferty.

 3. Warunkiem zawarcia umowy na realizację zadania i przekazania oferentowi środków finansowych- dotacji jest niezwłoczne dostarczenie przez oferenta, po ogłoszeniu wyników konkursu, zweryfikowanej oferty, (w przypadku gdy dotacja jest niższa niż wnioskowana), sporządzonej na formularzu według wzoru stanowiącego załącznik
  nr 1 do niniejszego ogłoszenia. Dostarczenie zweryfikowanej oferty nie obowiązuje wnioskodawców, którym przyznano 100 % wnioskowanej dotacji.

 4. Wzory :

1) oferty- załącznik nr 1,

2) umowy na wykonanie zadania publicznego– załącznik nr 2,

3) sprawozdania z wykonania zadania publicznego– załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia,

dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Suwałkach –www.um.suwalki.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Wydziale Oświaty, Wychowania i Sportu Urzędu Miejskiego w Suwałkach ul. Mickiewicza 1, pokój 206 wraz z zarządzeniem nr 53/07 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 20 lutego 2007 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2007 r.

 1. Dodatkowych informacji w sprawie przedmiotowego konkursu udziela p. Alicja Jacewicz, tel. (0-87) 562 82 25 lub 562 82 06.


W załączeniu:

1. wzór oferty- załącznik nr 1.

2. wzór umowy na wykonanie zadania publicznego- załącznik nr 2.

3. wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego – załącznik nr 3.

Udostępniający: Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data wprowadzenia: 2008-12-29

Data modyfikacji: 2008-12-29

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2008-12-29