Informacja "Prezydent Miasta Suwałk ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w 2007 roku." z dnia 2007-01-09 dotyczący Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji z

Dotyczy Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki ...
Data wydania 2007-01-09
Tytuł Prezydent Miasta Suwałk ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w 2007 roku.
OGŁOSZENIE

OTWARTY KONKURS OFERT


Prezydent Miasta Suwałk ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w 2007 roku.
Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi poprzez udzielenie dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

I. Rodzaj zadania i wysokość dotacji przeznaczonych na ich realizację.

1. Promowanie lokalnej twórczości, debiutów artystycznych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych.
Kwota dotacji: 15.000 zł

2. Wspieranie realizacji nowych wydarzeń artystycznych i imprez kulturalnych
o szczególnym znaczeniu dla miasta.
Kwota dotacji: 40.000 zł

3. Wspieranie edukacji kulturalnej mieszkańców Suwałk w różnych dziedzinach kultury.
Kwota dotacji: 5.000 zł

4. Wspieranie publikacji o tematyce regionalnej oraz działań upowszechniających książkę i czytelnictwo.
Kwota dotacji: 6.000 zł

5. Wspieranie form upowszechniających wiedzę o historii i dziedzictwie kulturowym miasta i regionu.
Kwota dotacji: 5.000 zł

6. Wspieranie środowisk kombatanckich w zakresie podtrzymywania
upowszechniania tradycji patriotycznych i narodowych.
Kwota dotacji: 4.000 zł

7. Wspieranie lokalnych działań w zakresie promocji kulturalnej miasta za granicą.
Kwota dotacji: 10.000 zł

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację wyżej wymienionych zadań w 2007 r. wynosi 85.000 zł (słownie: osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych).

Zasady przyznawania dotacji

1. Zasady przyznawania dotacji na realizację przedmiotowych zadań określają przepisy:
a) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie,
b) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.
2. Dopuszcza się rozstrzygnięcie konkursu poprzez wybór więcej niż jednej oferty na realizację przedmiotowego zadania. Ostateczną decyzję o przyznaniu
i wysokości dotacji podejmuje Prezydent Miasta Suwałk.
3. Złożone oferty ocenia pod względem formalnym i merytorycznym komisja konkursowa i przedkłada wyniki Prezydentowi Miasta Suwałk.
4. Zatwierdzenia wyboru ofert dokonuje Prezydent Miasta Suwałk.
5. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania reguluje umowa pomiędzy Miastem Suwałki, a organizacją wnioskującą.
6. W przypadku przyznania dotacji w kwocie innej niż wnioskowana w ofercie przed zawarciem umowy Organizacja przedkłada kosztorys zadania ze wskazaniem na typ kosztów dostosowany do kwoty przyznanej dotacji. Kosztorys stanowi załącznik do umowy.

Termin i warunki realizacji zadania

1. Termin realizacji zadania: marzec - grudzień 2007 r.
2. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w ustawie, które spełniają następujące warunki:
a) w ramach działalności statutowej prowadzą działania objęte konkursem,
b) zamierzają realizować zadania na rzecz mieszkańców Suwałk, członków organizacji, w ramach której prowadzona jest działalność,
c) dysponują kadrą posiadającą kwalifikacje niezbędne do realizacji zadania,
d) posiadają doświadczenie w realizacji zadań będących przedmiotem konkursu.

Terminy i warunki składania ofert

1. Pierwszy termin składania ofert upływa z dniem 14 lutego 2007 r. do godz. 10.00.
2. Drugi termin składania ofert upływa z dniem 27 kwietnia 2007 r. do godz. 10.00.
3. Oferty wraz z załącznikami w kopertach zamkniętych z napisem “Kultura
- konkurs ofert” należy składać w kancelarii ogólnej Urzędu Miejskiego
w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, pok. nr 6, lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miejski w Suwałkach, 16-400 Suwałki, ul. Mickiewicza 1 (decyduje data wpływu).
4. Ogłoszenie wyników konkursu ofert złożonych w pierwszym terminie nastąpi do dnia 28 lutego 2007 r., a w drugim terminie do dnia 16 maja 2007 r.

Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert

1. Kryteria formalne:
Odrzuceniu podlegają oferty:
a) złożone na drukach innych niż wskazane w niniejszym ogłoszeniu,
b) niekompletne,
c) złożone przez podmiot nieuprawniony zgodnie z niniejszym ogłoszeniem do udziału w konkursie,
d) złożone po terminie,
e) niedotyczące pod względem merytorycznym zadań wskazanych w ogłoszeniu,
f) złożone przez podmiot podlegający wykluczeniu na mocy art. 93 ust. 7 ustawy
o finansach publicznych.

2. Kryteria merytoryczne:
a) zasięg działania, miejsce wykonania zadania, zamierzone efekty i cele, nowatorstwo i cykliczność proponowanego projektu, społeczne uzasadnienie,
b) koszt realizacji planowanego zadania, udział własny oferenta, inne źródła finansowania,
c) możliwości organizacyjne (posiadane zasoby kadrowe, rzeczowe, doświadczenie,
zakładani partnerzy i benificjenci).

II. Zrealizowane zadania publiczne i dotacje przekazane na ich realizację:

Środki finansowe z budżetu miasta Suwałk na realizację zadań publicznych tego
samego rodzaju w dziedzinie kultury w 2006 r.* wyniosły:

Nazwa zadania Ogólna kwota wydatku Kwota z budżetu Miasta Suwałk
Wspieranie realizacji przedsięwzięć kulturalnych o wysokiej randze artystycznej, służących rozbudzaniu i zaspokajaniu potrzeb kulturalnych mieszkańców
144.136,16 zł
33.000 zł
Upowszechnianie książki i czytelnictwa, promowanie kultury słowa 7.699 zł 5.699 zł
Realizacja przedsięwzięć związanych z działalnością merytoryczną środowisk kombatanckich
1.300 zł
1.300 zł

*stan na dzień 31.12.2006 r.w 2005 r. wyniosły:


Nazwa zadania Ogólna kwota wydatku Kwota z budżetu Miasta Suwałk
Wspieranie imprez i przedsięwzięć kulturalnych o zasięgu międzynarodowym, ogólnopolskim i ponadregionalnym, w tym festiwali, koncertów, przeglądów, itp.
756.881,70 zł
63.000 zł
Wspieranie różnych form edukacji kulturalnej 22.738,23 zł 7.500 zł
Propagowanie historii i tradycji kulturowych Suwałk i Suwalszczyzny, w tym wspieranie wydawania publikacji dokumentujących dorobek kulturowy oraz działań obejmujących organizację konferencji, seminariów, szkoleń itp.

17.361,28 zł

9.000 zł
Upowszechnianie książki i czytelnictwa. 4.000 zł 4.000 zł
Ułatwianie dostępu do dóbr kultury i usług kulturalnych, w tym wspieranie nowych inicjatyw środowisk twórczych.
4.364,16 zł
2.000 zł
Wspieranie działalności służącej upowszechnianiu tradycyjnej kultury, ruchu amatorskiego, sztuki profesjonalnej. 3.593,98 zł 2.000 zł


Postanowienia końcowe
1. Prezydent Miasta powiadamia oferentów o wynikach postępowania konkursowego i podaje je do publicznej wiadomości w lokalnej prasie, Biuletynie Informacji Publicznej oraz poprzez zamieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.
2. Wzory oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego stanowią odpowiednio załączniki nr 1, 2 i 3 do ogłoszenia, udostępnione są na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Suwałkach www.um.suwalki.pl, w biuletynie Informacji Publicznej oraz w Wydziale Kultury i Turystyki Urzędu Miejskiego
w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, pok. 213.

Dodatkowych informacji udziela p. Karol Kwiatkowski, tel. (087) 562 82 13.

Udostępniający: Alicja Andrulewicz - Wydział Kultury i Turystyki

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data wprowadzenia: 2008-12-28

Data modyfikacji: 2008-12-28

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2008-12-28