Informacja "Prezydent Miasta Suwałk ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży w 2007 roku." z dnia 2007-01-09 dotyczący Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji z

Dotyczy Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie krajoznawstwa ...
Data wydania 2007-01-09
Tytuł Prezydent Miasta Suwałk ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży w 2007 roku.
OGŁOSZENIE

OTWARTY KONKURS OFERT


Prezydent Miasta Suwałk ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży w 2007 roku.
Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi poprzez udzielenie dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

I. Rodzaj zadania i wysokość dotacji przeznaczonych na ich realizację.

1. Wspieranie organizacji imprez z zakresu turystyki aktywnej, kwalifikowanej
i specjalistycznej.
Kwota dotacji: 8.000 zł

2. Wspieranie działań z zakresu turystyki wodnej i ratownictwa.
Kwota dotacji: 13.000 zł

3. Wspieranie wydawnictw o tematyce krajoznawczej i turystycznej dotyczącej miasta i regionu.
Kwota dotacji: 9.000 zł

4. Wspieranie działań w zakresie aktywnego wypoczynku mieszkańców.
Kwota dotacji: 9.000 zł

5. Wspieranie działań w zakresie tworzenia nowych produktów turystycznych, inicjatyw środowisk działających na rzecz upowszechniania turystyki.
Kwota dotacji: 6.000 zł

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację wyżej wymienionych zadań w 2007 r. wynosi 45.000 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych).

Zasady przyznawania dotacji

1. Zasady przyznawania dotacji na realizację przedmiotowych zadań określają przepisy:
a) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie,
b) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.
2. Dopuszcza się rozstrzygnięcie konkursu poprzez wybór więcej niż jednej oferty na realizację przedmiotowego zadania. Ostateczną decyzję o przyznaniu
i wysokości dotacji podejmuje Prezydent Miasta Suwałk.
3. Złożone oferty ocenia pod względem formalnym i merytorycznym komisja konkursowa i przedkłada wyniki Prezydentowi Miasta Suwałk.
4. Zatwierdzenia wyboru ofert dokonuje Prezydent Miasta Suwałk.
5. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania reguluje umowa pomiędzy Miastem Suwałki, a organizacją wnioskującą.
6. W przypadku przyznania dotacji w kwocie innej niż wnioskowana w ofercie przed zawarciem umowy Organizacja przedkłada kosztorys zadania ze wskazaniem na typ kosztów dostosowany do kwoty przyznanej dotacji. Kosztorys stanowi załącznik do umowy.

Termin i warunki realizacji zadania

1. Termin realizacji zadania: marzec - grudzień 2007 r.
2. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w ustawie, które spełniają następujące warunki:
a) w ramach działalności statutowej prowadzą działania objęte konkursem,
b) zamierzają realizować zadania na rzecz mieszkańców Suwałk, członków organizacji, w ramach której prowadzona jest działalność,
c) dysponują kadrą posiadającą kwalifikacje niezbędne do realizacji zadania,
d) posiadają doświadczenie w realizacji zadań będących przedmiotem konkursu.

Terminy i warunki składania ofert

1. Pierwszy termin składania ofert upływa z dniem 14 lutego 2007 r. do godz. 10.00.
2. Drugi termin składania ofert upływa z dniem 27 kwietnia 2007 r. do godz. 10.00.
3. Oferty wraz z załącznikami w kopertach zamkniętych z napisem “Turystyka - konkurs ofert” należy składać w kancelarii ogólnej Urzędu Miejskiego
w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, pok. nr 6, lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miejski w Suwałkach, 16-400 Suwałki, ul. Mickiewicza 1 (decyduje data wpływu).
4. Ogłoszenie wyników konkursu ofert złożonych w pierwszym terminie nastąpi do dnia 28 lutego 2007 r., a w drugim terminie do dnia 16 maja 2007 r.

Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert

1. Kryteria formalne:
Odrzuceniu podlegają oferty:
a) złożone na drukach innych niż wskazane w niniejszym ogłoszeniu,
b) niekompletne,
c) złożone przez podmiot nieuprawniony zgodnie z niniejszym ogłoszeniem
do udziału w konkursie,
d) złożone po terminie,
e) niedotyczące pod względem merytorycznym zadań wskazanych w ogłoszeniu,
f) złożone przez podmiot podlegający wykluczeniu na mocy art. 93 ust. 7 ustawy
o finansach publicznych.

2. Kryteria merytoryczne:
a) zasięg działania, miejsce wykonania zadania, zamierzone efekty
i cele, nowatorstwo i cykliczność proponowanego projektu, społeczne uzasadnienie,
b) koszt realizacji planowanego zadania, udział własny oferenta, inne źródła finansowania,
c) możliwości organizacyjne (posiadane zasoby kadrowe, rzeczowe, doświadczenie,
zakładani partnerzy i benificjenci),

II. Zrealizowane zadania publiczne i dotacje przekazane na ich realizację:
Środki finansowe z budżetu miasta Suwałk na realizację zadań publicznych tego samego rodzaju w dziedzinie turystyki w 2006 r.* wyniosły:

Nazwa zadania Ogólna kwota wydatku Kwota z budżetu Miasta Suwałk
Wpieranie organizacji imprez z zakresu turystyki aktywnej, kwalifikowanej i specjalistycznej 72.593,72 zł 15.250 zł
Animacja rekreacyjna nad Zalewem Arkadia w miesiącach lipiec - sierpień 8.570 zł 5.000 zł
Wspieranie działań z zakresu ratownictwa
i turystyki wodnej 52.977,22 zł 10.000 zł
*stan na dzień 31.12.2006 r.

w 2005 r. wyniosły:

Nazwa zadania Ogólna kwota wydatku Kwota z budżetu Miasta Suwałk
Dofinansowanie wydawnictw o tematyce regionalnej oraz promujących turystykę przyjazdową do Suwałk i na Suwalszczyznę 50.679, 80 zł 14.000 zł
Wspieranie organizacji imprez w dziedzinie turystyki aktywnej, kwalifikowanej i specjalistycznej o zasięgu międzynarodowym, ogólnopolskim oraz lokalnym 61.726,06 zł 16.000 zł
Wspieranie działań z zakresu ratownictwa i turystyki wodnej. 29.973,52 zł 10.000 zł
Postanowienia końcowe
1. Prezydent Miasta powiadamia oferentów o wynikach postępowania konkursowego i podaje je do publicznej wiadomości w lokalnej prasie, Biuletynie Informacji Publicznej oraz poprzez zamieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.
2. Wzory oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego stanowią odpowiednio załączniki nr 1, 2 i 3 do ogłoszenia, udostępnione są na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Suwałkach www.um.suwalki.pl, w biuletynie Informacji Publicznej oraz w Wydziale Kultury i Turystyki Urzędu Miejskiego
w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, pok. 213.

Dodatkowych informacji udziela p. Karol Kwiatkowski, tel. (087) 562 82 13.

Udostępniający: Alicja Andrulewicz - Wydział Kultury i Turystyki

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data wprowadzenia: 2008-12-28

Data modyfikacji: 2008-12-28

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2008-12-28