Informacja "Prezydent Miasta Suwałk ogłasza pierwszy otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w 2007 r." z dnia 2007-01-03 dotyczący Ogłoszenie.

Dotyczy Ogłoszenie.
Data wydania 2007-01-03
Tytuł Prezydent Miasta Suwałk ogłasza pierwszy otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w 2007 r.
OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Suwałk
ogłasza pierwszy otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w 2007 r.


A. Rodzaje zadań oraz wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację:
1. Organizacja imprez i zawodów sportowo-rekreacyjnych w Suwałkach:
1) cyklicznych, ujętych w miejskim kalendarzu imprez sportowych,
2) ujętych w kalendarzu imprez polskich związków sportowych,
3) propagujących szczególne osiągnięcia sportowe dzieci i młodzieży,
4) masowych,
5) charytatywnych,
o zasięgu: 1) międzynarodowym, 2) ogólnopolskim, 3) regionalnym.
Na realizację ww. zadania Miasto Suwałki przeznacza kwotę 20.000,00 zł. (dwadzieścia tysięcy złotych).
Środki finansowe na realizację przedmiotowego zadania wyniosły:

Lp. Wyszczególnienie w 2003 r. w 2004 r. w 2005 r. w I półroczu 2006 r.
Koszt realizacji zadań 53.452,70 zł 117.880,88 zł 122.791,74 zł 84.138,84 zł
w tym dotacje 46.000,00 zł 37.000,00 zł 32.000,77 zł 18.500,77 zł

2. Rozwój zainteresowań dzieci i młodzieży kulturą fizyczną - pobudzanie do aktywności ruchowej, w tym:
1) organizacja zawodów w ramach Miejskiej Rywalizacji Sportowej dla wszystkich typów szkół,
2) organizacja udziału dzieci i młodzieży w finałach wojewódzkich współzawodnictwa sportowego wszystkich typów szkół.
Na realizację ww. zadania w I półroczu 2007 r. Miasto Suwałki przeznacza kwotę 17.000,00 zł. (siedemnaście tysięcy złotych).
Środki finansowe na realizację przedmiotowego zadania wyniosły:

Lp. Wyszczególnienie w 2003 r. w 2004 r. w 2005 r. w I półroczu 2006 r.
Koszt realizacji zadań 52.037,14 zł 44.069,90 zł 93.940,64 zł 62.682,50 zł
w tym dotacje 49.500,00 zł 28.500,00 zł 26.777,02 zł 17.000,77 zł

3. Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w dyscyplinach uznanych w naszym mieście za wiodące w zakresie tego zadania.
Na realizację ww. zadania w 2007 r. Miasto Suwałki przeznacza kwotę 273.000,00 zł. (dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące złotych).
Środki finansowe na realizację przedmiotowego zadania wyniosły:

Lp. Wyszczególnienie w 2003 r. w 2004 r. w 2005 r. w 2006 r.
Koszt realizacji zadań 349.005,36 zł 899.143,13 zł 715.991,96 zł 454.734,55 zł
w tym dotacje 249.175,00 zł 258.213,80 zł 258.460,00 zł 264.500,00 zł
4. Popularyzacja piłki nożnej i udział zespołu reprezentującego Miasto Suwałki w rozgrywkach III ligi piłki nożnej, w tym organizacja imprez i obozów sportowo-kondycyjnych,
Na realizację ww. zadania w I półroczu 2007 r. Miasto Suwałki przeznacza kwotę 45.000,00 zł. (czterdzieści pięć tysięcy złotych).
Środki finansowe na realizację przedmiotowego zadania wyniosły:
Lp. Wyszczególnienie w 2003 r. w 2004 r. w 2005 r. w I półroczu 2006 r.
Koszt realizacji zadań 599.375,44 zł 261.217,67 zł 412.914,88 zł 238.105,26 zł
w tym dotacje 70.000,00 zł 80.700,00 zł 100.000,00 zł 55.000,77 zł

5. Popularyzacja piłki siatkowej i udział zespołu reprezentującego Miasto Suwałki w rozgrywkach III ligi piłki siatkowej seniorów rundy wiosennej, w tym organizacja imprez i obozów sportowo-kondycyjnych,
Na realizację ww. zadania w I półroczu 2007 r. Miasto Suwałki przeznacza kwotę 20.000,00 zł. (dwadzieścia tysięcy złotych).
Środki finansowe na realizację przedmiotowego zadania wyniosły:
- w 2005 r. i I półroczu2006 r. zadania były realizowane w ramach środków wydatkowanych na zadania 1 – 3.
6. Rozwój i upowszechnianie zainteresowania sportem wśród osób niepełnosprawnych.
Na realizację ww. zadania w I półroczu 2007 r. Miasto Suwałki przeznacza kwotę 8.000,00 zł. (osiem tysięcy złotych).
Środki finansowe na realizację przedmiotowego zadania wyniosły:
Lp. Wyszczególnienie w 2003 r. w 2004 r. w 2005 r. w I półroczu 2006 r.
Koszt realizacji zadań 14.503,89 zł 34.896,35 zł 54.530,82 zł 32.731,96 zł
w tym dotacje 8.500,00 zł 16.000,00 zł 14.730,00 zł 7.940,00 zł

7. Współpraca międzynarodowa w zakresie organizacji obozów, zawodów, turniejów i szkoleń w Suwałkach, wyjazdów szkoleniowych i udziału w turniejach, zawodach.
Na realizację ww. zadania w I półroczu 2007 r. Miasto Suwałki przeznacza środki
w ramach kwot zarezerwowanych na ww. zadania o nr 1-5
Środki finansowe na realizację przedmiotowego zadania wyniosły:
Lp. Wyszczególnienie w 2003 r. w 2004 r.
Koszt realizacji zadań 7.700,00 zł 12.634,33 zł
w tym dotacje 4.000,00 zł 7.500,00 zł
W 2005 r. i 2006 r. zadania były realizowane w ramach środków wydatkowanych na zadania 1-5.

B. Termin i warunki realizacji zadania
1. Dofinansowanie zadań przez Miasto Suwałki (wsparcie realizacji) obejmuje okres: od stycznia, 2007 r. do 30 czerwca 2007 r. a w przypadku zadań ujętych w części A. ust. 3 od stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.,
2. W ramach otwartego konkursu ofert mogą być składane oferty na zadania, których realizacja rozpoczyna się w styczniu 2007 r. – zadania ujęte w części A. ust. 1, ust. 2, ust. 4, ust. 5, ust. 6 i ust. 7 i kończy się nie później niż 30 czerwca 2007 r. oraz w styczniu 2007 r. – zadania ujęte w części A. ust. 3 i kończy się nie później niż 31 grudnia 2007 r.
3. Oferent zapewnia niezbędne zasoby ludzkie i rzeczowe do realizacji zadania.
4. Zamawiający zastrzega możliwość wyboru kilku ofert w ramach jednego zadania, mając na uwadze potrzebę optymalnego zaspokojenia potrzeb mieszkańców, w miarę posiadanych możliwości finansowych.
5. Szczegółowe warunki i zakres realizacji zadania publicznego, oraz jego finansowania i rozliczania, zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy Miastem Suwałki a oferentem. Wzór umowy stanowi załącznik nr 1 a wzór sprawozdania z realizacji zadania załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
6. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami), które łącznie spełniają następujące warunki:
1) w ramach działalności statutowej prowadzą działania objęte konkursem;
2) zamierzają realizować zadania na rzecz mieszkańców Suwałk, gości odwiedzających Suwałki, członków stowarzyszenia, w ramach którego oferent prowadzi działalność o ile jego siedziba bądź siedziba oddziału mieści się w Suwałkach;
3) dysponują kadrą posiadającą kwalifikacje niezbędne do realizacji zadania;
4) posiadają doświadczenie w realizacji zadań będących przedmiotem konkursu;
5) nie podlegają sankcji art. 145 ust. 6 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami).
C. Termin i warunki składania ofert
1. Termin złożenia ofert upływa 5 lutego 2007 r. o godz. 1000.
2. Ofertę w zamkniętej kopercie z napisem „Konkurs – kultura fizyczna – zadanie nr …... – - nazwa zadania: ……..” i pieczątką nagłówkową oferenta należy składać osobiście w kancelarii ogólnej Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, pok. 6 (w godzinach pracy Urzędu tj. 730 do 1530) lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miejski w Suwałkach, 16-400 Suwałki, ul. Mickiewicza 1. W kopercie może znajdować się wyłącznie jedna oferta.
3. Oferty należy opracować na formularzach, które stanowią załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia. Dodatkowo formularze ofert dostępne będą w Wydziale Oświaty, Wychowania i Sportu Urzędu Miejskiego w Suwałkach (ul. Mickiewicza 1, pokój nr 205).
D. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert.
1. Ocena ofert nastąpi w terminie 30 dni licząc od dnia następującego po dniu, o którym mowa w części C ust. 1 niniejszego ogłoszenia.
2. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
3. W pierwszej kolejności oferty zostaną sprawdzone pod względem formalnym, tj. czy spełniają wymagania określone w art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz wynikające z niniejszego ogłoszenia.
4. Oferty z brakami formalnymi, niekompletne, a także złożone lub przesłane (za pośrednictwem poczty) bądź uzupełnione po terminie wymienionym w części C ust. 1 – zostaną odrzucone.
5. W przypadku braku w statucie oferenta zadań zbieżnych z zadaniem wymienionym w ofercie - oferta zostanie odrzucona.
6. Oferty niezgodne z zadaniami publicznymi z zakresu upowszechniania kultury fizycznej – zostaną odrzucone.
7. Przy ocenie poszczególnych ofert stosowane będą następujące kryteria i skala ocen:
1) merytoryczna wartość oferty – skala ocen 0-10 punktów;
2) możliwość realizacji zadania przez poszczególne podmioty przedstawiające ofertę – skala ocen 0-10 punktów;
3) ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania – skala ocen 0-10 punktów;
4) zakres finansowania zadania z innych źródeł niż budżet Miasta oraz wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania – skala ocen 0-5 punktów;
5) dotychczasowa współpraca z lokalnym samorządem, opinie i rekomendacje – skala ocen 0-10 punktów.
8. Przy ocenie zadania określonego w części A ust. 3 stosowane będą dodatkowo następujące kryteria i skala ocen:
1) ilość szkolonych osób i średni, miesięczny koszt szkolenia zawodnika – skala ocen
0-5 punktów;
2) osiągnięcia sportowe zawodników szkolonych przez oferenta w ciągu ostatnich 36 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku – skala ocen:
a. 0-20 punktów – za zdobyte punkty w ramach centralnego współzawodnictwa sportowego,
b. 0-30 punktów – za inne sukcesy sportowe ujęte w Regulaminie stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień przyznawanych w mieście Suwałki w dziedzinie kultury fizycznej – załączniku do uchwały nr XL/445/05 Rady Miejskiej w Suwałkach, z dnia 26 października 2005 r.
E. Zasady przyznawania dotacji i zlecania zadań
1. Zasady przyznawania dotacji na realizację przedmiotowych zadań określają przepisy:
1) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
2) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.
2. Zlecający może przyznać dotację w kwocie niższej niż wnioskowana.
F. Ogłoszenie wyników i postanowienia końcowe
1. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w terminie do 30 dni licząc od dnia następującego po dniu, o którym mowa w części C ust. 1 niniejszego ogłoszenia.
2. Warunkiem zawarcia umowy na realizację zadania i przekazania oferentowi środków finansowych – dotacji jest dostarczenie (przez oferenta), po ogłoszeniu wyników konkursu, zweryfikowanej oferty sporządzonej na formularzu według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia. Dostarczenie oferty nie obowiązuje wnioskodawców, którym przyznano 100% wnioskowanej dotacji.
3. Urząd Miejski w Suwałkach powiadomi każdego oferenta, w formie pisemnej, o przyjęciu oferty do realizacji lub jej odrzuceniu – uzasadnieniu podlega wyłącznie decyzja o odrzuceniu oferty.
4. Dyscyplinami uznanymi za wiodące w Suwałkach , w zakresie:
1) szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo, są:
a) badminton, d) piłka nożna, g) szachy, b) karate kyokushin, e) piłka siatkowa, h) unihokej, c) lekkoatletyka , f) pływanie, i) żeglarstwo;
2) rozwoju zainteresowań dzieci i młodzieży kulturą fizyczną, są:
a) badminton, b) karate kyokushin, c) karting, d) lekkoatletyka, e) piłka koszykowa, f) piłka nożna, g) piłka ręczna, h) piłka siatkowa, i) pływanie, j) szachy, k) unihokej, l) zapasy, ł) żeglarstwo;
5. Zarządzenie nr 15/06 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia wykazu przedstawicieli, spośród których rekrutować się będzie Komisja do rozpatrywania ofert dotyczących realizacji zadań publicznych Miasta Suwałk z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w 2007 r. składanych, w ramach otwartego konkursu ofert, przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego oraz ustalenia regulaminu pracy tej Komisji uwzględniającego tryb i kryteria stosowane przy wyborze, wzór formularza oferty, umowy i sprawozdania dostępne są również na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Suwałkach - www.um.suwalki.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz dodatkowo w Wydziale Oświaty, Wychowania i Sportu Urzędu Miejskiego w Suwałkach (ul. Mickiewicza, pokój. 205).

Udostępniający: Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data wprowadzenia: 2008-12-28

Data modyfikacji: 2008-12-28

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2008-12-28