Informacja "Prezydent Miasta Suwałk ogłasza otwarty konkurs ofert na opracowanie i realizację programu zdrowotnego dotyczącego przeprowadzenia profilaktycznych badań w kierunku wykrycia osteoporozy przeprowadzanych z szyjki kości udowej lub kręgosłupa lęd

Dotyczy Otwarty konkurs ofert na opracowanie i realizację programu zdrowotnego.
Data wydania 2006-09-05
Tytuł Prezydent Miasta Suwałk ogłasza otwarty konkurs ofert na opracowanie i realizację programu zdrowotnego dotyczącego przeprowadzenia profilaktycznych badań w kierunku wykrycia osteoporozy przeprowadzanych z szyjki kości udowej lub kręgosłupa lędźwiowego.

Prezydent Miasta Suwałk ogłasza otwarty konkurs ofert na opracowanie i realizację programu zdrowotnego dotyczącego przeprowadzenia profilaktycznych badań w kierunku wykrycia osteoporozy przeprowadzanych z szyjki kości udowej lub kręgosłupa lędźwiowego.

I. Przedmiot konkursu
- Opracowanie i przeprowadzenie programu zdrowotnego, skierowanego do kobiet powyżej 50 roku życia, mającego na celu przeprowadzenie profilaktycznych badań w kierunku wykrycia osteoporozy przeprowadzanych z szyjki kości udowej lub kręgosłupa lędźwiowego.
II. Koszt realizacji zadania.
- Prezydent Miasta Suwałk na realizację zadania przeznacza kwotę 12.000 zł

III. Warunki przyznawania środków finansowych na realizację zadania
1. Warunki przyznawania środków finansowych na realizację przedmiotowego zadania określają przepisy:
a) ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135 z późn. zm.),
b) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr. 16, poz. 93 z późn. zm.).
2. Złożenie oferty nie gwarantuje przyznania środków finansowych w wysokości wnioskowanej przez oferenta.

IV. Termin i warunki realizacji zadania
1. Termin realizacji zadania: listopad 2006 roku.
2. Szczegółowe warunki realizacji zadania, finansowania i rozliczenia zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Miastem Suwałki a oferentem.
3. W przypadku przyznania środków finansowych w kwocie innej niż wnioskowana w ofercie, przed zawarciem umowy podmiot przedkłada kosztorys zadania ze względu na typ kosztów dostosowany do przyznanych środków. Kosztorys stanowi załącznik do umowy.
V. Termin i miejsce składania ofert
1. Oferty należy przygotować na formularzach, które stanowią załącznik do niniejszego Ogłoszenia. Dodatkowo formularze ofert dostępne będą w Wydziale Zdrowia i Pomocy Społecznej Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, pokój Nr 2.
2. Oferty należy składać w Urzędzie Miejskim w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, pokój Nr 6, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 października 2006 r. (30 dni od dnia ogłoszenia) do godz. 15.30, z dopiskiem: „Konkurs – osteoporoza”.
3. Oferta nie złożona we wskazanym terminie oraz która wpłynie pocztą po tym terminie nie będzie objęta procedurą konkursową.
V. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru
ofert.
1. Dokonanie wyboru ofert na realizację zadania nastąpi w terminie 15 dni roboczych liczonych od ostatecznej daty składania ofert. Uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni na piśmie o jego wyniku albo o zamknięciu konkursu bez dokonania wyboru.
2. Oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert dokonuje Zespół Opiniujący powołany przez Prezydenta Miasta Suwałk. Zespół sporządza protokół i wstępnie kwalifikuje podmiot do otrzymania środków finansowych na realizację zadania. Ostateczną decyzję o przyznaniu środków finansowych na realizację zadania i ich wysokości podejmuje Prezydent Miasta Suwałk.
3. Kryteria formalne wyboru oferty:
- Oferent:
 prowadzi działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,
 dysponuje sprzętem i odpowiednio wyszkoloną kadrą zdolną do realizacji zadania,
 posiada doświadczenie niezbędne do realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu.
 przedłoży kompletną ofertę na wymaganym druku wraz z załącznikami, podpisaną przez osoby uprawnione, w terminie wskazanym w ogłoszeniu
4. Kryteria merytoryczne wyboru oferty
- Do oceny merytorycznej zostaną dopuszczone oferty spełniające wszystkie ww. wymogi formalne (w przypadku gdy wszystkie oferty, które wpłynęły w terminie na ogłoszony konkurs zawierają braki formalne, Ogłaszający dopuszcza możliwość ich uzupełnienia);
- Ocena ilości osób, które zostaną przebadane;
- Ocena zgłoszonych możliwości realizacji zadania przez oferenta;
- Uwzględnienie zadeklarowanych przez oferenta kwalifikacji osób, przy udziale których oferent ma realizować zadanie;
- Uwzględnienie ewentualnie zadeklarowanego udziału środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania oraz ewentualnych działań dodatkowych;
- Ocena przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów zadania.

Udostępniający: Honorata Rudnik - Wydział Zdrowia i Pomocy Społecznej

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data wprowadzenia: 2008-12-28

Data modyfikacji: 2008-12-28

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2008-12-28