Informacja "Prezydent Miasta Suwałk ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia na rzecz mieszkańców Suwałk w 2006 roku." z dnia 2006-07-05 dotyczący Ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania publicznego w za

Dotyczy Ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia w roku 2006.
Data wydania 2006-07-05
Tytuł Prezydent Miasta Suwałk ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia na rzecz mieszkańców Suwałk w 2006 roku.

OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Suwałk na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96,poz. 873 z póź. zm) ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia na rzecz mieszkańców Suwałk w 2006 rok.
Zlecenie realizacji n/w zadań publicznych nastąpi w formie wsparcia poprzez udzielenie dotacji na dofinansowanie ich realizacji.
I. Rodzaj zadania i wysokość dotacji przeznaczonej na realizację zadania.
nazwa zadania
(nazwę zadania należy wpisać odpowiednio w ofercie) kwota dotacji przeznaczona na wsparcie realizacji zadania
PLN
1. Wspieranie działań w zakresie profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowego stylu życia w szczególności poprzez:
- organizację spotkań, prelekcji z udziałem lekarzy różnych specjalności oraz innych specjalistów (psycholog, dietetyk, prawnik...);
- zwiększenie dostępności do materiałów edukacyjnych i szkoleń w zakresie edukacji zdrowotnej;
- zajęcia relaksacyjne, zespołowa gimnastyka, spartakiady;
- wspieranie wielokierunkowych form walki ze skutkami schorzeń.
5.670,-
II. Zasady przyznawania dotacji
1. Zasady przyznawania dotacji na realizację przedmiotowych zadań określają przepisy:
a) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z póź. zm.)
b) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104)
c) rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207)
d) uchwała Nr XXXI/358/05 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 26 stycznia 2005 r. w sprawie przyjęcia Karty współpracy samorządu Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz Uchwała Nr XLII/469/05 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2006.

2. Środki są przeznaczone na dofinansowanie zadania, o którym mowa w ogłoszeniu konkursowym.
3. Złożenie oferty o dotację z budżetu Miasta nie gwarantuje przyznania środków finansowych w wysokości wnioskowanej przez oferenta.
4. Dopuszcza się rozstrzygnięcie konkursu poprzez wybór więcej niż jednej oferty na realizację przedmiotowego zadania.
5. Ostateczną decyzję o przyznaniu i wysokości dotacji podejmuje Prezydent Miasta Suwałk po zapoznaniu się z protokółem Komisji Konkursowej, powołanej do rozpatrzenia ofert.
6. Zlecenie realizacji zadania przez Miasto Suwałki nastąpi w trybie określonym w art. 11 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z póź. zm.)
III. Termin i warunki realizacji zadania.
1. Termin realizacji zadania – od daty zawarcia umowy do końca 2006 roku.
2. Zadanie winno być realizowane z najwyższą starannością a podmioty, które to zadanie realizują powinny spełniać wymogi formalne określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873) i rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207);
3. Szczegółowe warunki realizacji zadania, finansowania i rozliczenia zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Miastem Suwałki a oferentem. Wzór umowy i wzór sprawozdania stanowią odpowiednio załączniki Nr 2 i Nr 3 do Ogłoszenia.
4. W przypadku przyznania dotacji w kwocie innej niż wnioskowana w ofercie, przed zawarciem umowy podmiot przedkłada kosztorys zadania ze względu na rodzaj kosztów dostosowany do kwoty przyznanej dotacji i zweryfikowany opis zadania (część II i III oferty). Kosztorys wraz z częścią opisową stanowi załącznik do umowy.
IV. Termin i miejsce składania ofert.
1. Oferty należy przygotować na formularzach, które stanowią załącznik Nr 1 do niniejszego Ogłoszenia. Dodatkowo formularze ofert dostępne będą w Wydziale Zdrowia i Pomocy Społecznej Urzędu Miejskiego w Suwałkach ul. Mickiewicza 1, pokój Nr 2 oraz w BIP „Majątek – pomoc publiczna – aktualności” a także na stronie internetowej www.um.suwalki.pl
2. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „konkurs ofert na zadanie z zakresu ochrony zdrowia pn. …” w Urzędzie Miejskim w Suwałkach ul. Mickiewicza 1 pokój Nr 6, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 sierpnia 2006 r. godz. 15.00. Wszystkie dokumenty w kopercie winne być trwale spięte w sposób uniemożliwiający ich oddzielenie się podczas prac komisji.
3. Oferta nie złożona we wskazanym terminie oraz która wpłynie pocztą po tym terminie, nie będzie objęta procedurą konkursową.
V. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert.
1. Dokonanie wyboru ofert na realizację zadania nastąpi w terminie do dnia 31 sierpnia 2006 r. Prezydent Miasta Suwałk powiadomi oferentów o wyniku postępowania konkursowego a ponadto poda do publicznej wiadomości ogłoszenie zawierające rozstrzygnięcie konkursu ofert na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Suwałkach, Biuletynie Informacji Publicznej i Tygodniku Suwalskim.
2. Oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert dokonuje Komisja Konkursowa powołana przez Prezydenta Miasta Suwałk. Komisja sporządza protokół i wstępnie kwalifikuje złożone oferty do otrzymania dotacji. Decyzję o przyznaniu dotacji i jej wysokości podejmuje Prezydent Miasta Suwałk.
3. Kryteria wyboru ofert
3.1. Kryteria formalne:
a) oferent jest organizacją pozarządową, podmiotem wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jednostką organizacyjną podległą organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowaną;
b) Oferent prowadzi działalność statutową zbieżną z zadaniem, na które składa ofertę;
c) Przedłoży kompletną ofertę wraz z załącznikami na wymaganym druku, podpisaną przez osoby uprawnione, w terminie wskazanym w ogłoszeniu. Wymagane załączniki: aktualny wyciąg z właściwego rejestru/ ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących, sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok, umowa partnerska lub oświadczenie partnera w przypadku wskazania partnera w ofercie;
d) Nie podlega wykluczeniu na mocy art. 145 ust. 6 ustawy o finansach publicznych (wymagane oświadczenie w tym zakresie);
e) W przypadku złożenia przez oferenta więcej niż jednej oferty na jedno zadanie konkursowe, oferty te nie podlegają rozpatrzeniu;
f) Oferta określająca kwotę dofinansowania wyższą niż podana w ogłoszeniu konkursowym na dane zadanie podlega odrzuceniu.


3.2 Do oceny merytorycznej zostanie dopuszczona oferta, która spełnia wszystkie w/w kryteria formalne.
3.3 Kryteria merytoryczne.
a) ocena zgłoszonych możliwości realizacji zadania przez oferenta,
b) ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
c) uwzględnienie zadeklarowanego udziału środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania,
d) uwzględnienie efektów zadania (np. liczba odbiorców, koszt jednostkowy, adekwatność założeń zadania do oczekiwanych efektów),
e) uwzględnienie oceny realizacji zadań zleconych podmiotowi w okresie poprzednim (rzetelność, terminowość rozliczenia dotacji);
VI. Zadania publiczne tego samego rodzaju zrealizowane przy wsparciu finansowym organizacji pozarządowych i dotacje przekazane na ich realizację:
Nazwa zadania Koszt zrealizowanych zadań PLN
w 2005 r. w 2006 r.
Koszt ogółem
w tym dotacja Koszt ogółem w tym dotacja
Wspieranie działań w zakresie profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowego stylu życia

26.627,85
(spotkania integracyjne)
18.250,-
16.795,50
(na podstawie złożonych ofert)
10.830,-

Udostępniający: Honorata Rudnik - Wydział Zdrowia i Pomocy Społecznej

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data wprowadzenia: 2008-12-28

Data modyfikacji: 2008-12-28

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2008-12-28