Informacja "Prezydent Miasta Suwałk ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2006 roku." z dnia 2006-05-02 dotyczący Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych

Dotyczy Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
Data wydania 2006-05-02
Tytuł Prezydent Miasta Suwałk ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2006 roku.
OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Suwałk

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2006 roku.


I. Rodzaj zadania i wysokość dotacji przeznaczonej na jego realizację.

1. Zwiększanie dostępności pomocy pedagogicznej, psychologicznej i terapeutycznej dzieciom i młodzieży wymagającym wzmożonej i zindywidualizowanej pomocy, niepełnosprawnym i dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz z trudnościami w nauce.
Na realizację ww. zadania Miasto Suwałki w 2006 r. przeznacza kwotę 3.000 zł (słownie: trzy tysiące złotych). Koszt realizacji zadania w 2005 r. wyniósł 4.000 zł, w tym z dotacji 3.000 zł.

2. Promowanie konkursów, imprez, przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym dla dzieci, młodzieży i nauczycieli organizowanych przez stowarzyszenia, fundacje, organizacje pozarządowe i ich oddziały wspierające działania oświatowe.
Na realizację ww. zadania Miasto Suwałki w 2006 r. przeznacza kwotę 2.000 zł ( słownie: dwa tysiące złotych). Koszt realizacji zadania w 2005 r. wyniósł 3.650 zł, w tym z dotacji 1.000 zł.

3. Wspieranie działań, programów mających na celu zapewnienie opieki w formach pozaszkolnych i pozalekcyjnych oraz kształtowanie aktywności społecznej i umiejętności spędzania wolnego czasu.
Na realizację ww. zadania Miasto Suwałki w 2006 r. przeznacza kwotę 5.000 zł
( słownie : pięć tysięcy złotych). Koszt realizacji zadania w 2005 r. wyniósł 0 zł.

II. Zasady przyznawania dotacji
1. Zasady przyznawania dotacji na realizację przedmiotowych zadań określają przepisy:
1) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.);
2) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U.
Nr 249, poz. 2104 z późn. zm. ).
2. Zlecający może przyznać dotację w kwocie niższej niż wnioskowana. W przypadku wyboru oferty i przyznania niższej kwoty dotacji niż wnioskowana, oferent ma obowiązek dostarczyć organizatorowi konkursu, przed podpisaniem umowy na realizację zadania, zweryfikowany opis zadania (w pkt. II oferty) i zweryfikowaną kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania (w pkt. III oferty).


III. Termin i warunki realizacji zadania
1. Dofinansowanie przez Miasto Suwałki (wsparcie realizacji) zadań określonych
w części I niniejszego ogłoszenia obejmuje okres: od czerwca 2006 r. do 31 grudnia
2006 r.
2. W ramach otwartego konkursu ofert mogą być składane oferty na zadania, których realizacja rozpoczyna się w czerwcu 2006 r. i kończy się nie później niż 31grudnia 2006r.
3. Oferent zapewnia niezbędne zasoby ludzkie i rzeczowe do realizacji zadania.
4. Zamawiający zastrzega możliwość wyboru kilku ofert w ramach jednego zadania, mając na uwadze potrzebę optymalnego zaspokojenia potrzeb mieszkańców, w miarę posiadanych możliwości finansowych.
5. Szczegółowe warunki i zakres realizacji zadania publicznego, oraz jego finansowania i rozliczania, zostaną określone w umowie o wykonanie zadania publicznego, zawartej pomiędzy Miastem Suwałki a oferentem. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 a wzór sprawozdania z realizacji zadania załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia.
6. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami), które łącznie spełniają następujące warunki:
1) w ramach prowadzonej działalności statutowej prowadzą działania objęte konkursem;
2) zamierzają realizować zadania na rzecz mieszkańców Suwałk, gości odwiedzających Suwałki, członków organizacji stowarzyszenia, w ramach którego oferent prowadzi działalność, o ile siedziba jego oddziału mieści się
w Suwałkach;siedziba bądź siedziba oddziału mieści się w Suwałkach;
3) dysponują kadrą posiadającą kwalifikacje niezbędne do realizacji zadania;
4) posiadają doświadczenie w realizacji zadań będących przedmiotem konkursu;
5) nie podlegają sankcji art. 145 ust. 6 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).
IV. Termin i warunki składania ofert
1. Termin składania ofert upływa z dniem 2 czerwca 2006 r. godz. 15.30.
2. Ofertę w zamkniętej kopercie z napisem „Konkurs –edukacja” należy składać osobiście w kancelarii ogólnej Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, pok. 6 (w godzinach pracy Urzędu tj. 7:30 do 15:30) lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miejski w Suwałkach, 16-400 Suwałki, ul. Mickiewicza 1
( decyduje data wpływu). W kopercie może znajdować się jedna oferta.
3. Oferty należy opracować na formularzach, które stanowią załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.


V. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonowaniu wyboru oferty
1. Ocena ofert nastąpi w terminie 30 dni licząc od dnia następującego po dniu, o którym mowa w części IV ust. 1 niniejszego ogłoszenia.
2. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie.
3. W pierwszej kolejności oferty zostaną sprawdzone pod względem formalnym, tj. czy spełniają wymagania określone w art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz wynikające z niniejszego ogłoszenia.
4. Oferty z brakami formalnymi, niekompletne, a także złożone lub przesłane (za pośrednictwem poczty) bądź uzupełnione po terminie wymienionym w części IV ust. 1 – zostaną odrzucone.
5. W przypadku braku w statucie oferenta zadań wymienionych w ofercie - oferta zostanie odrzucona.
6. Oferty niezgodne z zadaniami publicznymi z zakresu nauki, edukacji, oświaty
i wychowania – zostaną odrzucone.
7. Przy wyborze ofert brane będą pod uwagę, nw. kryteria :
1) merytoryczna wartość oferty- skala ocen 0- 10 pkt ;
2) zapotrzebowanie społeczne i atrakcyjność oferty dla odbiorców, do których ją skierowano - skala ocen 0- 10 pkt;
3) możliwość realizacji zadania przez poszczególne podmioty przedstawiające ofertę- skala ocen 0- 10 pkt;
4) ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania - skala ocen 0- 10 pkt;
5) zakres finansowania zadania z innych źródeł niż budżet Miasta oraz wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadani - skala ocen 0- 5 pkt;
6) dotychczasowa współpraca z lokalnym samorządem, opinie i rekomendacje - skala ocen 0- 10 pkt.
VI. Ogłoszenie wyników i postanowienia końcowe
1. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w terminie do 30 dni licząc od dnia następującego po dniu, o którym mowa w części IV ust. 1 niniejszego ogłoszenia.
2. Urząd Miejski w Suwałkach powiadomi każdego oferenta, w formie pisemnej,
o przyjęciu oferty do realizacji lub jej odrzuceniu – uzasadniając podjętą decyzję.
3. Warunkiem zawarcia umowy na realizację zadania i przekazania oferentowi środków finansowych jest dostarczenie (przez oferenta), po ogłoszeniu wyników konkursu, pisemnej informacji o numerze rachunku bankowego, na który należy przelać dotację.
4. Wzory : oferty- zał. nr 1, umowy o wykonanie zadania publicznego – zał. nr 2
i sprawozdania z wykonania tego zadania – zał. nr 3 do niniejszego ogłoszenia, dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Suwałkach –www.um.suwalki.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Wydziale Oświaty, Wychowania i Sportu Urzędu Miejskiego w Suwałkach ul. Mickiewicza 1, pokój 206 oraz z zarządzeniem nr 75/06 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie powołania Komisji do rozpatrywania ofert dotyczących realizacji zadań publicznych Miasta Suwałk z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2006 r. składanych przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego oraz ustalenia Regulaminu pracy Komisji uwzględniającego tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert.
5. Dodatkowych informacji udziela p. Alicja Jacewicz, tel. (0-87) 562 82 25 lub
562 82 06.

W załączniku:
1. wzór oferty- załącznik nr 1
2. wzór umowy o wykonanie zadania publicznego- załącznik nr 2
3. wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego – załącznik nr 3

Udostępniający: Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data wprowadzenia: 2008-12-28

Data modyfikacji: 2008-12-28

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2008-12-28