Informacja "Prezydent Miasta Suwałk ogłasza otwarty konkurs ofert na opracowanie i realizację profilaktycznego programu zdrowotnego dotyczącego problemu anoreksji, skierowany do uczniów suwalskich szkół ponadgimnazjalnych." z dnia 2006-04-25 dotyczący gło

Dotyczy głoszenie otwartego konkurs ofert na opracowanie i realizację profilaktycznego programu zdrowotnego.
Data wydania 2006-04-25
Tytuł Prezydent Miasta Suwałk ogłasza otwarty konkurs ofert na opracowanie i realizację profilaktycznego programu zdrowotnego dotyczącego problemu anoreksji, skierowany do uczniów suwalskich szkół ponadgimnazjalnych.

Prezydent Miasta Suwałk ogłasza otwarty konkurs ofert na opracowanie i realizację profilaktycznego programu zdrowotnego dotyczącego problemu anoreksji, skierowany do uczniów suwalskich szkół ponadgimnazjalnych.

I. Przedmiot konkursu

- Opracowanie i przeprowadzenie profilaktycznego programu zdrowotnego dotyczącego problemu anoreksji, skierowanego do uczniów suwalskich szkół ponadgimnazjalnych.

II. Koszt realizacji zadania

- Prezydent Miasta Suwałk przeznacza na realizację profilaktycznego programu zdrowotnego dotyczącego problemu anoreksji kwotę – 9.000 zł

III. Warunki przyznawania dotacji

1. Warunki przyznawania dotacji na realizację przedmiotowego zadania określają przepisy:
a) ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135 z późn. zm.),
b) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr. 16, poz. 93 z późn. zm.).
2. Złożenie oferty nie gwarantuje przyznania środków finansowych w wysokości wnioskowanej przez oferenta.
3. Oferta złożona na kwotę większą niż ogłoszona w konkursie nie będzie rozpatrywana.

IV. Termin i warunki realizacji zadania

1. Termin realizacji zadania od daty podpisania umowy do 30 listopada 2006 r.
2. Szczegółowe warunki realizacji zadania, finansowania i rozliczenia zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Miastem Suwałki a oferentem.
3. W przypadku przyznania środków finansowych w kwocie innej niż wnioskowana w ofercie, przed zawarciem umowy podmiot przedkłada kosztorys zadania ze względu na typ kosztów dostosowany do przyznanych środków. Kosztorys stanowi załącznik do umowy.

V. Termin i miejsce składania ofert

1. Oferty należy przygotować na formularzach, które stanowią załącznik do niniejszego Ogłoszenia. Dodatkowo formularze ofert dostępne będą w Wydziale Zdrowia i Pomocy Społecznej Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, pokój Nr 2 oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Suwałkach.
2. Oferty należy składać w Urzędzie Miejskim w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, pokój Nr 6, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 maja 2006r. godz. 15.30 (30 dni od dnia ogłoszenia). Na kopercie należy napisać: „Konkurs – ANOREKSJA” oraz nazwę podmiotu składającego ofertę.
3. Oferta nie złożona we wskazanym terminie oraz która wpłynie pocztą po tym terminie nie będzie objęta procedurą konkursową.

VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert.

1. Dokonanie wyboru ofert na realizację zadania nastąpi w terminie 30 dni roboczych liczonych od ostatecznej daty składania ofert.
2. Uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni na piśmie o jego wyniku albo o zamknięciu konkursu bez dokonania wyboru.
3. Oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert dokonuje Zespół Opiniujący powołany przez Prezydenta Miasta Suwałk. Zespół sporządza protokół i wstępnie kwalifikuje podmiot do otrzymania środków finansowych na realizację zadania. Decyzję o przyznaniu środków finansowych na realizację zadania i ich wysokości podejmuje Prezydent Miasta Suwałk.
4. Kryteria formalne wyboru oferty:
- Oferent:
* działa na rzecz mieszkańców miasta Suwałk
* prowadzi działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,
* dysponuje odpowiednio wyszkoloną kadrą zdolną do realizacji zadania,
* posiada doświadczenie niezbędne do realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu.
- Przedłoży kompletną ofertę na wymaganym druku, podpisaną przez osoby uprawnione, w terminie wskazanym w ogłoszeniu

5. Kryteria merytoryczne wyboru oferty
- Do oceny merytorycznej zostaną dopuszczone oferty spełniające wszystkie ww. wymogi formalne
- Ocena zgłoszonych możliwości realizacji zadania przez oferenta
- Uwzględnienie kwalifikacji osób, przy udziale których oferent ma realizować zadanie
- Uwzględnienie zadeklarowanego udziału środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania
- Ocena przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów zadania

Udostępniający: Honorata Rudnik - Wydział Zdrowia i Pomocy Społecznej

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data wprowadzenia: 2008-12-28

Data modyfikacji: 2008-12-28

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2008-12-28