Informacja "Prezydent Miasta Suwałk ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suwałkach oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Suwałkach w 2006 r

Dotyczy Ogłoszenie.
Data wydania 2006-02-17
Tytuł Prezydent Miasta Suwałk ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suwałkach oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Suwałkach w 2006 roku.
OGŁOSZENIE


Prezydent Miasta Suwałk ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Suwałkach w 2006 roku.
Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi poprzez udzielenie dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

I. Rodzaj zadania i wysokość dotacji przeznaczonej na realizację zadania.

Lp. Obszar / Rodzaj zadania Kwota dotacji przeznaczona na realizację zadania
PLN
I Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu. 35.000,-
1) dofinansowanie grup wsparcia oraz maratonów dla osób uzależnionych od alkoholu;
2) wspieranie programów terapeutycznych dla osób uzależnionych z utrwaloną abstynencją;
3) dofinansowanie obozów terapeutycznych dla osób uzależnionych oraz ich rodzin – mieszkańców Suwałk;
4) objęcie pomocą terapeutyczną i rehabilitacyjną uzależnionej młodzieży;
5) finansowanie działalności alkoholowego telefonu zaufania dla osób z problemem alkoholowym;
6) współfinansowanie zadań z zakresu reintegracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych, mające na celu odbudowanie i podtrzymywanie umiejętności uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu;
II Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. 300.000,-
1) dofinansowanie zajęć terapeutycznych i grup wsparcia dla osób współuzależnionych;
2) dofinansowanie zajęć terapeutycznych dla Dorosłych Dzieci Alkoholików (DDA);
3) dofinansowanie świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży;
4) dofinansowanie dziecięcych i młodzieżowych grup psychoedukacyjnych i socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym;
5) objęcie członków rodzin z problemem alkoholowym i/lub narkomanii bezpłatną pomocą terapeutyczną i psychologiczno – prawną;
6) inicjowanie i wspieranie działań służących pogłębianiu więzi w rodzinie z problemem alkoholowym – obozy terapeutyczne, półkolonie, pikniki, itp.;
7) wspieranie działalności Centrum Interwencji Kryzysowej;
8) wspieranie działalności Punktu Wsparcia dla Kobiet Doświadczających Przemocy;
9) dofinansowanie funkcjonowania schroniska dla osób doświadczających przemocy;
10) prowadzenie zajęć korekcyjno – naprawczych dla sprawców przemocy domowej i członków ich rodzin;
11) prowadzenie grup terapeutycznych dla osób doświadczających przemocy w rodzinie;
III Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych. 30.000,-
1) prowadzenie na terenie szkół i innych placówek oświatowych i opiekuńczo - wychowawczych programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, odpowiadających standardom wyznaczonym przez technologie profilaktyczne, w tym: profesjonalnie przygotowanych realizatorów, kompletny scenariusz działań, zaplanowaną ewaluację;
2) wsparcie organizacji różnego rodzaju powszechnie dostępnych zajęć pozalekcyjnych oraz miejsc zabawy na trzeźwo;
3) wspieranie realizacji programów profilaktyczno – interwencyjnych dla dzieci i młodzieży już upijającej się;
4) wspieranie lokalnych imprez kulturalnych i sportowych promujących zdrowy styl życia wolny od alkoholu z udziałem dzieci, młodzieży oraz rodzin – m.in. festyny - np. antynarkotykowe, pikniki rodzinne, pielgrzymki itp.;
5) wspieranie środowisk promujących zdrowy tryb życia i postawy abstynenckie wśród dzieci i młodzieży tj. drużyny harcerskie, grupy oazowe, grupy samorozwojowe itp.;
6) współorganizowanie Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego i Wideo pn. Stop Alkoholowi – Stop Narkotykom;
7) opracowanie i zorganizowanie dystrybucji ulotek informacyjnych o miejscach, w których można uzyskać pomoc w rozwiązywaniu problemów alkoholowych, narkomanii oraz przemocy domowej;
8) podejmowanie działań edukacyjnych z zakresu rozpoznawania oraz rozwiązywania problemów przemocy w rodzinie przeznaczonych dla grup zawodowych stykających się z tą problematyką: m.in. pracownicy socjalni, sędziowie, prokuratorzy, policjanci, psychologowie, kuratorzy sądowi, pedagodzy szkolni, pracownicy poradni, wybrane grupy pracowników służby zdrowia, członkowie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
9) prowadzenie lokalnych kampanii informacyjno – edukacyjnych, związanych z profilaktyką uzależnień, organizowanie festynów, happeningów, konferencji prasowych, debat, itp.;
10) prowadzenie lokalnej kampanii profilaktyczno – edukacyjnej skierowanej do kierowców;
11) organizacja konkursu komputerowo – plastycznego o tematyce antynarkotykowej dla dzieci i młodzieży połączona z wystawą prac;
12) podjęcie działań zmierzających do przygotowania liderów do pracy na ulicy i na dyskotekach z młodzieżą zażywającą narkotyki (tzw. streetworker i partyworker);
IV Wspomaganie działań instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych. 35.000,-
1) udzielanie wsparcia finansowo – organizacyjnego instytucjom i organizacjom, które zgodnie ze swoim statutem realizują zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, na realizację zadań w tym obszarze;
2) dofinansowanie organizowanych przez instytucje i stowarzyszenia imprez sportowych, kulturalnych i rekreacyjnych promujących zdrowy, trzeźwy styl życia w czasie wolnym – propagowanie trzeźwych obyczajów zwłaszcza wśród młodzieży;


II. Warunki przyznawania dotacji.

1. Warunki przyznawania dotacji na realizację przedmiotowego zadania określają przepisy:
a) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z póź. zm)
b) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z póź. zm)
c) ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z póź. zm)
d) rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 04 kwietnia 2005 r. w sprawie określenia ramowego wzoru umowy o realizację zadania z zakresu pomocy społecznej (Dz. U. Nr 61, poz. 545), rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie określenia wzoru oferty podmiotu uprawnionego (Dz. U. Nr 44,poz. 427) i rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005r. w sprawie określenia wzoru sprawozdania z realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej.
e) Uchwały Nr XXXI/358/05 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 26 stycznia 2005 r. w sprawie przyjęcia Karty współpracy samorządu Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
f) Uchwały Nr XLII/469/05 z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2006 rok.
2. Środki finansowe są przeznaczone na dofinansowanie i finansowanie zadań, o których mowa w ogłoszeniu konkursowym.
3. Złożenie oferty o dotację z budżetu Miasta nie gwarantuje przyznania środków finansowych w wysokości wnioskowanej przez oferenta.
4. Ostateczną decyzję o przyznaniu i wysokości dotacji podejmuje Prezydent Miasta Suwałk po zapoznaniu się z protokółem Komisji Konkursowej, powołanej do rozpatrzenia ofert.
5. Dopuszcza się rozstrzygnięcie konkursu poprzez wybór więcej niż jednej oferty na realizację przedmiotowego zadania.

III. Termin i warunki realizacji zadania.

1. Termin realizacji zadania – do 31 grudnia 2006 roku.
2. Szczegółowe warunki realizacji zadania, finansowania i rozliczenia zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Miastem Suwałki a oferentem. Wzór umowy i wzór sprawozdania stanowią odpowiednio Załączniki Nr 2 i Nr 3 do Ogłoszenia.
3. W przypadku przyznania dotacji w kwocie innej niż wnioskowana w ofercie, przed zawarciem umowy podmiot przedkłada kosztorys zadania ze względu na typ kosztów dostosowany do kwoty przyznanej dotacji. Kosztorys stanowi załącznik do umowy.

IV. Termin, miejsce i sposób składania ofert.

1. Oferty należy przygotować na formularzach, które stanowią Załącznik Nr 1 do niniejszego Ogłoszenia. Formularze ofert, wzór umowy, sprawozdania dostępne są w Wydziale Zdrowia i Pomocy Społecznej Urzędu Miejskiego w Suwałkach ul. Mickiewicza 1, pokój Nr 1 oraz w BIP „Majątek- pomoc publiczna- aktualności” a także na stronie internetowej www.um.suwalki.pl
2. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „konkurs ofert na realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Suwałkach w 2006 roku” w Urzędzie Miejskim w Suwałkach ul. Mickiewicza 1, pok. Nr 6, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 marca 2006 r. do godz. 15.00 Wszystkie dokumenty w zamkniętej kopercie winne być trwale spięte, w sposób uniemożliwiający ich oddzielenie podczas prac Komisji.
3. Oferta nie złożona we wskazanym terminie oraz która wpłynie pocztą po tym terminie, nie będzie objęta procedurą konkursową.

V. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert.

1. Dokonanie wyboru ofert na realizację zadania nastąpi w terminie do 23 marca 2006 r. Prezydent Miasta powiadamia oferentów o wyniku postępowania konkursowego a ponadto podaje do publicznej wiadomości rozstrzygnięcie konkursu ofert poprzez zamieszczenie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Suwałkach, Biuletynie Informacji Publicznej oraz Tygodniku Suwalskim.
2. Oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert dokonuje Komisja Konkursowa powołana przez Prezydenta Miasta Suwałk. Komisja sporządza protokół i wstępnie kwalifikuje złożone oferty do otrzymania dotacji. Decyzję o przyznaniu dotacji i jej wysokości podejmuje Prezydent Miasta Suwałk.
3. Kryteria wyboru ofert.
3.1. Kryteria formalne:
a) oferent jest organizacją pozarządową prowadzącą działalność w zakresie pomocy społecznej lub osobą prawną, jednostką organizacyjną działającą na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli jej cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej
b) przedłoży kompletną ofertę wraz z załącznikami na wymaganym druku, podpisaną przez osoby uprawnione, w terminie wskazanym w ogłoszeniu. Wymagane załączniki: aktualny wyciąg z właściwego rejestru lub ewidencji a w przypadku kościelnych osób prawnych stosowny dokument o nadaniu osobowości prawnej (ważny 3 miesiące od daty wydania), statut, sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok;
c) nie podlega wykluczeniu na mocy art. 93 ust. 7 ustawy o finansach publicznych (wymagane oświadczenie w tym zakresie).
d) w przypadku złożenia przez oferenta więcej niż jednej oferty na jedno zadanie konkursowe, oferty te nie podlegają rozpatrzeniu.
e) oferta określająca kwotę dofinansowania wyższą niż podana w ogłoszeniu konkursowym na dane zadanie podlega odrzuceniu.
3.2. Do oceny merytorycznej zostanie dopuszczona oferta, która spełnia wszystkie w/w kryteria formalne.
3.3. Kryteria merytoryczne:
a) ocena zgłoszonych możliwości realizacji zadania przez oferenta;
b) uwzględnienie zadeklarowanej przez oferenta jakości działania i kwalifikacji osób, przy udziale których oferent ma realizować zadanie;
c) ocena przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w relacji do zakresu rzeczowego zadania;
d) uwzględnienie zadeklarowanego udziału środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania, wymagane minimum 10 % ogólnego kosztu realizacji zadania z wyłączeniem zadania „finansowanie działalności alkoholowego telefonu zaufania dla osób z problemem alkoholowym”;
e) uwzględnienie efektów zadania (np. liczba odbiorców, koszt jednostkowy, adekwatność założeń zadania do oczekiwanych efektów)
f) uwzględnienie oceny realizacji zadań zleconych podmiotowi w okresie poprzednim (rzetelność, terminowość rozliczenia dotacji).

VI. Informacja o realizacji zadań tego samego rodzaju w roku 2004 oraz 2005.

Nazwa zadania Poniesione w 2004 r. Poniesione w 2005r.
(dane szacunkowe)
Koszt ogółem w tym org. pozarządowe Koszt ogółem w tym org. pozarządowe
I Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu. 49.479,- 18.500,- 94.181,56,- 28.000,-
II Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. 271.298,- 244.640,- 312.585,7,- 261.118,-
III Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych. 180.079,- 9.013,- 225.469,2,- 27.250,-
IV Wspomaganie działań instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych. 31.540,- 29.000,- 116.199,9,- 27.000,-

Udostępniający: Honorata Rudnik - Wydział Zdrowia i Pomocy Społecznej

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data wprowadzenia: 2008-12-27

Data modyfikacji: 2008-12-27

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2008-12-27