Informacja "Prezydent Miasta Suwałk ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2006 r. " z dnia 2006-02-06 dotyczący Ogłoszenie.

Dotyczy Ogłoszenie.
Data wydania 2006-02-06
Tytuł Prezydent Miasta Suwałk ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2006 r.
OGŁOSZENIE
OTWARTY KONKURS OFERT


Prezydent Miasta Suwałk ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań
publicznych w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa
przyrodniczego. Wsparcie zadania nastąpi w formie dotacji.

I. Rodzaj zadania i wysokość dotacji przeznaczonych na ich realizację:

Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego – 8.000 zł

II. Zasady przyznawania dotacji

1) Zasady przyznania dotacji na realizację przedmiotowych zadań określają przepisy:
a) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie,
b) ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych,
2) Dopuszcza się rozstrzygnięcie konkursu poprzez wybór więcej niż jednej oferty na
realizację przedmiotowego zadania. Ostateczną decyzję o przyznaniu i wysokości dotacji
podejmuje Prezydent Miasta Suwałk.

3) Złożone oferty ocenia pod względem formalnym i merytorycznym komisja konkursowa
i przedkłada wyniki Prezydentowi Miasta Suwałk.
4) Zatwierdzenia wyboru ofert dokonuje Prezydent Miasta Suwałk.

5) Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania reguluje
umowa pomiędzy Miastem Suwałki, a organizacją wnioskującą.

6) W przypadku przyznania dotacji w kwocie innej niż wnioskowano w ofercie, przed
zawarciem umowy Organizacja przedkłada kosztorys zadania ze wskazaniem na typ kosztów
dostosowany do kwoty przyznanej dotacji. Kosztorys stanowi załącznik do umowy.

III. Termin i warunki realizacji zadania

1) Termin realizacji zadań: maj - grudzień 2006 r.
2) W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz inne
podmioty wymienione w ustawie, które spełniają następujące warunki:

a) w ramach działalności statutowej prowadzą działania objęte konkursem,
b) zamierzają realizować zadania na rzecz mieszkańców Suwałk, gości odwiedzających
Suwałki, członków organizacji, w ramach której prowadzona jest działalność,

c) dysponują kadrą posiadającą kwalifikacje niezbędne do realizacji zadania,

d) posiadają doświadczenie w realizacji zadań będących przedmiotem konkursu.

IV. Termin i warunki składania ofert

1) Termin składania ofert upływa:
a) z dniem 1 kwietnia 2006 r. do godz. 10.00.

2) Oferty wraz z załącznikami należy składać w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki
Komunalnej Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, pok. 210 lub za
pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miejski w Suwałkach, 16-400 Suwałki,
ul. Mickiewicza 1 (decyduje data wpływu).

3) Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w terminie: do 15 kwietnia 2006 r.

V. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert

1. Kryteria formalne:
1) Odrzuceniu podlegają oferty
a) złożone na drukach innych niż wskazane w niniejszym ogłoszeniu,
b) niekompletne,
c) złożone po terminie,
d) złożone przez podmiot nieuprawniony, zgodnie z niniejszym ogłoszeniem do udziału
w konkursie,
e) nie dotyczące pod względem merytorycznym zadania wskazanego w ogłoszeniu,
f) złożone przez podmiot podlegający wykluczeniu na mocy art. 93 ust. 7 ustawy o finansach publicznych.

2. Kryteria merytoryczne:

1) Brane będą pod uwagę
a) zasięg działania, zgodność z działaniami w zakresie ochrony środowiska podejmowanymi przez Urząd Miejski w Suwałkach, nowatorstwo i cykliczność proponowanego projektu, atrakcyjność oferty dla odbiorców, do których jest ona skierowana,
b) koszt realizacji planowanego zadania, zamierzone efekty i cele, udział własny oferenta,
inne źródła finansowania,

c) możliwości organizacyjne (posiadane zasoby kadrowe, rzeczowe, doświadczenie),

d) prawidłowość i terminowość rozliczania dotacji na zadania zlecone w ubiegłych latach,

VI. Zrealizowane zadania publiczne i dotacje przekazane na ich realizację w 2005 r.
Urząd Miejski w Suwałkach na realizację zadań publicznych w dziedzinie ekologii i ochrony
zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego w 2005 roku przeznaczył ogółem kwotę 24.230 zł.

1) w tym kwotę 8.120 zł na realizację następujących zadań:
Edukacja ekologiczna w Przedszkolu Nr 5 w Suwałkach
Edukacja ekologiczna w Przedszkolu Nr 3 w Suwałkach
Edukacja ekologiczna w Przedszkolu Nr 4 w Suwałkach
Zajęcia terenowe w Biebrzańskim Parku Narodowym oraz Wigierskim Parku Narodowym - Zespół Szkół Nr 6 w Suwałkach
„Z Koszałkiem Opałkiem w świat baśni i wyobraźni” – edukacja ekologiczna w Szkole Podstawowej Nr 6 w Suwałkach

2) w tym kwotę 16.110 zł na realizację następujących zadań:
Konkurs fotograficzny „Suwałki miasto w zielonej krainie” - Stowarzyszenie Człowiek i Przyroda w Suwałkach
„Suwałki na dwóch kółkach” – Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT w Suwałkach
Konkurs ekologiczny – PTTK Oddział w Suwałkach

VII. Postanowienia końcowe.

1) Prezydent Miasta powiadamia oferentów o wynikach postępowania konkursowego
i podaje je do publicznej wiadomości w lokalnej prasie, Biuletynie Informacji Publicznej oraz
poprzez zamieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

2) Wzory oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego stanowią
odpowiednio załączniki Nr 1, 2 i 3 do ogłoszenia, udostępnione są na stronie internetowej
Urzędu Miejskiego w Suwałkach – www.um.suwalki.pl, w Biuletynie Informacji
Publicznej oraz w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, pokój 210.

3) Dodatkowych informacji udziela p. Agnieszka Brzezińska, tel. (0-87) 562 82 09.

Udostępniający: Eugeniusz Dariusz Przybysz - Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data wprowadzenia: 2008-12-27

Data modyfikacji: 2008-12-27

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2008-12-27