Informacja "Prezydent Miasta Suwałk ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji niżej wymienionych zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej na rzecz mieszkańców Miasta Suwałk w 2006 roku." z dnia 2006-01-20 dotyczący Ogłoszenie.

Dotyczy Ogłoszenie.
Data wydania 2006-01-20
Tytuł Prezydent Miasta Suwałk ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji niżej wymienionych zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej na rzecz mieszkańców Miasta Suwałk w 2006 roku.
OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Suwałk ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji niżej wymienionych zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej na rzecz mieszkańców Miasta Suwałk w 2006 roku.
Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi poprzez udzielenie dotacji na dofinansowanie jego realizacji.
I. Rodzaj zadania i wysokość dotacji przeznaczonej na jego dofinansowanie
nazwa zadania kwota dotacji przeznaczona na realizację zadania PLN
- Wspieranie akcji zbiórek żywności oraz jej dystrybucji na rzecz osób ubogich - 10.000,-
- Prowadzenie poradnictwa obywatelskiego - 3.000,-
- Wspieranie organizacji kolonii wypoczynkowych dzieciom z rodzin ubogich - 6.000,-
- Wspieranie działań mających na celu udzielenie pomocy rzeczowej rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej
( w szczególności poprzez organizację paczek żywnościowych, z artykułami szkolnymi , środkami czystości)
- 16.000,-
II. Warunki przyznawania dotacji
1. Warunki przyznawania dotacji na realizację przedmiotowego zadania określają przepisy:
a) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z póź. zm)
b) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z póź. zm)
c) ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z póź. zm)
d) rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 04 kwietnia 2005 r. w sprawie określenia ramowego wzoru umowy o realizację zadania z zakresu pomocy społecznej (Dz. U. Nr 61, poz. 545), rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie określenia wzoru oferty podmiotu uprawnionego (Dz. U. Nr 44,poz. 427) i rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005r. w sprawie określenia wzoru sprawozdania z realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej.
e) uchwała Nr XXXI/358/05 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 26 stycznia 2005 r. w sprawie przyjęcia Karty współpracy samorządu Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz Uchwała Nr XLII/469/05 z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2006 rok.
2. Środki finansowe są przeznaczone na dofinansowanie zadań, o których mowa w ogłoszeniu konkursowym.
3. Złożenie oferty o dotację z budżetu Miasta nie gwarantuje przyznania środków finansowych w wysokości wnioskowanej przez oferenta.
4. Dopuszcza się rozstrzygnięcie konkursu poprzez wybór więcej niż jednej oferty na realizację przedmiotowego zadania.
5. Każdy oferent na poszczególne zadanie może złożyć tylko jedną ofertę (może złożyć oferty na więcej niż jedno zadanie będące przedmiotem konkursu).
6. Ostateczną decyzję o przyznaniu i wysokości dotacji podejmuje Prezydent Miasta Suwałk po zapoznaniu się z protokółem Komisji Konkursowej, powołanej do rozpatrzenia ofert.
III. Termin i warunki realizacji zadania.
1. Termin realizacji zadania – od daty zawarcia umowy do 31 grudnia 2006 roku.
2. Szczegółowe warunki realizacji zadania, finansowania i rozliczenia zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Miastem Suwałki a oferentem. Wzór umowy i wzór sprawozdania stanowią odpowiednio załączniki Nr 2 i Nr 3 do Ogłoszenia.
3. W przypadku przyznania dotacji w kwocie innej niż wnioskowana w ofercie, przed zawarciem umowy podmiot przedkłada kosztorys zadania ze względu na typ kosztów dostosowany do kwoty przyznanej dotacji. Kosztorys stanowi załącznik do umowy.
IV. Termin, miejsce i sposób składania ofert.
1. Oferty należy przygotować na formularzach, które stanowią załącznik Nr 1 do niniejszego Ogłoszenia. Formularze ofert, wzór umowy, sprawozdania dostępne są w Wydziale Zdrowia i Pomocy Społecznej Urzędu Miejskiego w Suwałkach ul. Mickiewicza 1, pokój Nr 2 oraz w BIP „Majątek- pomoc publiczna- aktualności” a także na stronie internetowej www.um.suwalki.pl
2. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „konkurs ofert na zadanie z zakresu pomocy społecznej pn…..” w Urzędzie Miejskim w Suwałkach ul. Mickiewicza 1, pok. Nr 6, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 marca 2006 r. godz. 15.00 Wszystkie dokumenty w zamkniętej kopercie winne być trwale spięte, w sposób uniemożliwiający ich oddzielenie podczas prac Komisji.
3. Oferta nie złożona we wskazanym terminie oraz która wpłynie pocztą po tym terminie, nie będzie objęta procedurą konkursową.
V. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert.
1. Dokonanie wyboru ofert na realizację zadania nastąpi w terminie do 20 marca 2006 r. Prezydent Miasta powiadamia oferentów o wyniku postępowania konkursowego a ponadto podaje do publicznej wiadomości rozstrzygnięcie konkursu ofert poprzez zamieszczenie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Suwałkach, Biuletynie Informacji Publicznej oraz Tygodniku Suwalskim.
2. Oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert dokonuje Komisja Konkursowa powołana przez Prezydenta Miasta Suwałk. Komisja sporządza protokół i wstępnie kwalifikuje złożone oferty do otrzymania dotacji. Decyzję o przyznaniu dotacji i jej wysokości podejmuje Prezydent Miasta Suwałk.
3. Kryteria wyboru ofert
3.1. Kryteria formalne:
a) oferent jest organizacją pozarządową prowadzącą działalność w zakresie pomocy społecznej lub osobą prawną, jednostką organizacyjną działającą na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli jej cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej
b) przedłoży kompletną ofertę wraz z załącznikami na wymaganym druku, podpisaną przez osoby uprawnione, w terminie wskazanym w ogłoszeniu. Wymagane załączniki: aktualny wyciąg z właściwego rejestru lub ewidencji a w przypadku kościelnych osób prawnych stosowny dokument o nadaniu osobowości prawnej (ważny 3 miesiące od daty wydania), statut, sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok;
c) nie podlega wykluczeniu na mocy art. 93 ust. 7 ustawy o finansach publicznych (wymagane oświadczenie w tym zakresie).
d) w przypadku złożenia przez oferenta więcej niż jednej oferty na jedno zadanie konkursowe, oferty te nie podlegają rozpatrzeniu.
e) oferta określająca kwotę dofinansowania wyższą niż podana w ogłoszeniu konkursowym na dane zadanie podlega odrzuceniu.
3.2. Do oceny merytorycznej zostanie dopuszczona oferta, która spełnia wszystkie w/w kryteria formalne.
3.3. Kryteria merytoryczne:
a) ocena zgłoszonych możliwości realizacji zadania przez oferenta;
b) uwzględnienie zadeklarowanej przez oferenta jakości działania i kwalifikacji osób, przy udziale których oferent ma realizować zadanie;
c) ocena przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w relacji do zakresu rzeczowego zadania;
d) uwzględnienie zadeklarowanego udziału środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania, wymagane minimum 10 % ogólnego kosztu realizacji zadania;;
e) uwzględnienie efektów zadania (np. liczba odbiorców, koszt jednostkowy, adekwatność założeń zadania do oczekiwanych efektów)
f) uwzględnienie oceny realizacji zadań zleconych podmiotowi w okresie poprzednim (rzetelność, terminowość rozliczenia dotacji).
VI. Zrealizowane zadania publiczne i dotacje przekazane na ich realizacje w roku poprzednim oraz dotychczas realizowane w roku bieżącym.
- Wspieranie akcji zbiórek żywności oraz jej dystrybucji na rzecz osób ubogich,
- Prowadzenie poradnictwa obywatelskiego,
- Wspieranie organizacji kolonii wypoczynkowych dzieciom z rodzin ubogich,
- Pomoc rzeczowa rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

Udostępniający: Honorata Rudnik - Wydział Zdrowia i Pomocy Społecznej

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data wprowadzenia: 2008-12-27

Data modyfikacji: 2008-12-27

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2008-12-27