Informacja "Prezydent Miasta Suwałk ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w 2006 roku." z dnia 2006-01-11 dotyczący Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realiza

Dotyczy Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego.
Data wydania 2006-01-11
Tytuł Prezydent Miasta Suwałk ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w 2006 roku.
OGŁOSZENIE

OTWARTY KONKURS OFERT


Prezydent Miasta Suwałk ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w 2006 roku.
Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi poprzez udzielenie dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

I. Rodzaj zadania i wysokość dotacji przeznaczonych na ich realizację.

1. Wspieranie realizacji przedsięwzięć kulturalnych o wysokiej randze artystycznej, służących rozbudzaniu i zaspokajaniu potrzeb kulturalnych mieszkańców.
Kwota dotacji: 34.000 zł

2. Wspieranie organizacji imprez plenerowych i masowych w miesiącach lipiec - sierpień.
Kwota dotacji: 20.000 zł

3. Upowszechnianie książki i czytelnictwa, promowanie kultury słowa.
Kwota dotacji: 4.000 zł

4. Wspieranie działalności wydawniczej, organizacji konferencji, szkoleń, seminariów.
Kwota dotacji: 12.000 zł

5. Popularyzacja edukacji kulturalnej społeczeństwa.
Kwota dotacji: 6.000 zł

6. Realizacja przedsięwzięć związanych z działalnością merytoryczną środowisk kombatanckich.
Kwota dotacji: 3.000 zł

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację wyżej wymienionych zadań w 2006 r. wynosi 79.000 zł (słownie: siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych).

II. Zasady przyznawania dotacji

1. Zasady przyznawania dotacji na realizację przedmiotowych zadań określają przepisy:
a) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
b) ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych.
2. Dopuszcza się rozstrzygnięcie konkursu poprzez wybór więcej niż jednej oferty na realizację przedmiotowego zadania. Ostateczną decyzję o przyznaniu i wysokości dotacji podejmie Prezydent Miasta Suwałk.
3. Złożone oferty ocenia pod względem formalnym i merytorycznym komisja konkursowa i przedkłada wyniki Prezydentowi Miasta Suwałk.
4. Zatwierdzenia wyboru ofert dokonuje Prezydent Miasta Suwałk.
5. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania reguluje umowa pomiędzy Miastem Suwałki, a organizacją wnioskującą.
6. W przypadku przyznania dotacji w kwocie innej niż wnioskowana w ofercie przed zawarciem umowy Organizacja przedkłada kosztorys zadania ze wskazaniem na typ kosztów dostosowany do kwoty przyznanej dotacji. Kosztorys stanowi załącznik do umowy.

III. Termin i warunki realizacji zadania

1. Termin realizacji zadania: marzec - grudzień 2006 r.
2. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w ustawie, które spełniają następujące warunki:
a) w ramach działalności statutowej prowadzą działania objęte konkursem,
b) zamierzają realizować zadania na rzecz mieszkańców Suwałk, członków organizacji, w ramach której prowadzona jest działalność,
c) dysponują kadrą posiadającą kwalifikacje niezbędne do realizacji zadania,
d) posiadają doświadczenie w realizacji zadań będących przedmiotem konkursu.

IV. Termin i warunki składania ofert

1. Termin składania ofert upływa z dniem 16 lutego 2006 r. do godz. 10.00
2. Oferty wraz z załącznikami należy składać w kancelarii ogólnej Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, pok. nr 6, lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miejski w Suwałkach, 16-400 Suwałki, ul. Mickiewicza 1 (decyduje data wpływu).
3. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w terminie do 28 lutego 2006 r.

V. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert

1. Kryteria formalne:
Odrzuceniu podlegają oferty:
a) złożone na drukach innych niż wskazane w niniejszym ogłoszeniu,
b) niekompletne,
c) złożone przez podmiot nieuprawniony zgodnie z niniejszym ogłoszeniem do udziału w konkursie,
d) złożone po terminie,
e) niedotyczące pod względem merytorycznym zadań wskazanych w ogłoszeniu,
f) złożone przez podmiot podlegający wykluczeniu na mocy art. 93 ust. 7 ustawy o finansach publicznych.

2. Kryteria merytoryczne:
a) zasięg działania, miejsce wykonania zadania, nowatorstwo i cykliczność proponowanego projektu, społeczne uzasadnienie,
b) koszt realizacji planowanego zadania, zamierzone efekty i cele, udział własny oferenta, inne źródła finansowania,
c) możliwości organizacyjne (posiadane zasoby kadrowe, rzeczowe, doświadczenie),
d) zakładani partnerzy i benificjenci,
e) prawidłowość i terminowość rozliczenia dotacji na zadania zlecone w ubiegłych latach.

VI. Zrealizowane zadania publiczne i dotacje przekazane na ich realizację:
1. Urząd Miejski w Suwałkach na realizację zadań publicznych w dziedzinie Kultury w roku 2005 przeznaczył kwotę 92.500 zł
Nazwa zadania Ogólna kwota wydatku Kwota z budżetu Miasta Suwałk
Wspieranie imprez i przedsięwzięć kulturalnych o zasięgu międzynarodowym, ogólnopolskim i ponadregionalnym, w tym festiwali, koncertów, przeglądów itp. 756881,70 zł 63.000 zł
Wspieranie różnych form edukacji kulturalnej 22.738,23 zł 7.500 zł
Propagowanie historii i tradycji kulturowych Suwałk i Suwalszczyzny, w tym wspieranie wydawania publikacji dokumentujących dorobek kulturowy oraz działań obejmujących organizację konferencji, seminariów, szkoleń itp. 17.361,28 zł 9.000 zł
Upowszechnianie książki i czytelnictwa. 4.000 zł 4.000 zł
Ułatwianie dostępu do dóbr kultury i usług kulturalnych, w tym wspieranie nowych inicjatyw środowisk twórczych. 4.364,16 zł 2.000 zł
Wspieranie działalności służącej upowszechnianiu tradycyjnej kultury, ruchu amatorskiego, sztuki profesjonalnej. 3.593,98 zł 2.000 zł
Wspieranie działań na rzecz ochrony dóbr kultury. 23.284,97 zł 5.000 zł

2. Urząd Miejski w Suwałkach na realizację zadań publicznych w dziedzinie Kultury w roku 2004 przeznaczył kwotę 126.360 zł
Nazwa zadania Ogólna kwota wydatku Kwota z budżetu Miasta Suwałk
Wspieranie atrakcyjnych imprez kulturalnych mających na celu rozwój życia kulturalnego w Suwałkach oraz wypromowanie wiodącej imprezy plenerowej, która efektywnie wpłynęła by na poprawę wizerunku miasta, jego promocję w kraju i regionie. 194.028 zł 72.360 zł
Wspieranie środowisk twórczych i ruchu amatorskiego 2.000 zł 2.000 zł
Propagowanie kultury i sztuki ludowej regionu. 15.500 zł 9.500 zł
Wspieranie różnych form edukacji kulturalnej, w tym promocja czytelnictwa. 29.000 zł 21.000 zł
Upowszechnianie i promocja tożsamości kulturowej Suwałk i Suwalszczyzny w Polsce i za granicą oraz wspieranie działań środowisk twórczych w tym zakresie. 28.950 zł 11.500 zł
Wspieranie wydawnictw promujących dorobek kulturowy oraz przeszłość Suwałk i Suwalszczyzny. 16.000 zł 5.000 zł
Wspieranie działań służących podtrzymywaniu i upowszechnianiu tradycji patriotycznych i narodowych. 5.000 zł 5.000 zł

VII. Postanowienia końcowe
1. Prezydent Miasta powiadamia oferentów o wynikach postępowania konkursowego i podaje je do publicznej wiadomości w lokalnej prasie, Biuletynie Informacji Publicznej oraz poprzez zamieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.
2. Wzory oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego stanowią odpowiednio załączniki nr 1,2 i 3 do ogłoszenia, udostępnione są na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Suwałkach www.um.suwalki.pl, w biuletynie Informacji Publicznej oraz w Wydziale Kultury i Turystyki Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, pok. 213.

Dodatkowych informacji udziela p. Marcin Michniewicz, tel. (087) 562 82 13.

Udostępniający: Alicja Andrulewicz - Wydział Kultury i Turystyki

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data wprowadzenia: 2008-12-27

Data modyfikacji: 2008-12-27

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2008-12-27