Informacja "Miasta Suwałk ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży w 2006 roku. " z dnia 2006-01-11 dotyczący Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zada

Dotyczy Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego.
Data wydania 2006-01-11
Tytuł Miasta Suwałk ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży w 2006 roku.
OGŁOSZENIE


OTWARTY KONKURS OFERT

Prezydent Miasta Suwałk ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży w 2006 roku.
Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi poprzez udzielenie dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

I. Rodzaj zadania i wysokość dotacji przeznaczonych na ich realizację.

1. Wspieranie organizacji imprez z zakresu turystyki aktywnej, kwalifikowanej i specjalistycznej.
Kwota dotacji: 10.000 zł

2. Animacja rekreacyjna nad zalewem Arkadia w miesiącach lipiec – sierpień.
Kwota dotacji: 5.000 zł

3. Wspieranie działań z zakresu turystyki wodnej i ratownictwa.
Kwota dotacji: 10.000 zł

4. Dofinansowanie wydawnictw o tematyce regionalnej.
Kwota dotacji: 10.000 zł

5. Wspieranie szkoleń i doskonalenie kadry w zakresie usług turystycznych.
Kwota dotacji: 3.000 zł

6. Prowadzenie Miejskiego Punktu Informacji Turystycznej w Suwałkach.
Kwota dotacji: 20.000 zł

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację wyżej wymienionych zadań w 2006 r. wynosi 58.000 zł (słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych).

II. Zasady przyznawania dotacji

1. Zasady przyznawania dotacji na realizację przedmiotowych zadań określają przepisy:
a) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
b) ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych.
2. Dopuszcza się rozstrzygnięcie konkursu poprzez wybór więcej niż jednej oferty na realizację przedmiotowego zadania. Ostateczną decyzję o przyznaniu i wysokości dotacji podejmie Prezydent Miasta Suwałk.
3. Złożone oferty ocenia pod względem formalnym i merytorycznym komisja konkursowa i przedkłada wyniki Prezydentowi Miasta Suwałk.
4. Zatwierdzenia wyboru ofert dokonuje Prezydent Miasta Suwałk.
5. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania reguluje umowa pomiędzy Miastem Suwałki, a organizacją wnioskującą.
6. W przypadku przyznania dotacji w kwocie innej niż wnioskowana w ofercie przed zawarciem umowy Organizacja przedkłada kosztorys zadania ze wskazaniem na typ kosztów dostosowany do kwoty przyznanej dotacji. Kosztorys stanowi załącznik do umowy.

III. Termin i warunki realizacji zadania

1. Termin realizacji zadania: marzec - grudzień 2006 r.
2. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w ustawie, które spełniają następujące warunki:
a) w ramach działalności statutowej prowadzą działania objęte konkursem,
b) zamierzają realizować zadania na rzecz mieszkańców Suwałk, członków organizacji, w ramach której prowadzona jest działalność,
c) dysponują kadrą posiadającą kwalifikacje niezbędne do realizacji zadania,
d) posiadają doświadczenie w realizacji zadań będących przedmiotem konkursu.

IV. Termin i warunki składania ofert

1. Termin składania ofert upływa z dniem 16 lutego 2006 r. do godz. 10.00
2. Oferty wraz z załącznikami należy składać w kancelarii ogólnej Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, pok. nr 6, lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miejski w Suwałkach, 16-400 Suwałki, ul. Mickiewicza 1 (decyduje data wpływu).
3. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w terminie do 28 lutego 2006 r.

V. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert

1. Kryteria formalne:
Odrzuceniu podlegają oferty:
a) złożone na drukach innych niż wskazane w niniejszym ogłoszeniu,
b) niekompletne,
c) złożone przez podmiot nieuprawniony zgodnie z niniejszym ogłoszeniem do udziału w konkursie,
d) złożone po terminie,
e) niedotyczące pod względem merytorycznym zadań wskazanych w ogłoszeniu,
f) złożone przez podmiot podlegający wykluczeniu na mocy art. 93 ust. 7 ustawy o finansach publicznych.

2. Kryteria merytoryczne:
a) zasięg działania, miejsce wykonania zadania, nowatorstwo i cykliczność proponowanego projektu, społeczne uzasadnienie,
b) koszt realizacji planowanego zadania, zamierzone efekty i cele, udział własny oferenta, inne źródła finansowania,
c) możliwości organizacyjne (posiadane zasoby kadrowe, rzeczowe, doświadczenie),
d) zakładani partnerzy i benificjenci,
e) prawidłowość i terminowość rozliczenia dotacji na zadania zlecone w ubiegłych latach.

VI. Zrealizowane zadania publiczne i dotacje przekazane na ich realizację:
1. Urząd Miejski w Suwałkach na realizację zadań publicznych w dziedzinie Turystyki w roku 2005 przeznaczył kwotę 60.000 zł
Nazwa zadania Ogólna kwota wydatku Kwota z budżetu Miasta Suwałk
Dofinansowanie wydawnictw o tematyce regionalnej oraz promujących turystykę przyjazdową do Suwałk i na Suwalszczyznę 50.679, 80 zł 14.000 zł
Wspieranie organizacji imprez w dziedzinie turystyki aktywnej, kwalifikowanej i specjalistycznej o zasięgu międzynarodowym, ogólnopolskim oraz lokalnym 61.726,06 zł 16.000 zł
Wspieranie działań mających na celu dostęp do informacji turystycznej o Suwałkach i regionie 31.154,07 zł 20.000 zł
Wspieranie działań z zakresu ratownictwa i turystyki wodnej. 29.973,52 zł 10.000 zł

2. Urząd Miejski w Suwałkach na realizację zadań publicznych w dziedzinie Turystyki w roku 2004 przeznaczył kwotę 86.814,96 zł
Nazwa zadania Ogólna kwota wydatku Kwota z budżetu Miasta Suwałk
Wspieranie działań mających na celu dostęp do informacji turystycznej o Suwałkach i regionie dla mieszkańców, turystów i jednostek obsługi ruchu turystycznego. 50.405 zł 25.000 zł
Wspieranie działań promujących miasta i region jako obszar atrakcyjny pod względem wypoczynku. 22.900 zł 18.961,76 zł
Wspieranie przedsięwzięć stowarzyszeń i innych podmiotów w zakresie upowszechniania turystyki, tworzenia atrakcyjnej oferty generującej pozytywny wizerunek miasta i regionu (turystyka aktywna, przyrodnicza). 57.005 zł 25.000 zł
Wspieranie działań zapewniających warunki do bezpiecznego i aktywnego wypoczynku mieszkańcom na akwenach wodnych. 10.430 zł 8.853,20 zł
Wspieranie inicjatyw mających na celu podnoszenie poziomu usług turystycznych (szkolenia, seminaria, konferencje, kursy językowe itp. 2.480 zł 2.000 zł
Dofinansowanie bądź zakup wydawnictw i publikacji promujących miasto i region 29.140 zł 7.000 zł

VII. Postanowienia końcowe
1. Prezydent Miasta powiadamia oferentów o wynikach postępowania konkursowego i podaje je do publicznej wiadomości w lokalnej prasie, Biuletynie Informacji Publicznej oraz poprzez zamieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.
2. Wzory oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego stanowią odpowiednio załączniki nr 1,2 i 3 do ogłoszenia, udostępnione są na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Suwałkach www.um.suwalki.pl, w biuletynie Informacji Publicznej oraz w Wydziale Kultury i Turystyki Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, pok. 213.

Dodatkowych informacji udziela p. Marcin Michniewicz, tel. (087) 562 82 13.

Udostępniający: Alicja Andrulewicz - Wydział Kultury i Turystyki

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data wprowadzenia: 2008-12-27

Data modyfikacji: 2008-12-27

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2008-12-27