Informacja "Prezydent Miasta Suwałk ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży w I kwartale 2006 roku." z dnia 2005-12-20 dotyczący Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

Dotyczy Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego.
Data wydania 2005-12-20
Tytuł Prezydent Miasta Suwałk ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży w I kwartale 2006 roku.
OGŁOSZENIE


OTWARTY KONKURS OFERT

Prezydent Miasta Suwałk ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży w I kwartale 2006 roku.
Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi poprzez udzielenie dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

I. Rodzaj zadania i wysokość dotacji przeznaczonych na ich realizację.

1. Wspieranie organizacji imprez z zakresu turystyki aktywnej, kwalifikowanej i specjalistycznej.
Kwota dotacji: 7.000 zł


II. Zasady przyznawania dotacji

1. Zasady przyznawania dotacji na realizację przedmiotowych zadań określają przepisy:
a) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
b) ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych.
2. Dopuszcza się rozstrzygnięcie konkursu poprzez wybór więcej niż jednej oferty na realizację przedmiotowego zadania. Ostateczną decyzję o przyznaniu i wysokości dotacji podejmie Prezydent Miasta Suwałk.
3. Złożone oferty ocenia pod względem formalnym i merytorycznym komisja konkursowa i przedkłada wyniki Prezydentowi Miasta Suwałk.
4. Zatwierdzenia wyboru ofert dokonuje Prezydent Miasta Suwałk.
5. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania reguluje umowa pomiędzy Miastem Suwałki, a organizacją wnioskującą.
6. W przypadku przyznania dotacji w kwocie innej niż wnioskowana w ofercie przed zawarciem umowy Organizacja przedkłada kosztorys zadania ze wskazaniem na typ kosztów dostosowany do kwoty przyznanej dotacji. Kosztorys stanowi załącznik do umowy.

III. Termin i warunki realizacji zadania

1. Termin realizacji zadania: styczeń – marzec 2006 r.
2. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w ustawie, które spełniają następujące warunki:
a) w ramach działalności statutowej prowadzą działania objęte konkursem,
b) zamierzają realizować zadania na rzecz mieszkańców Suwałk, członków organizacji, w ramach której prowadzona jest działalność,
c) dysponują kadrą posiadającą kwalifikacje niezbędne do realizacji zadania,
d) posiadają doświadczenie w realizacji zadań będących przedmiotem konkursu.

IV. Termin i warunki składania ofert

1. Termin składania ofert upływa z dniem 23 stycznia 2006 r. do godz. 10.00
2. Oferty wraz z załącznikami należy składać w kancelarii ogólnej Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, pok. nr 6, lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miejski w Suwałkach, 16-400 Suwałki, ul. Mickiewicza 1 (decyduje data wpływu).
3. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w terminie do 27 stycznia 2006 r.

V. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert

1. Kryteria formalne:
Odrzuceniu podlegają oferty:
a) złożone na drukach innych niż wskazane w niniejszym ogłoszeniu,
b) niekompletne,
c) złożone przez podmiot nieuprawniony zgodnie z niniejszym ogłoszeniem do udziału w konkursie,
d) złożone po terminie,
e) niedotyczące pod względem merytorycznym zadań wskazanych w ogłoszeniu,
f) złożone przez podmiot podlegający wykluczeniu na mocy art. 93 ust. 7 ustawy o finansach publicznych.2. Kryteria merytoryczne:
a) zasięg działania, miejsce wykonania zadania, nowatorstwo i cykliczność proponowanego projektu, społeczne uzasadnienie,
b) koszt realizacji planowanego zadania, zamierzone efekty i cele, udział własny oferenta, inne źródła finansowania,
c) możliwości organizacyjne (posiadane zasoby kadrowe, rzeczowe, doświadczenie),
d) zakładani partnerzy i benificjenci,
e) prawidłowość i terminowość rozliczenia dotacji na zadania zlecone w ubiegłych latach.

VI. Zrealizowane zadanie publiczne i dotacje przekazane na ich realizację w 2005 r.
Nazwa zadania:
1. Wspieranie organizacji imprez z zakresu turystyki aktywnej, kwalifikowanej i specjalistycznej.

Ogólna kwota wydatku: 108.549,50 zł.
Kwota z budżetu Miasta: 15.500 zł


VII. Postanowienia końcowe
1. Prezydent Miasta powiadamia oferentów o wynikach postępowania konkursowego i podaje je do publicznej wiadomości w lokalnej prasie, Biuletynie Informacji Publicznej oraz poprzez zamieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.
2. Wzory oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego stanowią odpowiednio załączniki nr 1,2 i 3 do ogłoszenia, udostępnione są na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Suwałkach www.um.suwalki.pl, w biuletynie Informacji Publicznej oraz w Wydziale Kultury i Turystyki Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, pok. 213.

Dodatkowych informacji udziela p. Marcin Michniewicz, tel. (087) 562 82 13.

Udostępniający: Alicja Andrulewicz - Wydział Kultury i Turystyki

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Data wytworzenia: 2005-12-20

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data wprowadzenia: 2008-12-27

Data modyfikacji: 2008-12-27

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2008-12-27