Informacja "W zakresie kultury fizycznej w obszarze współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w dziedzinach określonych w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publ

Dotyczy Priorytety na 2006 rok.
Data wydania 2005-10-12
Tytuł W zakresie kultury fizycznej w obszarze współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w dziedzinach określonych w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego.
Priorytety na 2006 rok.

w zakresie kultury fizycznej w obszarze współpracy z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w dziedzinach określonych
w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami)
Stosownie do § 8 ust.1 załącznika do uchwały nr XXXI/358/05 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 26 stycznia 2005 r. w sprawie przyjęcia Karty współpracy samorządu Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, Wydział Oświaty Wychowania i Sportu Urzędu Miejskiego w Suwałkach przedkłada propozycję priorytetów na rok 2006:
1. wspieranie organizacji imprez i zawodów sportowo-rekreacyjnych:
a) cyklicznych, ujętych w miejskim kalendarzu imprez sportowych,
b) ujętych w kalendarzu imprez polskich związków sportowych,
c) propagujących szczególne osiągnięcia sportowe dzieci i młodzieży,
d) masowych,
e) charytatywnych,
imprez o zasięgu zarówno miejskim, regionalnym, ogólnopolskim oraz międzynarodowym;
2. wspieranie rozwoju zainteresowań dzieci i młodzieży z zakresu kultury fizycznej poprzez partycypowanie w kosztach organizacji dodatkowych zajęć sportowych, organizowanie oraz umożliwienie uczestnictwa dzieci i młodzieży we współzawodnictwie sportowym;
3. wspieranie działalności klubów sportowych, stowarzyszeń oraz organizacji sportowych funkcjonujących na terenie miasta, działających na rzecz rozwoju kultury fizycznej, w szczególności w zakresie szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w dyscyplinach sportowych uznanych za wiodące* w naszym Mieście, w tym udziału członków sekcji sportowych, zawodników klubów, stowarzyszeń i organizacji w ogólnopolskich i międzynarodowych zawodach sportowych;
4. wspieranie upowszechniania sportu wśród osób niepełnosprawnych między innymi organizowanie spartakiad dzieci niepełnosprawnych, szkoleń i zawodów oraz sportowych imprez integracyjnych;
5. wspieranie współpracy międzynarodowej poprzez organizację obozów, zawodów, turniejów, wyjazdów szkoleniowych oraz udział w turniejach, zawodach oraz szkoleniach w Mieście;
6. promowanie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo, klubów i stowarzyszeń oraz organizacji sportowych poprzez przyznawanie stypendiów, nagród i wyróżnień.
* Dyscypliny uznane za wiodące w Suwałkach (ułożone w porządku alfabetycznym) :
1. w zakresie szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo:
badminton, piłka nożna, szachy,
karate kyokushin, piłka siatkowa, unihokej,
lekkoatletyka , pływanie, żeglarstwo;
2. w zakresie rozwoju zainteresowań dzieci i młodzieży z zakresu kultury fizycznej
badminton, lekkoatletyka, piłka ręczna, szachy, żeglarstwo.
karate kyokushin, piłka koszykowa, piłka siatkowa, unihokej,
karting, piłka nożna, pływanie, zapasy,

Prosimy o składanie uwag i propozycji w przedmiotowej sprawie (na piśmie) w terminie do dnia 31 października 2005 r. w kancelarii ogólnej (pokój nr 6) Urzędu Miejskiego w Suwałkach (ul. Mickiewicza 1).

Udostępniający: Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data wprowadzenia: 2008-12-27

Data modyfikacji: 2008-12-27

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2008-12-27