Informacja "Prezydent Miasta Suwałk ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na rzecz mieszkańców Miasta Suwałk w roku 2005." z dnia 2005-09-12 dotyczący Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację

Dotyczy Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej.
Data wydania 2005-09-12
Tytuł Prezydent Miasta Suwałk ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na rzecz mieszkańców Miasta Suwałk w roku 2005.
OGŁOSZENIE


Prezydent Miasta Suwałk ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej na rzecz mieszkańców Miasta Suwałk w 2005 roku.
Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi poprzez udzielenie dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

I. Rodzaj zadania i wysokość dotacji przeznaczonej na jego dofinansowanie

1. Wspieranie akcji zbiórek żywności przeznaczonej ludziom ubogim z terenu Miasta Suwałk 6.500,-

II. Warunki przyznawania dotacji
1. Warunki przyznawania dotacji na realizację przedmiotowego zadania określają przepisy:
a) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z póź. zm)
b) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z póź. zm)
c) ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z póź. zm)
d) rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 04 kwietnia 2005 r. w sprawie określenia ramowego wzoru umowy o realizację zadania z zakresu pomocy społecznej (Dz. U. Nr 61, poz. 545), rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie określenia wzoru oferty podmiotu uprawnionego (Dz. U. Nr 44,poz. 427) i rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005r. w sprawie określenia wzoru sprawozdania z realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej.
e) uchwała Nr XXXI/358/05 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 26 stycznia 2005 r. w sprawie przyjęcia Karty współpracy samorządu Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz Uchwała Nr XXXI/359/05 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 26 stycznia 2005 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2005.
1. Środki finansowe są przeznaczone na dofinansowanie zadania, o którym mowa w ogłoszeniu konkursowym.
2. Złożenie oferty o dotację z budżetu Miasta nie gwarantuje przyznania środków finansowych w wysokości wnioskowanej przez oferenta.
3. Dopuszcza się rozstrzygnięcie konkursu poprzez wybór więcej niż jednej oferty na realizację przedmiotowego zadania.
4. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
5. Ostateczną decyzję o przyznaniu i wysokości dotacji podejmuje Prezydent Miasta Suwałk po zapoznaniu się z protokółem Komisji Konkursowej, powołanej do rozpatrzenia ofert.

III. Termin i warunki realizacji zadania.
1. Termin realizacji zadania – od daty zawarcia umowy do 31 grudnia 2005 r.
2. Szczegółowe warunki realizacji zadania, finansowania i rozliczenia zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Miastem Suwałki a oferentem. Wzór umowy i wzór sprawozdania stanowią odpowiednio załączniki Nr 2 i Nr 3 do Ogłoszenia.
3. W przypadku przyznania dotacji w kwocie innej niż wnioskowana w ofercie, przed zawarciem umowy podmiot przedkłada kosztorys zadania ze względu na typ kosztów dostosowany do kwoty przyznanej dotacji. Kosztorys stanowi załącznik do umowy.

IV. Termin, miejsce i sposób składania ofert.
1. Oferty należy przygotować na formularzach, które stanowią załącznik Nr 1 do niniejszego Ogłoszenia. Dodatkowo formularze ofert dostępne będą w Wydziale Zdrowia i Pomocy Społecznej Urzędu Miejskiego w Suwałkach ul. Mickiewicza 1, pokój Nr 2.
2. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „konkurs ofert na zadanie z zakresu pomocy społecznej pn. Wspieranie akcji zbiórek żywności przeznaczonej ludziom ubogim z terenu Miasta Suwałk” w Urzędzie Miejskim w Suwałkach ul. Mickiewicza 1, pok. Nr 6, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 października 2005 r. godz. 15.00 Wszystkie dokumenty w zamkniętej kopercie winne być trwale spięte w sposób uniemożliwiający ich oddzielenie podczas prac Komisji.
3. Oferta nie złożona we wskazanym terminie oraz która wpłynie pocztą po tym terminie, nie będzie objęta procedurą konkursową.

V. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert.
1. Dokonanie wyboru ofert na realizację zadania nastąpi w terminie do 07 listopada 2005 r. Prezydent Miasta powiadamia oferentów o wyniku postępowania konkursowego a ponadto podaje do publicznej wiadomości rozstrzygnięcie konkursu ofert poprzez zamieszczenie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Suwałkach, Biuletynie Informacji Publicznej oraz Tygodniku Suwalskim.
2. Oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert dokonuje Komisja Konkursowa powołana przez Prezydenta Miasta Suwałk. Komisja sporządza protokół i wstępnie kwalifikuje złożone oferty do otrzymania dotacji. Decyzję o przyznaniu dotacji i jej wysokości podejmuje Prezydent Miasta Suwałk.
3. Kryteria wyboru ofert
3.1. Kryteria formalne:
a) oferent jest organizacją pozarządową prowadzącą działalność w zakresie pomocy społecznej lub osobą prawną, jednostką organizacyjną działającą na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli jej cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej
b) przedłoży kompletną ofertę (wraz z załącznikami, o których mowa w punkcie X załączonego druku oferty) na wymaganym druku, podpisaną przez osoby uprawnione, w terminie wskazanym w ogłoszeniu.
c) nie podlega wykluczeniu na mocy art. 93 ust. 7 ustawy o finansach publicznych.
d) W przypadku złożenia przez oferenta więcej niż jednej oferty na jedno zadanie konkursowe, oferty te nie podlegają rozpatrzeniu.
e) Oferta określająca kwotę dofinansowania wyższą niż podana w ogłoszeniu konkursowym podlega odrzuceniu.

3.2. Do oceny merytorycznej zostanie dopuszczona oferta, która spełnia wszystkie w/w kryteria formalne.
3.3. Kryteria merytoryczne:
a) ocena zgłoszonych możliwości realizacji zadania przez oferenta;
b) uwzględnienie zadeklarowanej przez oferenta jakości działania i kwalifikacji osób, przy udziale których oferent ma realizować zadanie;
c) ocena przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w relacji do zakresu rzeczowego zadania;
d) uwzględnienie zadeklarowanego udziału środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania, wymagane minimum 10 % ogólnego kosztu realizacji zadania;;
e) uwzględnienie efektów zadania (np. liczba odbiorców, koszt jednostkowy, adekwatność założeń zadania do oczekiwanych efektów)
f) uwzględnienie oceny realizacji zadań zleconych podmiotowi w okresie poprzednim (rzetelność, terminowość rozliczenia dotacji).


VI. Zrealizowane zadania publiczne i dotacje przekazane na ich realizacje w roku poprzednim oraz realizowane w roku bieżącym.

Wspieranie akcji zbiórek żywności przeznaczonej ludziom ubogim poprzez pozyskiwanie, transport i dystrybucję bezpłatnej żywności
Koszt ogólny w 2004r. 21.700,03,- w tym dotacje 2.000,-
Koszt ogólny w 2005r. 0 ,- w tym dotacje 0,-

Udostępniający: Honorata Rudnik - Wydział Zdrowia i Pomocy Społecznej

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data wprowadzenia: 2008-12-27

Data modyfikacji: 2008-12-27

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2008-12-27