Informacja "Prezydent Miasta Suwałk ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w 2005r." z dnia 2005-09-12 dotyczący Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z z

Dotyczy Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej.
Data wydania 2005-09-12
Tytuł Prezydent Miasta Suwałk ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w 2005r.
OGŁOSZENIE


Prezydent Miasta Suwałk ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w 2005r.

A. Rodzaj zadań oraz wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację:
1. Zgłoszenie i udział zespołu reprezentującego Miasto Suwałki w rozgrywkach III ligi piłki nożnej w
sezonie 2005/2006 – runda jesienna
Na realizację ww. zadania Miasto Suwałki w IV kwartale 2005 r. przeznacza kwotę 20.000,00 zł.
(słownie – dwadzieścia tysięcy złotych).
Środki finansowe na realizację podobnego zadania (udział w rozgrywkach IV ligi) wyniosły:

Koszt realizacji zadań w 2003r. - 599.375,44 zł w 2004r. - 261.217,67 zł
w tym dotacje w 2003r. - 70.000,00 zł w 2004r. - 80.700,00 zł

2. W ramach współpracy międzynarodowej: realizacja dwóch imprez – międzynarodowe biegi przełajowe
i sześciu międzynarodowych turniejów piłki nożnej w Suwałkach w okresie IX – XII 2005 r.
Na realizację ww. zadania Miasto Suwałki w IV kwartale 2005 r. przeznacza kwotę 52.000,00 zł.
(słownie – dwadzieścia jeden tysięcy złotych).
Środki finansowe na realizację zadań w ramach współpracy międzynarodowej wyniosły:

Koszt realizacji zadań w 2003r. - 7.700,00 zł w 2004r. - 12.634,33 zł
w tym dotacje w 2003r. - 4.000,00 zł w 2004r. - 7.500,00 zł

B. Termin i warunki realizacji zadania
1. Dofinansowanie zadania przez Miasto Suwałki (wsparcie realizacji) obejmuje okres: IV kwartału 2005 r.
2. W ramach otwartego konkursu ofert mogą być składane oferty na zadania wymienione w rozdziale A.
3. Oferent zapewnia niezbędne zasoby, w tym: ludzkie i rzeczowe do realizacji zadania.
4. Zamawiający zastrzega możliwość wyboru kilku ofert w ramach jednego zadania, mając na uwadze
potrzebę optymalnego zaspokojenia potrzeb mieszkańców, w miarę posiadanych możliwości finansowych.
5. Szczegółowe warunki i zakres realizacji zadania publicznego, oraz jego finansowania i rozliczania,
zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy Miastem Suwałki a oferentem. Wzór umowy stanowi
załącznik nr 1 a wzór sprawozdania z realizacji zadania załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
6. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w
art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami), które łącznie spełniają następujące warunki:
1) w ramach działalności statutowej prowadzą działania objęte konkursem;
2) zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców Suwałk, członków stowarzyszenia, w ramach którego
oferent prowadzi działalność o ile jego siedziba bądź siedziba oddziału mieści się w Suwałkach;
3) dysponują kadrą posiadającą kwalifikacje niezbędne do realizacji zadania;
4) posiadają doświadczenie w realizacji zadań będących przedmiotem konkursu;
5) nie podlegają sankcji art. 93 ust. 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.
U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późniejszymi zmianami).

C. Termin i warunki składania ofert
1. Termin złożenia ofert upływa 13 października 2005 r. o godz. 1000.
2. Ofertę w zamkniętej kopercie z napisem „Konkurs nr IV – kultura fizyczna – zadanie nr …” należy
składać osobiście w kancelarii ogólnej Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, pok. 6 (w
godzinach pracy Urzędu tj. 730 do 1530) lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miejski w
Suwałkach, 16-400 Suwałki, ul. Mickiewicza 1.
3. Oferty należy opracować na formularzach, które stanowią załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia.
Dodatkowo formularze ofert dostępne będą w Wydziale Oświaty, Wychowania i Sportu Urzędu Miejskiego w
Suwałkach (ul. Mickiewicza 1, pokój nr 205).
4. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
D. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert.
1. Ocena ofert nastąpi w terminie 30 dni licząc od dnia następującego po dniu, o którym mowa w części C
ust. 1 niniejszego ogłoszenia.
2. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
3. W pierwszej kolejności oferty zostaną sprawdzone pod względem formalnym, tj. czy spełniają wymagania
określone w art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie oraz wynikające z niniejszego ogłoszenia.
4. Oferty z brakami formalnymi, niekompletne, a także złożone lub przesłane (za pośrednictwem poczty)
bądź uzupełnione po terminie wymienionym w części C ust. 1 – zostaną odrzucone.
5. W przypadku braku w statucie oferenta zadań wymienionych w ofercie - oferta zostanie odrzucona.
6. Oferty niezgodne z zadaniem publicznym wymienionym w rozdziale A zostaną odrzucone.
7. Przy ocenie poszczególnych ofert stosowane będą następujące kryteria i skala ocen:
1) merytoryczna wartość oferty – skala ocen 0-10 punktów;
2) możliwość realizacji zadania przez poszczególne podmioty przedstawiające ofertę – skala ocen 0-10
punktów;
3) ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania –
skala ocen 0-10 punktów;
4) zakres finansowania zadania z innych źródeł niż budżet Miasta oraz wysokość środków publicznych
przeznaczonych na realizację zadania – skala ocen 0-5 punktów;
5) dotychczasowa współpraca z lokalnym samorządem, opinie i rekomendacje – skala ocen
0-5 punktów.
E. Zasady przyznawania dotacji i zlecania zadań
1. Zasady przyznawania dotacji na realizację przedmiotowych zadań określają przepisy:
1) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
2) ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych.
2. Zlecający może przyznać dotację w kwocie niższej niż wnioskowana. W przypadku wyboru oferty i
przyznania niższej kwoty dotacji niż wnioskowana, oferent ma obowiązek dostarczyć organizatorowi
konkursu, przed podpisaniem umowy na realizację zadania, zweryfikowany opis zadania (w pkt. II
oferty) i zweryfikowaną kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania (w pkt. IV oferty).

F. Ogłoszenie wyników i postanowienia końcowe
1. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w terminie do 30 dni licząc od dnia następującego po dniu, o
którym mowa w części C ust. 1 niniejszego ogłoszenia.
2. Warunkiem zawarcia umowy na realizację zadania i przekazania oferentowi środków finansowych jest
dostarczenie (przez oferenta), po ogłoszeniu wyników konkursu, pisemnej informacji o numerze
wyodrębnionego rachunku bankowego, specjalnego do obsługi zadania będącego przedmiotem zlecenia.
3. Urząd Miejski w Suwałkach powiadomi każdego oferenta, w formie pisemnej, o przyjęciu oferty do
realizacji lub jej odrzuceniu – uzasadniając podjętą decyzję.
4. Zarządzenie nr 273/04 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie powołania Komisji
do rozpatrywania ofert dotyczących realizacji zadań publicznych Miasta Suwałk z zakresu
upowszechniania kultury fizycznej składanych przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące
działalność pożytku publicznego oraz ustalenia regulaminu pracy tej Komisji uwzględniającego tryb i
kryteria stosowane przy wyborze ofert zmienione zarządzeniem nr 36/05 Prezydenta Miasta Suwałk z
dnia 15 marca 2005 r., wzór formularza oferty, umowy i sprawozdania dostępne są również na stronie
internetowej Urzędu Miejskiego w Suwałkach - www.um.suwalki.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej
oraz dodatkowo w Wydziale Oświaty, Wychowania i Sportu Urzędu Miejskiego w Suwałkach (ul.
Mickiewicza, pokój. 205).

Suwałki, dnia 12 września 2005r.

Udostępniający: Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data wprowadzenia: 2008-12-27

Data modyfikacji: 2008-12-27

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2008-12-27