Wydział Budżetu i Finansów

Naczelnik - Monika Podziewska
  
Kontakt:
ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki
I piętro budynku
tel. centrali (0-87) 5628000
   


Zakres działania:

 

Do zadań Wydziału Budżetu i Finansów należą sprawy budżetu i finansów Miasta,
      a w szczególności:

 1.  przygotowywanie propozycji założeń budżetowych,
 2. koordynowanie prac związanych z przygotowywaniem projektu budżetu,
 3. planowanie i realizacja budżetu Miasta i wieloletniej prognozy finansowej, w tym:
 •   przygotowanie materiałów służących do opracowania projektu budżetu i wieloletniej   prognozy finansowej i ich opracowanie,
 • obsługa finansowo – księgowa budżetu i środków pozabudżetowych,
 • przekazywanie środków finansowych jednostkom organizacyjnym Miasta,
 • przygotowywanie materiałów niezbędnych do opracowania projektów aktów prawnych dotyczących zmian budżetu,
 1. obsługa płac pracowników Urzędu oraz prowadzenie rozliczeń z tytułu ubezpieczeń społecznych i podatków,
 2. ewidencja i analiza płac pracowników Urzędu,
 3. obsługa kasowa Urzędu,
 4. opracowanie projektu budżetu Miasta,
 5. opracowanie projektów uchwał i zarządzeń dotyczących:
 •     budżetu Miasta na rok budżetowy,
 • wieloletniej prognozy finansowej i jej zmian,
 • zmian w budżecie Miasta,
 • kredytów i pożyczek,
 • poręczeń i gwarancji,
 1. koordynacja, konsolidacja, generowanie i dystrybucja sprawozdań budżetowych (miesięcznych, kwartalnych, półrocznych i rocznych),
 2. koordynacja i opracowanie sprawozdań i informacji z wykonania budżetu dla Rady  Miejskiej i właściwych organów nadzoru (półroczne i roczne),
 3. nadzorowanie przestrzegania dyscypliny finansów publicznych przez jednostki organizacyjne Miasta i komórki organizacyjne Urzędu,
 4. sporządzanie deklaracji miesięcznej podatku VAT,
 5. analiza i weryfikacja wniosków właściwych podmiotów, związanych z planowaniem i realizacją budżetu,
 6. sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości budżetowej określonej w przepisach szczególnych,
 7. prowadzenie spraw z zakresu pomocy publicznej, w tym pomocy „de minimis”, prowadzenie post ępowań, w szczególności w sprawie udzielanych ulg oraz sporządzanie wymaganych odrębnymi przepisami sprawozdań w tym zakresie,
 8. prowadzenie spraw związanych z częściowym zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,
 9. ewidencja i prowadzenie obsługi bankowej Urzędu w zakresie m. in. obsługi rachunków bankowych,
 10. uzgadnianie wpływów na rachunki bankowe z ewidencją analityczną w szczególności prowadzoną przez Wydział Podatków i Opłat,
 11. uzgadniania ewidencji syntetycznej z właściwą ewidencją analityczną,
 12. zwroty dotacji budżetowych na podstawie stosownych dokumentów lub rozliczeń,
 13. bieżąca analiza rozliczeń w zakresie pożyczek i kredytów w tym dokonywanie spłaty zadłużenia zgodnie z zawartymi umowami.
 14. zakładanie i ewidencja lokat,
 15. sporządzania sprawozdań z zakresu prowadzonych spraw wymaganych odrębnymi przepisami,
 16. nadzór nad wykonywaniem budżetu przez jednostki podległe w tym przekazywanie i rozliczanie środków,
 17. prowadzenie ewidencji księgowej:
 • wydatków budżetowych
 • zaangażowania wydatków budżetowych
 • syntetycznej ewidencji dochodów budżetowych,
 • sum depozytowych
 • zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
 • Miasta Suwałki – jako organu
 1. przyjmowanie i realizacja faktur i rachunków w tym nadzór nad terminową realizacją zobowiązań w tym:
 • kontrola formalno – rachunkowa,
 • przygotowywanie przelewów z równoległą analizą wykorzystania planu,
 1. dekretowanie dokumentów księgowych,
 2. prowadzenie rozrachunków z tytułu podatków w tym podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych,
 3. rozliczanie zaliczek udzielonych pracownikom,
 4. prowadzenie rozliczeń z Urzędem Skarbowym i ZUS z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i podatków PIT,
 5. naliczanie umorzeń środków trwałych i innego majątku podlegającego zużyciu,
 6. rozliczanie inwentaryzacji
 7. sporządzanie sprawozdawczości budżetowej i sprawozdań finansowych jednostkowych i łącznych,
 8. ewidencja wydatków strukturalnych,
 9. koordynacja prac związanych z ujęciem w budżecie Miasta zadań wynikających z budżetu obywatelskiego,
 10. prowadzenie ewidencji planu budżetu Miasta wraz z ich ujęciem w układzie zadaniowym,
 11. przekazywanie informacji o kwotach przyjętych do projektu budżetu i uchwale budżetowej i jej zmianach dla jednostek budżetowych oraz o kwotach przyjętych w uchwale budżetowej dla innych jednostek,
 12. weryfikacja planów jednostek budżetowych pod kątem zgodności z budżetem na etapie projektu budżetu i uchwały budżetowej,
 13. nadzór nad wykorzystaniem otrzymanych dotacji w tym:
 • przekazanie informacji do właściwych jednostek i komórek organizacyjnych celem przygotowania stosownych wniosków w sprawie zmian budżetu,
 • uzgadnianie przyznanych i przekazanych Miastu dotacji w okresach sprawozdawczych,
 1. prowadzenie rozliczeń gotówkowych i realizowanych przy pomocy czeków.

Wydział przy znakowaniu spraw używa symbolu  “BF”.

Udostępniający: Prezydent Miasta Suwałk

Wytwarzający/odpowiadający: Prezydent Miasta Suwałk

Data wytworzenia: 2019-02-11

Wprowadzający: Michał Nowicki

Data wprowadzenia: 2015-08-13

Data modyfikacji: 2019-05-17

Opublikował: Michał Nowicki

Data publikacji: 2015-08-13