Wydział Komunikacji

Naczelnik - Paweł Pawłowski

Kontakt:
ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki
tel. centrali (0-87) 562 80 00  (parter)
Godziny przyjęcia interesantów w Wydziale Komunikacji:
poniedziałek w godz. 8.00 - 16.00
wtorek - piątek w godz. 7.30 - 14.00 
  
Do zadań Wydziału Komunikacji należy realizacja zadań wynikających z ustawy Prawo  o ruchu drogowym, ustawy o transporcie drogowym, w szczególności: 
 1. Rejestracja i wyrejestrowanie pojazdów, prowadzenie postępowań i wydawanie   decyzji administracyjnych w tym  zakresie. 
 2. Wydawanie dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, kart pojazdu i tablic rejestracyjnych oraz ich wtórników.
 3. Wydawanie decyzji o czasowym wycofaniu pojazdów z ruchu.
 4. Przyjmowanie od właścicieli pojazdów zawiadomień o nabyciu lub zbyciu pojazdu, bądź zmianie stanu faktycznego wymagającego zmiany  danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym.
 5. Wydawanie decyzji o nadaniu cechy identyfikacyjnej pojazdu i wykonaniu tabliczki zastępczej. 
 6. Przechowywanie i zwracanie dowodów rejestracyjnych zatrzymanych  przez uprawnione organy. 
 7. Dokonywanie w dowodach rejestracyjnych adnotacji o ustanowieniu zastawu rejestrowego na pojeździe i jej wykreślenie.
 8. Wydawanie dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień do kierowania  pojazdami – prawa jazdy krajowe i międzynarodowe, wydawanie wtórników tych dokumentów.
 9. Prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem  prawomocnych orzeczeń sądów i  uprawnionych organów w stosunku do kierowców.
 10. Wydawanie decyzji w sprawie cofnięcia i przywrócenia uprawnień do kierowania pojazdami.
 11. Wydawanie decyzji w sprawie zatrzymania i zwrotu prawa jazdy.
 12. Wydawanie kierowcom skierowań  na dodatkowe sprawdzenie kwalifikacji. 
 13. Wydawaniem kart parkingowych osobom uprawnionym. 
 14. Prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców.
 15. Prowadzenie ewidencji instruktorów, wydawanie legitymacji i jej przedłużanie.
 16. Kierowanie instruktorów na egzamin sprawdzający oraz cofanie uprawnień instruktorom.
 17. Prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów.
 18. Wydawanie i cofanie uprawnień diagnosty do wykonywania badań technicznych pojazdów.
 19. Sprawowanie nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów i ośrodkami szkolenia kierowców.
 20. Wydawanie decyzji w sprawie udzielenia, odmowy, zmiany i cofnięcia decyzji na wykonywanie transportu drogowego taksówką, osób lub rzeczy.
 21. Wydawanie zaświadczeń na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób lub rzeczy.
 22. Wydawanie zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym.
 23. Prowadzenie działalności kontrolnej przedsiębiorców wykonujących transport drogowy.
 24. Przeprowadzanie egzaminów ze znajomości zasad wykonywania transportu drogowego taksówką.
 Wydział przy znakowaniu spraw używa symbolu „K”.

 

   

Udostępniający: Wydział Organizacyjny

Wytwarzający/odpowiadający: Prezydent Miasta Suwałk

Data wytworzenia: 2019-02-11

Wprowadzający: Michał Nowicki

Data wprowadzenia: 2008-12-08

Data modyfikacji: 2020-02-04

Opublikował: Michał Nowicki

Data publikacji: 2008-12-08