Wydział Komunikacji

Naczelnik - Paweł Pawłowski

Kontakt:
ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki
tel. centrali (0-87) 562 80 00  (parter)
Godziny przyjęcia interesantów w Wydziale Komunikacji:
poniedziałek w godz. 8.00 - 16.00
wtorek - piątek w godz. 7.30 - 14.00 
Do zadań Wydziału Komunikacji należą sprawy wynikające z ustawy Prawo o ruchu drogowym,
ustawy o kierujących pojazdami, ustawy o transporcie drogowym oraz rozporządzeń wykonawczych,
a w szczególności:

1) prowadzenie spraw dotyczących rejestracji, profesjonalnej rejestracji,
wyrejestrowania pojazdu, prowadzenie postępowań administracyjnych w tym zakresie:

a) wydawanie decyzji administracyjnych o rejestracji, profesjonalnej rejestracji, czasowej
rejestracji, wyrejestrowaniu pojazdu,

b) wydawanie dowodów rejestracyjnych, profesjonalnych dowodów rejestracyjnych,

pozwoleń czasowych, 
tablic rejestracyjnych, profesjonalnych tablic
rejestracyjnych, znaków legalizacyjnych oraz wtórników tych
dokumentów,

c) wydawanie decyzji administracyjnych o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu,
przywróceniu pojazdu do ruchu,

d) wydawanie decyzji administracyjnych o nadaniu i umieszczeniu cech
identyfikacyjnych pojazdu,

e) wydawanie decyzji administracyjnych wyrażających zgodę na wykonanie
umieszczenie tabliczki znamionowej zastępczej pojazdu,

f) przyjmowanie od właścicieli pojazdów zawiadomień o zbyciu pojazdu, montażu
instalacji przystosowującej pojazd do zasilania gazem, zmianie konstrukcyjnej
dokonanej w pojeździe, zmianie stanu faktycznego wymagającej zmiany danych
w dowodzie rejestracyjnym,

g) wpisywanie oraz wykreślanie w dowodach rejestracyjnych adnotacji urzędowych,

h) wydawanie skierowań na dodatkowe badania techniczne pojazdu,

i) zwracanie dowodów rejestracyjnych zatrzymanych elektronicznie przez uprawnione
organy,

j) wydawanie zaświadczeń o zarejestrowanych pojazdach,

k) przekazywanie do Centralnej Ewidencji Pojazdów, za pomocą systemu
teleinformatycznego, danych i informacji o pojazdach,

l) archiwizacja dokumentacji akt pojazdów,

m) wydawanie decyzji administracyjnych o nałożeniu kary pieniężnej za brak rejestracji,
zgłoszenia zbycia i nabycia pojazdu w terminie 30 dni na podstawie art. 140 mb ustawy
Prawo o ruchu drogowym,

2) prowadzenie spraw dotyczących wydawania uprawnień do kierowania pojazdami,
prowadzenie postępowań administracyjnych w tym zakresie:

a) wydawanie profilu kandydata na kierowcę i profilu kierowcy zawodowego,

b) wydawanie decyzji administracyjnych o nadaniu uprawnienia do kierowania
pojazdami,

c) wydawanie prawa jazdy, międzynarodowego prawa jazdy, karty kwalifikacji
kierowców oraz wtórników tych dokumentów,

d) prowadzenie akt ewidencyjnych kierowców oraz akt ewidencyjnych osób bez
uprawnień,

e) wymiana krajowych praw jazdy wydanych za granicą oraz pozwoleń wojskowych,

f) potwierdzanie danych kierowców w formie teletransmisji przy użyciu systemu
Europejskiej Sieci Praw Jazdy,

g) dokonywanie w prawie jazdy wpisu potwierdzającego odbycie kwalifikacji wstępnej,
kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej,
kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyśpieszonej albo szkolenia okresowego,

h) wydawanie zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym
wartości pieniężne oraz wtórników tych dokumentów,

i) wydawanie decyzji administracyjnych o cofnięciu, przywróceniu uprawnienia do

kierowania pojazdami,

j) wydawanie decyzji administracyjnych o zatrzymaniu, zwrocie prawa jazdy,

k) wydawanie decyzji administracyjnych o skierowaniu na kontrolne sprawdzenie
kwalifikacji w formie egzaminu państwowego,

l) wydawanie decyzji administracyjnych o skierowaniu na badanie lekarskie
i psychologiczne,

m) wydawanie decyzji administracyjnych o skierowaniu na kurs reedukacyjny w zakresie
bezpieczeństwa drogowego i w zakresie problematyki przeciwalkoholowej
i przeciwdziałania narkomanii,

n) przyjmowanie i wprowadzanie do ewidencji zaświadczeń o ukończeniu kursu
reedukacyjnego w zakresie bezpieczeństwa drogowego i w zakresie problematyki
przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii,

o) przyjmowanie i wprowadzanie do ewidencji zaświadczeń o ukończeniu kursu
dokształcającego w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz praktycznego
szkolenia w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym,

p) prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem prawomocnych orzeczeń sądowych
i innych uprawnionych organów w stosunku do kierowców,

q) wysyłanie wniosków o akta kierowców do innych organów wydających prawa jazdy,

r) przyjmowanie i prowadzenie akt kierowców otrzymanych od innych organów
wydających prawa jazdy,

s) przekazywanie do Centralnej Ewidencji Kierowców, za pomocą systemu
teleinformatycznego, danych i informacji o kierowcach,

t) archiwizacja dokumentacji akt kierowcy,

3) prowadzenie spraw dotyczących ośrodków szkolenia kierowców, instruktorów
i wykładowców:

a) prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców,

b) wydawanie zaświadczeń o wpisie przedsiębiorcy do rejestru przedsiębiorców
prowadzących ośrodki szkolenia kierowców,

c) prowadzenie ewidencji innych podmiotów prowadzących szkolenie osób ubiegających
się o uprawnienie do kierowania pojazdami,

d) wydawanie zawiadomień o wpisie podmiotu do ewidencji i nadaniu numeru
ewidencyjnego,

e) wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie poświadczenia spełniania przez
ośrodek szkolenia kierowców dodatkowych wymagań,

f) sprawowanie nadzoru nad ośrodkami szkolenia kierowców, w tym:

przeprowadzanie kontroli ośrodków szkolenia kierowców wpisanych do
rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców,

przeprowadzanie kontroli ośrodków szkolenia kierowców wpisanych do
rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców
w innym powiecie, którego infrastruktura jest zlokalizowana na obszarze
Suwałk,

rozpatrywanie skarg dotyczących działalności ośrodków szkolenia kierowców,

wydawanie decyzji administracyjnych o zakazie wykonywania przez
przedsiębiorcę działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka
szkolenia kierowców,

wydawanie decyzji administracyjnych o skreśleniu podmiotu z ewidencji
podmiotów prowadzących szkolenie kandydatów na kierowców,

sporządzanie i podawanie do publicznej wiadomości analizy zdawalności osób
szkolonych w ośrodku szkolenia kierowców wpisanych do rejestru
przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców oraz liczby
uwzględnionych skarg złożonych na dany ośrodek szkolenia kierowców,

g) przekazywanie do komisji egzaminacyjnej przy wojewodzie list kandydatów na
instruktorów i wykładowców,

h) prowadzenie ewidencji instruktorów i ewidencji wykładowców,

i) nadawanie instruktorom numeru ewidencyjnego oraz wydawanie legitymacji
instruktorów,

j) przyjmowanie od instruktorów zaświadczeń potwierdzających uczestnictwo
w warsztatach doskonalenia zawodowego instruktorów,

k) przyjmowanie od instruktorów i wykładowców informacji o numerze ewidencyjnym
ośrodka szkolenia kierowców lub innego podmiotu, w którym instruktor / wykładowca
prowadzi szkolenie, informacji o zmianie danych zawartych w ewidencji instruktorów
/ ewidencji wykładowców,

l) wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie skierowania instruktora na egzamin
sprawdzający kwalifikacje,

m) wydawanie decyzji administracyjnych o skreśleniu instruktora z ewidencji
instruktorów lub skreśleniu wykładowcy z ewidencji wykładowców,

n) prowadzenie spraw dotyczących ośrodków szkolenia kierowców za pomocą systemu
Portal Starosty,

4) prowadzenie spraw dotyczących stacji kontroli pojazdów:

a) prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów,

b) wydawanie zaświadczeń o wpisie przedsiębiorcy do rejestru przedsiębiorców
prowadzących stacje kontroli pojazdów,

c) sprawowanie nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów:

przeprowadzanie kontroli w stacjach kontroli pojazdów,

wydawanie decyzji administracyjnych o zakazie prowadzenia przez
przedsiębiorcę stacji kontroli pojazdów,

wydawanie decyzji administracyjnych o wydaniu / cofnięciu uprawnienia
diagnosty do przeprowadzania badań technicznych pojazdów,

5) prowadzenie spraw dotyczących transportu drogowego:

a) wydawanie dokumentów w zakresie transportu drogowego:

zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego,

licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy
przewozie rzeczy,

licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie
przewozu osób,

zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym
transporcie drogowym,

zaświadczeń na wykonywanie przewozów drogowych na potrzeby własne,

b) wydawanie decyzji administracyjnych o udzieleniu, odmowie udzielenia, zmianie,
zawieszeniu, cofnięciu zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego,

c) wydawanie decyzji administracyjnych o udzieleniu, odmowie, udzielenia, zmianie,
cofnięciu licencji w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy,

d) wydawanie decyzji administracyjnych o udzieleniu, odmowie, udzielenia, zmianie,
zawieszeniu, cofnięciu lub wygaszeniu licencji na wykonywanie transportu drogowego
osób,

e) wydawanie decyzji administracyjnych o wydaniu, odmowie wydania, zmianie,
cofnięciu lub wygaszeniu zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób
w krajowym transporcie drogowym,

f) wydawanie wypisów z licencji i zezwoleń na wykonywanie transportu drogowego,

g) przeprowadzanie kontroli przedsiębiorców wykonujących transport drogowy,

h) przeprowadzanie analizy sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób,

i) przekazywanie w formie elektronicznej do Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej informacji dotyczących wydanych dla przedsiębiorców
licencji i zezwoleń, zmiany, cofnięcia i wygaśnięcia tych dokumentów,

j) przekazywanie w formie elektronicznej do Krajowego Rejestru Elektronicznego
Przedsiębiorców Transportu Drogowego danych przedsiębiorców, którym udzielono
zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, dotyczących
udzielenia, odmowy udzielenia, zmiany oraz zawieszenia lub cofnięcia zezwolenia,
a także informacje o osobach, które zostały uznane za niezdolne do kierowania
operacjami transportowymi przedsiębiorcy,

6) współpraca z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A., Inspekcją Transportu
Drogowego, Krajową Administracją Skarbową, Policją, Ubezpieczeniowym Funduszem
Gwarancyjnym, Strażą Graniczną, wojewódzkimi ośrodkami ruchu drogowego, organami
samorządowymi, komornikami sądowymi, sądami i prokuraturą w zakresie
prowadzonych spraw.
Wydział przy znakowaniu spraw używa symbolu „K”.

 

   

Udostępniający: Wydział Organizacyjny

Wytwarzający/odpowiadający: Prezydent Miasta Suwałk

Data wytworzenia: 2019-02-11

Wprowadzający: Paweł Pawłowski

Data wprowadzenia: 2008-12-08

Data modyfikacji: 2023-05-02

Opublikował: Paweł Pawłowski

Data publikacji: 2008-12-08