Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Naczelnik - Radosław Wysocki
Kontakt:
ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki
tel. centrali (87) 562-80-00
Zakres działania:

Do zadań Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami należy w szczególności:

1.    W zakresie geodezji i kartografii:
a)      prowadzenie zasobu geodezyjno-kartograficznego z obszaru miasta,
b)     
zakładanie i prowadzenie ewidencji gruntów i bydynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów, 
c)      zakładanie i prowadzenie ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz współpraca z jednostkami prowadzącymi branżową ewidencję uzbrojenia terenu,
d)      prowadzenie i rozwijanie komputerowego systemu informacji terenowej miasta,
e)      zakładanie i aktualizacja mapy zasadniczej miasta,

f)     prowadzenie spraw związanych z dysponowaniem środkami Miejskiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym,
g)      prowadzenie spraw związanych z nazewnictwem ulic i placów oraz nadawaniem numerów porządkowych nieruchomościom,
h)     
planowanie, zlecanie i odbiór robót geodezyjno-kartograficznych,
i)     prowadzenie spraw związanych z ochroną znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych,
j)     
okazywanie na gruncie granic nieruchomości zbywanych przez miasto,
k)     
zapewnienie obsługi Miejskiego Zespołu Uzgadniania Dokumentacji.
 
2. W zakresie gospodarki nieruchomościami - prowadzenie spraw związanych z:
a)      komunalizacją mienia Skarbu Państwa,
b)     
sprzedażą lub oddawaniem nieruchomości stanowiących własność miasta lub Skarbu Państwa w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, dzierżawę lub najem,
c)      przekształcaniem prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności,
d)      scalaniem i podziałem, rozgraniczaniem nieruchomości oraz wymianą gruntów,
e)      przekazywanie w trwały zarząd nieruchomości miejskich i Skarbu Państwa jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej, sprawowanie kontroli wykonywania prawa użytkowania i trwałego zarządu, rozwiązywanie umów użytkowania wieczystego, dzierżawy lub najmu oraz wygaszania prawa użytkowania i trwałego zarządu,

f)    kontroli obowiązku terminowej zabudowy działek,
g)      korzystaniem przez miasto z prawa pierwokupu,
h)     
aktualizację cen gruntów oraz naliczaniem opłat za użytkowanie wieczyste, użytkowanie i trwały zarząd, naliczanie opłat adiacenckich,
i)     przyjmowaniem przez miasto od przedsiębiorstw państwowych gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi wraz z towarzyszącymi obiektami infrastruktury technicznej i społecznej,
j)      
wywłaszczaniem i zwrotem nieruchomości, rekompensatami za mienie pozostawione za granicą,
k)     
wydawaniem zgody na czasowe zajęcie nieruchomości stanowiących własność miasta lub Skarbu Państwa przy budowie urządzeń infrastruktury technicznej.
 
3.      W zakresie rolnictwa i leśnictwa - prowadzenie spraw związanych z:
a)     
produkcją roślinną i zwierzęcą,
b)      ogrodami działkowymi, wspólnotami gruntowymi,
c)      rejestracją sprzętu pływającego służącego do połowu ryb i wydawaniem kart wędkarskich.
   
Wydział przy znakowaniu spraw używa symbolu  “GR”.

Udostępniający: Wydział Organizacyjny

Wytwarzający/odpowiadający: Radosław Wysocki - Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Data wytworzenia: 2019-02-11

Wprowadzający: Michał Nowicki

Data wprowadzenia: 2008-12-08

Data modyfikacji: 2019-10-02

Opublikował: Michał Nowicki

Data publikacji: 2008-12-08