Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia

Naczelnik- Dorota Szczęsna

Kontakt:
 
ul. T. Noniewicza 71A,  16-400 Suwałki

 

 

Do zadań Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia należy prowadzenie i koordynowanie  spraw z zakresu ochrony i promocji zdrowia, zwalczania patologii społecznych, rozwiązywania problemów społecznych, zatrudnienia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych, a w szczególności:

      1) koordynacja   i    współpraca   przy   opracowaniu,   wdrażaniu,  monitoringu i realizacji:

          a) strategii rozwiązywania problemów społecznych,

          b) analiz  i  oceny   zjawisk   powodujących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej,

          c) programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych,

          d) programu   przeciwdziałania    przemocy   w   rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie,

          e) programu ochrony zdrowia psychicznego mieszkańców Suwałk,                                            

          f) programu     zabezpieczenia   świadczeń   zdrowotnych  oraz    realizacji profilaktyki i promocji zdrowia mieszkańców Suwałk,

     2) realizacja   zadań  w   zakresie powoływania członków Miejskiej Społecznej Rady   do   spraw   Osób   Niepełnosprawnych   oraz udział przedstawiciela Wydziału w jej pracach,

     3) koordynacja  zadań  związanych  ze  wspieraniem rodziny i systemem pieczy zastępczej,

     4) koordynacja   zadań    dotyczących   finansowania   powierzenia  opieki nad dzieckiem w rodzinach zastępczych i innych formach opieki nad dzieckiem,

     5) organizowanie    i    koordynowanie    działań    w  zakresie przeciwdziałania i zwalczania patologii społecznych,

  6) wykonywanie czynności w zakresie obsługi Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

   7) wykonywanie czynności w zakresie procedury Niebieskiej Karty,

   8) udział  w   pracach Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

           9) organizowanie i nadzorowanie działań w zakresie profilaktyki zdrowotnej,

         10) przygotowywanie propozycji rozkładów godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta,

 11) realizacja  zadań  wynikających  z  następstwa  prawnego  po zlikwidowanym Samodzielnym  Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Suwałkach,

         12) współpraca  z  organizacjami  pozarządowymi  i Suwalską Radą Działalności Pożytku Publicznego,

 13) koordynowanie i monitorowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi i Suwalską Radą Działalności Pożytku Publicznego,

         14) obsługa techniczno-administracyjna Suwalskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego,

  15) monitorowanie i kontrola działalności Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych,

  16) koordynowanie współpracy Miasta ze związkami, stowarzyszeniami, fundacjami i innymi organizacjami,

  17) prowadzenie    spraw    związanych   z   nadzorem   nad    stowarzyszeniami i fundacjami mającymi siedzibę w mieście,

          18) prowadzenie ewidencji stowarzyszeń,

  19) prowadzenie   spraw  związanych   ze  sprzedażą na terenie miasta  napojów alkoholowych,

  20) prowadzenie postępowań o wydawanie zezwoleń na prowadzenie placówek wsparcia dziennego.

2. Wydział wykonuje czynności w zakresie nadzoru nad funkcjonowaniem:

     1) Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Suwałkach,

     2) Domu Pomocy Społecznej „Kalina” w Suwałkach,

     3) Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Suwałkach,

   3. Wydział przy znakowaniu spraw używa symbolu „S”.

 

Udostępniający: Prezydent Miasta

Wytwarzający/odpowiadający: Dorota Szczęsna - Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia

Data wytworzenia: 2017-12-19

Wprowadzający: Michał Nowicki

Data wprowadzenia: 2013-02-06

Data modyfikacji: 2023-09-05

Opublikował: Michał Nowicki

Data publikacji: 2013-02-06