Wydział Organizacyjny

Naczelnik - Andrzej Bałazy

 

Kontakt:

ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki
I piętro budynku
tel. centrali (87) 562-80-00
fax (87) 562-80-98

e-mail: org@um.suwalki.pl

Spis telefonów
 

Zakres działania:

1. Do zadań Wydziału Organizacyjnego należą sprawy organizacji i funkcjonowania Urzędu, spraw pracowniczych, a w szczególności:

1) w zakresie organizacji i funkcjonowania Urzędu:

 • przygotowywania aktów prawnych dotyczących organizacji i funkcjonowania Urzędu,
 • prowadzenia spraw dotyczących upoważnień udzielonych przez Prezydenta pracownikom Urzędu do wydawania decyzji w sprawach  indywidualnych,
 • wdrażanie i nadzór nad przestrzeganiem zasad instrukcji kancelaryjnej, archiwalnej i rzeczowego wykazu akt,
 • przygotowywanie projektów rozstrzygnięć w sprawach sporów kompetencyjnych między wydziałami,
 • nadzorowanie przestrzegania w Urzędzie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego,
 • przyjmowanie, wysyłanie oraz rejestracja korespondencji,
 • koordynowanie prac związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem na terenie miasta wyborów i referendów,
 • nadzór nad funkcjonowaniem systemu teleinformatycznego do elektronicznego zarządzania dokumentacją,

2) w zakresie spraw kadrowych:

 • prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych podległych Radzie z zastrzeżeniem § 26 ust. 1 pkt 5 niniejszego Regulaminu,
 • prowadzenie spraw związanych z powoływaniem i odwoływaniem kierowników powiatowych służb inspekcji i straży w uzgodnieniuz Wojewodą, a także wykonywanie wobec nich czynności w sprawach z zakresu prawa pracy, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej,
 • organizowanie prac związanych z przeprowadzaniem ocen kwalifikacyjnych i przeglądów kadrowych,
 • nadzorowanie przestrzegania dyscypliny pracy w Urzędzie,
 • planowanie i koordynacja szkoleń i dokształceń pracowników,
 • prowadzenie spraw związanych z oświadczeniami majątkowymi pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych z wyłączeniem kierowników jednostek podległych Wydziałowi Oświaty, Wychowania i Sportu,
 • prowadzenie spraw dotyczących ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych pracowników i ich rodzin,
 • przygotowywanie dokumentacji emerytalno-rentowej pracownikom,
 • sporządzanie sprawozdawczości statystycznej w zakresie zatrudnienia i czasu pracy,
 • planowanie i gospodarowanie funduszem płac,

3) w zakresie administracyjno-gospodarczym:

 • zapewnienie utrzymania właściwego stanu technicznego budynków Urzędu i ich ochrony,
 • prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem materiałowo-technicznym,
 • gospodarowanie środkami rzeczowymi, taborem samochodowym, drukami i formularzami,
 • zamawianie, rozprowadzanie i ewidencjonowanie stempli i pieczęci oraz dzienników promulgacyjnych i prasy,
 • koordynacja spraw związanych z ubezpieczeniem majątku Urzędu,
 • naprawa i konserwacja sprzętu stanowiącego wyposażenie Urzędu,
 • zapewnienie właściwej informacji wizualnej w Urzędzie,
 • prowadzenie archiwum zakładowego, kancelarii ogólnej Urzędu i małej poligrafii,
 • zapewnienie przepływu dokumentów pomiędzy siedzibami Urzędu,
 • prowadzenie spraw związanych z dostawą na potrzeby Urzędu Miejskiego wszelkich mediów tj.: centralnego ogrzewania, energii elektrycznej, wody, odprowadzania ścieków i środków łączności telefonicznej,

4) w zakresie spraw BHP:

 • szkolenie  pracowników  pod względem bhp – wstępne, czyli instruktaż ogólny, przed dopuszczeniem ich do pracy,
 • prowadzenie spraw związanych z wypadkami przy pracy,
 • przeprowadzanie kontroli w zakresie warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bhp w Urzędzie,
 • sporządzanie i przedstawianie Prezydentowi, raz w roku, raportu o stanie bhp w Urzędzie,
 • udział w ocenie założeń i dokumentacji dotyczącej modernizacji zakładu pracy albo jego części pod kątem zgłaszania wniosków dotyczących uwzględnienia wymagań bhp,
 • udział w przekazywaniu do użytkowania nowo wybudowanych lub przebudowywanych obiektów budowlanych albo ich części, w których przewiduje się pomieszczenia pracy oraz inne urządzenia mające wpływ na warunki pracy i bezpieczeństwo pracowników,
 • przedstawianie Prezydentowi wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowisku pracy,
 • prowadzenie spraw dotyczących podmiotów, w których wykonywana jest kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna,

5) prowadzenie Biura Rzeczy Znalezionych.

 

2. Wydział przy znakowaniu spraw używa symbolu „OR”.

 

Udostępniający: Wydział Organizacyjny

Wytwarzający/odpowiadający: Prezydent Miasta Suwałk

Data wytworzenia: 2016-08-31

Wprowadzający: Radosław Jabłoński

Data wprowadzenia: 2008-12-08

Data modyfikacji: 2023-04-03

Opublikował: Radosław Jabłoński

Data publikacji: 2008-12-08