Urząd Stanu Cywilnego

Kierownik - Magdalena Puczyłowska

 
Kontakt:
ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki
parter budynku
tel. 87 562 80 16
Godziny przyjęcia interesantów w Urzędzie Stanu Cywilnego:
poniedziałek w godz. 8.00 - 16.00
wtorek - piątek w godz. 7.30 - 14.30
 
Spis telefonów
 
Urząd Stanu Cywilnego w Suwałkach wykonuje czynności zlecone z zakresu administracji państwowej.
  
1. Do zadań urzędu należy:
 • rejestracja urodzeń, małżeństw, zgonów;
 • przeniesienie zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskiego rejestru stanu cywilnego – transkrypcja;
 • rejestracja zdarzenia z zakresu stanu cywilnego, które nastąpiło za granicą i nie zostało tam zarejestrowane;
 • odtworzenie treści aktu stanu cywilnego;
 • przyjmowanie wszelkich oświadczeń w sprawach wynikających z prawa o aktach stanu cywilnego, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego i prawa międzynarodowego, a w szczególności w sprawie:
  - zmiany imienia dziecka, przed upływem 6 m-cy od dnia sporządzenia aktu urodzenia,
  - uznaniu ojcostwa oraz pochodzeniu dziecka,
  - nazwisk noszonych po zawarciu małżeństwa,
  - powrotu do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa osoby rozwiedzionej przed upływem 3 m-cy od dnia prawomocnego wyroku sądu;
 • przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński w lokalu oraz poza lokalem USC;
 • przyjmowanie zapewnień od nupturientów o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa;
 • wydawanie zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa;
 • wydawanie zaświadczeń stwierdzających, ze zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo;
 • wydanie zezwolenia na skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa;
 • wydawanie zaświadczeń o stanie cywilnym;
 • wydawanie z rejestru stanu cywilnego odpisów zupełnych i odpisów skróconych aktów stanu cywilnego;
 • wydawanie zaświadczeń o zamieszczeniu lub niezamieszczeniu w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby;
 • sprostowanie aktu stanu cywilnego;
 • uzupełnienie aktu stanu cywilnego;
 • wydawanie decyzji administracyjnych dotyczących zmian imienia i nazwiska oraz aktualizacja zmian w rejestrach państwowych (rejestr PESEL);
 • aktualizacja danych w rejestrach państwowych zgodnie z zakresem wykonywanych zadań (rejestr PESEL);
 • przyjmowanie wniosków i organizowanie uroczystości jubileuszowych z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego;
 • przekazywanie ksiąg stanu cywilnego do Archiwum Państwowego w terminie określonym w ustawie prawo o aktach stanu cywilnego;
 • wykonywanie innych czynności wynikających z ustawy prawo o aktach stanu cywilnego oraz kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
 
2. Urząd Stanu Cywilnego wykonuje swoje zadania w oparciu o:
 • ustawę prawo o aktach stanu cywilnego,
 • ustawę kodeks rodzinny i opiekuńczy,
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 października 1998 roku w sprawie szczególnych zasad  sporządzania aktów stanu cywilnego, sposobu prowadzenia ksiąg stanu cywilnego, ich kontroli, przechowywania i zabezpieczenia oraz wzorów aktów stanu cywilnego, ich odpisów, zaświadczeń protokołów.
   
3. Wykaz ksiąg stanu cywilnego będących w posiadaniu tut. Urzędu:
   
Wyznanie rzymskokatolickie
Suwałki - lata 1921– 1945
Podżyliny – lata 1928 – 1945
Wigry – lata  1920 - 1946
   
Wyznanie ewangelickie
lata: 1923 – 1938
   
Wyznanie prawosławne
lata: 1923 – 1940
  
Wyznanie staroobrzędowe
lata: 1922, 1924 – 1941
  
Wyznanie mojżeszowe
lata: 1922 – 1938
  
Cywilne
1.   Stary Folwark - 1946 - 1976
2.   Nowa Wieś - 1955 - 1959
3.   Sobolewo - 1955 - 1959
4.   Bród Nowy - 1955 - 1959
5.   Poddobówek - 1955 - 1959
6.   Wychodne - 1946 - 1959
7.   Suwałki - 1946 - 2004

Udostępniający: Urząd Stanu Cywilnego

Wytwarzający/odpowiadający: Daniel Sieraniewicz - Urząd Stanu Cywilnego

Data wytworzenia: 2018-06-21

Wprowadzający: Daniel Sieraniewicz

Data wprowadzenia: 2008-12-08

Data modyfikacji: 2023-06-06

Opublikował: Daniel Sieraniewicz

Data publikacji: 2008-12-08