Wydział Kultury i Sportu

Naczelnik - Agnieszka Patrycja Małka
 

Kontakt:
 

ul. T. Noniewicza 71A, 16-400 Suwałki

 

Spis telefonów 

 

Do zadań Wydziału Kultury i Sportu należą w szczególności sprawy dotyczące:
1) w zakresie kultury:
a) nadzoru nad działalnością miejskich instytucji kultury:
- Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej w Suwałkach,
- Muzeum Okręgowego w Suwałkach,
- Suwalskiego Ośrodka Kultury w Suwałkach,
b) prowadzenia rejestru miejskich instytucji kultury,
c) opracowania założeń programowych w zakresie rozwoju i upowszechniania kultury na terenie miasta,
d) współdziałania z instytucjami kultury, stowarzyszeniami i związkami twórczymi oraz innymi jednostkami w zakresie realizacji wspólnych przedsięwzięć kulturalnych,
e) współdziałania z instytucjami kultury, stowarzyszeniami i związkami twórczymi oraz innymi jednostkami w zakresie opracowania rocznego kalendarza imprez kulturalnych odbywających się w Suwałkach,
f) organizowania uroczystości kombatanckich i rocznicowych związanych z historią Suwałk, których organizatorem jest Prezydent,
g) organizowanie, udział w spotkaniach organizacyjnych i obchodach świąt państwowych, wojskowych, religijnych itp. oraz rocznic historycznych odbywających się na terenie Miasta Suwałki,
h) koordynowania kalendarza imprez kulturalnych w Mieście,
i) obsługi administracyjnej Rady ds. Kultury przy Prezydencie Miasta,
j) nadzoru nad organizacją imprez kulturalnych szczególnie istotnych dla Miasta,
k) realizacji zadań w zakresie mecenatu w dziedzinie kultury Miasta Suwałk oraz przyznawania nagród i stypendiów Miasta w tej dziedzinie,
l) udzielania dotacji na realizację zadań publicznych Miasta Suwałk w dziedzinie kultury,
m) wydawania decyzji na organizację masowych imprez kulturalnych i artystycznych,
n) prowadzenia rejestru pomników oraz tablic pamiątkowych,
2) w zakresie sportu:
a) wykonywanie zadań związanych z zakładaniem, prowadzeniem, przekształcaniem, utrzymywaniem oraz likwidowaniem jednostek organizacyjnych prowadzących działalność w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji,
b) nadzór nad funkcjonowaniem Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach,
c) współdziałanie z klubami sportowymi, stowarzyszeniami oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie kultury fizycznej,
d) prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów sportowych i ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej nieprowadzących działalności gospodarczej oraz prowadzenie nadzoru nad tymi podmiotami,
e) prowadzenie spraw w zakresie planowania budżetowego oraz dysponowania środkami z budżetu miasta służącymi finansowaniu jednostek organizacyjnych prowadzących działalność w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji,
f) prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem stypendiów Prezydenta Miasta Suwałk za wybitne osiągnięcia w sporcie,
g) wydawanie decyzji w sprawie organizacji imprez masowych z zakresu kultury fizycznej,
h) pozyskiwanie środków finansowych w ramach programów rządowych oraz programów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej wspierających jednostki organizacyjne prowadzące działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu,
i) obsługa administracyjna Rady Sportu przy Prezydencie Miasta Suwałk,
j) prowadzenie spraw z zakresu współzawodnictwa sportowego oraz szkolenia sportowego dzieci i młodzieży,
k) prowadzenie spraw związanych ze zlecaniem/powierzaniem do realizacji zadań publicznych/zadań własnych Miasta Suwałki z zakresu działania Wydziału, organizacjom pozarządowym i innym instytucjom,
l) koordynowanie kalendarza imprez sportowych w Mieście,
m) organizacja konkursów na stanowiska dyrektorów jednostek organizacyjnych prowadzących działalność w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji,
n) wykonywanie czynności powierzonych przez Prezydenta w zakresie nadzoru nad funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych kultury fizycznej i sportu,
o) opracowywanie i realizacja założeń programowych, strategii, programów rozwoju w zakresie rozwoju szkolenia sportowego, dyscyplin sportowych, kultury fizycznej i upowszechniania rekreacji na terenie miasta,
3) w zakresie turystyki:
a) nadzór nad funkcjonowaniem Centrum Informacji Turystycznej,
b) opracowywanie strategii i programów rozwoju turystyki,
c) podejmowanie współpracy z branżą turystyczną mającą na celu tworzenie nowych atrakcyjnych produktów turystycznych w mieście,
d) gromadzenie i opracowywanie danych dotyczących infrastruktury turystycznej i okołoturystycznej oraz turystycznych zasobów Miasta,
b) opracowanie, aktualizacja i nadzór nad miejskimi szlakami turystycznymi oraz przegląd ich oznakowania,
c) udzielanie dotacji na realizację zadań publicznych Miasta Suwałki w zakresie turystyki,
d) prowadzenie ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie,
e) współpraca z podmiotami mającymi wpływ na rozwój ruchu turystycznego w mieście, w tym z organizacjami pozarządowymi
4) nadzór na realizacją zadań wynikających z zawartych umów z podmiotami zewnętrznymi realizującym zadania z obszaru kultury, sportu i turystyki.

Udostępniający: Wydział Organizacyjny

Wytwarzający/odpowiadający: Agnieszka Domalewska - p.o. Naczelnika Wydziału Kultury i Sportu

Data wytworzenia: 2018-07-03

Wprowadzający: Michał Nowicki

Data wprowadzenia: 2013-02-06

Data modyfikacji: 2023-09-05

Opublikował: Michał Nowicki

Data publikacji: 2013-02-06