Wydziału Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych

Naczelnik – Marcin Bonisławski
 


Kontakt:
ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki
tel. centrali (87) 562-80-00
fax (87) 562-80-96
I piętro budynku

 

 

Do zadań Wydziału  Rozwoju i Funduszy  Zewnętrznych należy planowanie strategii  i   kierunków   rozwoju   miasta, pozyskiwanie funduszy z Unii  Europejskiej i innych źródeł zewnętrznych oraz promocja inwestycyjna Miasta.      

             Działania wydziału obejmują w szczególności:

           1) inicjowanie i koordynowanie prac w zakresie opracowywania strategii rozwoju  miasta,

           2) sporządzanie   bieżących   oraz   okresowych analiz i ocen rozwoju społeczno-gospodarczego miasta, w tym:

             a) analizowanie stanu gospodarki miejskiej,

             b) opracowywanie założeń wieloletniego planu inwestycyjnego,                                                             

             c) analizowanie  poziomu  życia mieszkańców i zgłaszanych przez nich potrzeb oraz monitorowanie społecznych skutków polityki gospodarczej prowadzonej przez władze miasta,

             d) opracowywanie i wydawanie corocznych raportów o stanie Miasta,

             e) współdziałanie z organami administracji rządowej, urzędami pracy i związkami zawodowymi w zakresie przeciwdziałania bezrobociu,                                                       

          3) prowadzenie   bieżącej  analizy   pozyskanych   środków   pomocowych   Unii Europejskiej   oraz  przedkładanie wniosków w zakresie ich wykorzystania,

          4) realizacja  zadań   związanych  z programami pomocowymi Unii Europejskiej,

               w tym:

             a) przedkładanie    propozycji    realizacji    zadań   z   udziałem  środków  Unii Europejskiej   wraz   z  ich oceną w zakresie celowości i efektów społeczno-gospodarczych,

             b) monitoring   oraz   ocena   stanu   przygotowania   przez  jednostki  miejskie wniosków   aplikacyjnych  dotyczących zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji z udziałem środków Unii Europejskiej,

             c) opracowywanie   wniosków   aplikacyjnych  w   celu pozyskiwania środków Unii Europejskiej oraz sporządzanie     w    tym  zakresie    odpowiedniej  sprawozdawczości,

           5) koordynowanie i    analizowanie    wszystkich    dostępnych      programów  pomocowych Unii Europejskiej oraz innych źródeł zewnętrznych, z których istnieją możliwości pozyskania środków  finansowych   i przekazywanie informacji w tym zakresie odpowiednim  wydziałom Urzędu i miejskim jednostkom organizacyjnym,

           6) opracowywanie i opiniowanie pod względem celowości projektów inwestycji oraz innych przedsięwzięć gospodarczych finansowanych z budżetu miasta,

           7) opracowywanie  i   dystrybucja  ofert inwestycyjnych oraz innych materiałów służących promocji inwestycyjno-gospodarczej Miasta,

           8) przygotowywanie   i    prowadzenie    negocjacji   z   inwestorami   krajowymi i   zagranicznymi,   przygotowywanie  projektów umów i innych dokumentów związanych z realizacją wspólnych przedsięwzięć,     

            9) kompleksowa    obsługa    inwestorów    krajowych i zagranicznych w ramach przygotowywanych i prowadzonych przez nich w mieście inwestycji,

          10) utrzymywanie    kontaktów   ze    środowiskiem    gospodarczym,     Suwalską Specjalną  Strefą  Ekonomiczną,  Parkiem Naukowo-Technologicznym Polska Wschód  w Suwałkach Spółka   z o.o.,   organizacjami  przedsiębiorców, stowarzyszeniami branżowymi i  izbami  gospodarczymi w zakresie promocji oferty inwestycyjnej miasta,   

          11) obsługa posiedzeń Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta,                       

          12) podejmowanie  działań    na rzecz rozwoju i ożywienia gospodarczego miasta i   regionu,   a   w    szczególności   organizowanie  prezentacji gospodarczych miasta    na    targach   i   imprezach wystawienniczych, w tym we współpracy z   organami   administracji   rządowej   i    samorządowej  oraz organizacjami gospodarczymi, 

          13) gromadzenie    oraz    aktualizowanie     informacji   dotyczących    potencjału gospodarczego   miasta  i   warunków  inwestycyjnych, w tym między innymi gruntów    przeznaczonych   na   cele   gospodarcze,    miejscowych     planów

zagospodarowania   przestrzennego,   rynku    pracy, organizacji biznesowych, finansowych itp.,

          14) przygotowanie    oraz   aktualizacja   prezentacji  inwestycyjno - gospodarczej Miasta,

          15) prowadzenie   badań   ankietowych,   sondażowych  i  innych   działań w celu uzyskania opinii mieszkańców na temat ważnych spraw gospodarczych,

          16) organizowanie i koordynowanie współpracy ze związkami i stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi.

         2. Wydział przy znakowaniu spraw używa symbolu „RFZ”.

Udostępniający: Prezydent Miasta

Wytwarzający/odpowiadający: Prezydent Miasta Suwałk

Data wytworzenia: 2019-02-11

Wprowadzający: Michał Nowicki

Data wprowadzenia: 2013-02-06

Data modyfikacji: 2019-02-11

Opublikował: Michał Nowicki

Data publikacji: 2013-02-06