Wydział Architektury i Gospodarki Przestrzennej

Naczelnik - Małgorzata Włoskowska


Kontakt:
ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki
I piętro budynku

tel. centrali (87) 5628000
fax  (87) 5628095
e-mail: agp@um.suwalki.pl

Spis telefonów

 Zakres działania:

 Wydział przy znakowaniu spraw używa symbolu  “AGP”.

 Do zadań Wydziału Architektury i Gospodarki Przestrzennej należy prowadzenie spraw dotyczących ładu przestrzennego, architektury i estetyki Miasta, realizacja zadań związanych z gospodarką przestrzenną określonych ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustawą prawo budowlane, jako organ pierwszej instancji, a w szczególności:

 

 1. Przygotowywanie projektów uchwał w sprawach planowania przestrzennego w gminie.
 2. Sporządzanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i ich zmian.
 3. Opracowywanie, zlecanie prognoz i studiów tematycznych dotyczących zagadnień urbanistycznych.
 4. Sporządzanie ocen i analiza w zakresie zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta.
 5. Przygotowywanie opinii urbanistycznych o przeznaczeniu terenu i o projektach inwestycyjnych na terenie miasta.
 6. Przygotowanie projektów uzgodnień i opinii związanych z zagospodarowaniem przestrzennym oraz polityką przestrzenną gmin sąsiadujących, a także innych jednostek organizacyjnych.
 7. Prowadzenie rejestru planów miejscowych oraz wniosków projektów ich sporządzenie lub zmianę oraz archiwizacja materiałów z nimi związanych.
 8. Prowadzenie rejestrów decyzji projektów warunkach zabudowy projektów inwestycji celu publicznego projektów znaczeniu powiatowym i gminnym.
 9. Przygotowywanie projektów rozstrzygnięć związanych z ustaleniem warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.
 10. Prowadzenie rejestrów wniosków o pozwolenie na budowę.
 11. Prowadzenie spraw dotyczących zatwierdzenia projektów budowlanych i wydania pozwoleń na budowę lub rozbiórkę oraz ich zmian i przeniesień.
 12. Przyjmowanie i rozpatrywanie zgłoszeń na roboty budowlane niewymagające pozwolenia na budowę
 13. Prowadzenie rejestrów wydanych dzienników budowy.
 14. Wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokali i potwierdzających powierzchnię użytkową lokali mieszkalnych do celów związanych z uzyskaniem dodatków mieszkaniowych.
 15. Podejmowanie działań zmierzających do poprawy estetyki miasta.
 16. Współdziałanie ze stowarzyszeniami architektów i urbanistów w celu podnoszenia poziomu i jakości opracowań planistycznych i urbanistycznych.
 17. Prowadzenie obsługi Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

Udostępniający: Wydział Organizacyjny

Wytwarzający/odpowiadający: Małgorzata Włoskowska - Naczelnik Wydziału Architektury i Gospodarki Przestrzennej

Data wytworzenia: 2019-02-11

Wprowadzający: Michał Nowicki

Data wprowadzenia: 2008-12-08

Data modyfikacji: 2019-02-11

Opublikował: Michał Nowicki

Data publikacji: 2008-12-08