Wydział Zamówień Publicznych

Naczelnik - Dorota Zwolińska

Kontakt:

ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki
pierwsze piętro budynkutel. centrali (87) 562-80-00

 

Spis telefonów

 
Zadania Wydziału:

1. Do zadań   Wydziału  Zamówień  Publicznych  należą  sprawy  związane  z  zamówieniami  publicznymi   na   dostawy,  usługi  i   roboty   budowlane,  a w szczególności:
 

1/ koordynacja udzielania zamówień publicznych w Urzędzie zgodnie z ustawą - Prawo zamówień publicznych i uregulowaniami wewnętrznymi Prezydenta Miasta Suwałk,
 
2/  przygotowywanie projektów zarządzeń wewnętrznych Prezydenta Miasta w zakresie:
 
a/ organizacji udzielania zamówień publicznych,
b/ powoływania komisji przetargowych do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
 
3/ sporządzania zbiorczych planów zamówień publicznych Urzędu według rodzaju zamówienia celem przekazywania do publikacji zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
 
4/  prowadzenia rejestrów zamówień publicznych,
 
5/ sporządzania sprawozdawczości z udzielonych zamówień publicznych,
 
6/ analizowanie planów zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi z komórek organizacyjnych, celem przekazywania Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich ogłoszeń o planowanych w danym roku kalendarzowym zamówień publicznych,
 
7/ przyjmowanie zleceń z komórek organizacyjnych na przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego powyżej 14 000 Euro,
 
8/ uczestnictwo pracowników Wydziału w pracach komisji przetargowych w charakterze sekretarza komisji w przeprowadzanych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego,

9/ udzielanie wyjaśnień komórkom organizacyjnym przy opracowywaniu niezbędnych materiałów  źródłowych dotyczących postępowań prowadzonych w ramach posiadanych kompetencji,
 
10/ weryfikowanie pod względem formalno-prawnym materiałów źródłowych (m.in. wniosków o przeprowadzenie postępowania, szacunkowej wartości zamówienia i sposobu sporządzenia przedmiotu zamówienia przekazywanych przez komórki organizacyjne zlecające przeprowadzenie postępowania,
 
11/ przygotowywanie i przeprowadzanie zleconych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, a w szczególności sporządzanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, publikowanie ogłoszeń, sporządzanie umów, prowadzenie dokumentacji postępowań,
 
12/ wydawanie i przyjmowanie od wykonawców dokumentów związanych z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,
 
13/ prowadzenie procedury związanej z rozpatrywaniem odwołań i  wnoszeniem skarg,
 
14/ zawieranie umów z wykonawcami wyłonionymi w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych,
 
15/ prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia powyżej 14 000 Euro,

16/ przygotowywanie wystąpień w imieniu Miasta do Urzędu Zamówień Publicznych,
 
17/ prowadzenie zbiorczej sprawozdawczości z udzielonych zamówień  publicznych  w danym roku kalendarzowym,
 
18/ przeprowadzanie szkoleń wewnętrznych w zakresie zamówień publicznych w komórkach organizacyjnych na ich zlecenie,
 
19/ przechowywanie dokumentacji z udzielonych zamówień publicznych i przekazywanie jej do archiwum.

2.Wydział przy znakowaniu spraw używa symbolu „ZP".

 

Udostępniający: Wydział Organizacyjny

Wytwarzający/odpowiadający: Dorota Zwolińska - Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych

Data wytworzenia: 2019-02-11

Wprowadzający: Michał Nowicki

Data wprowadzenia: 2012-02-01

Data modyfikacji: 2019-02-11

Opublikował: Michał Nowicki

Data publikacji: 2012-02-01