Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa

 

 1. Rejestry prowadzone przez  Biuro Rady Miejskiej.
 2. Rejestry i archiwa prowadzone w  Wydziale Organizacyjnym.
 3. Ewidencje prowadzone w Wydziale Podatków i Opłat.
 4. Ewidencje i rejestry prowadzone przez Wydział Spraw Obywatelskich.
 5. Ewidencje i rejestry prowadzone przez Wydział Geodezji Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa.
 6. Ewidencje i rejestry prowadzone przez Wydział Architektury i Gospodarki Przestrzennejwynikające.
 7. Ewidencje prowadzone przez Wydział Spraw Społecznych.
 8. Rejestry prowadzone przez Urząd Stanu Cywilnego.
 9. Rejestry i ewidencje prowadzone przez Wydział Oświaty i Wychowania.
 10. Rejestry prowadzone przez Wydział Kultury i Ochrony Zabytków.
 11. Rejestry prowadzone przez Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej.
 12. Rejestry prowadzone przez Straż Miejską.
 13. Rejestry, ewidencje i wykazy prowadzone przez Wydział Komunikacji.

 

1. Rejestry prowadzone przez  Biuro Rady Miejskiej:

1. Rejestr uchwał Rady Miejskiej w Suwałkach.

2. Rejestr Interpelacji i Zapytań Radnych.

3. Rejestry skarg rozpatrywanych przez Radę Miejską.

4. Rejestr opinii i wniosków komisji merytorycznych Rady Miejskiej.

 

Zasady i tryb udostępniania zgromadzonych danych:

Pozycja 1 jest dostępa w BIP Urzędu: Akty prawne / Uchwały

Pozostałe pozycje na zasadach ogólnych zgodnie z Art. 10 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 212 poz. 1198 z późniejszymi zmianami).

Powrót

2. Rejestry i archiwa prowadzone w  Wydziale Organizacyjnym:

1. Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta Suwałk.

2. Rejestr porozumień.

3. Rejestr skarg i wniosków.

4. Archiwum zakładowe.


Zasady i tryb udostępniania zgromadzonych danych:

Pozycja 1 jest dostępa w BIP Urzędu: Akty prawne / Zarządzenie

Pozycja 2 jest dostępa w BIP Urzędu: Akty prawne / Porozumieniazumienia

Pozostałe pozycje na zasadach ogólnych zgodnie z Art. 10 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r., Nr 212 poz. 1198 z późniejszymi zmianami).

Powrót

3. Ewidencje prowadzone w Wydziale Podatków i Opłat:

1. Podatek od nieruchomości.

2. Podatek od środków transportowych.

3. Łączne zobowiązania pieniężne.

4. Opłata skarbowa.

5. Wieczyste użytkowanie gruntów.

6. Opłata targowa.

7. Postępowanie egzekucyjne.

8. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Powrót

4. Ewidencje i rejestry prowadzone przez Wydział Spraw Obywatelskich:

1. Ewidencja ludności (zbiory meldunkowe).

2. Rejestr Dowodów Osobistych.

3. Rejestr wyborców.

4. Ewidencja osób przeznaczonych do pełnienia służby w obronie cywilnej miasta Suwałki.

5. Rejestr osób podlegających rejestracji i kwalifikacji wojskowej.

Zasady i tryb udostępniania zgromadzonych danych:

poz. 1
- na podstawie ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności,
- na wniosek o udostępnienie danych określony w rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego.

poz. 2
- na podstawie ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych,

- na wniosek o udostępnienie danych określony w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi.

poz. 3
- na podstawie ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy,
- na wniosek o udostępnienie rejestru wyborców, określony w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze.

poz. 4 i 5
- ewidencja i rejestr są wyłączone z jawności na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

 

5. Ewidencje i rejestry prowadzone przez Wydział Geodezji Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa:

1. Ewidencja gruntów i budynków i lokali.

2. Rejestr zasobu nieruchomości mienia gruntów.

3. Rejestr zasobu nieruchomości Skarbu Państwa.

4. Rejestr dzierżawców gruntów rolnych.

5. Rejestr łodzi.

6. Rejestr wydanych kart wędkarskich.

7. Rejestr użytkowników wieczystych.

8. Rejestr cen i wartości nieruchomości.

9. Rejestr osnów geodezyjnych.

10. Baza danych obiektów topograficznych.

11. Rejestr nazewnictwa placów i ulic i numeracji porządkowej nieruchomości.


Zasady i tryb udostępniania zgromadzonych danych:

1. W celu pozyskania danych zawierających dane osobowe należy wypełnić poniżej zamieszczony wniosek.

2. Dane nie zawierające danych osobowych udostępnia się na podstawie złożonego zamówienia lub w ramach zgłoszenia roboty geodezyjnej.

3. Udostępnienie danych z rejestru cen i wartości nieruchomości odbywa się na wniosek.

4. Karty wędkarskie wydaje się na wniosek, do którego należy dołączyć zdjęcie wnioskodawcy o wymiarach 3cm x 4 cm i zaświadczenie o zdanym egzaminie na kartę wędkarską. Karty wędkarskie wydaje się osobom, które ukończyły 14 rok życia.

Powrót

 

6. Ewidencje i rejestry prowadzone przez Wydział Architektury i Gospodarki Przestrzennejwynikające  z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

1. Rejestr planów miejscowych.

2. Rejestr o sporządzanie planów miejscowych.

3. Rejestr decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

4. Rejestr decyzji o warunkach zabudowy.

5. Rejestr wniosków o pozwolenie na budowę / rozbiórkę.

6. Rejestr o pozwoleniu na budowę / rozbiórkę.

 

Zasady i tryb udostępniania zgromadzonych danych:

Pozycja 1 jest dostępa w BIP Urzędu: Menu tematyczne / Zagospodarowanie przestrzenne / Uchwalone plany zagospodarowania przestrzennego

Pozostałe pozycje na zasadach ogólnych zgodnie z Art. 10 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 212 poz. 1198 z późniejszymi zmianami).

 

Powrót

 7. Ewidencje prowadzone przez Wydział Spraw Społecznych:

1. Rejestr stowarzyszeń.

2. Rejestr zezwoleń na sprzedaż detaliczną alkoholi.

 Powrót

 8. Rejestry prowadzone przez Urząd Stanu Cywilnego:

1. Rejestr urodzeń.

2. Rejestr zawartych małżeństw.

3. Rejestr zgonów.


Zasady i tryb udostępniania zgromadzonych danych:

Urząd Stanu Cywilnego w Suwałkach z rejestru stanu cywilnego (urodzeń, małżeństw i zgonów) zgodnie z art. 44 oraz w oparciu o art 45 ustawy z dnia 28 listopada 2014 roku Prawo o aktach stanu cywilnego, na wniosek osoby uprawnionej do otrzymania dokumentu, wydaje: odpisy zupełne i odpisy skrócone aktów stanu cywilnego; zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby; zaświadczenia o stanie cywilny.

Powrót

9. Rejestry i ewidencje prowadzone przez Wydział Oświaty i Wychowania:

1. Rejestr wniosków o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

2. Rejestr wydanych aktów mianowania z mocy prawa.

3. Rejestr wydanych aktów mianowania po egzaminie.

4. Rejestr pracowników prowadzonych jednostek oświatowych w Suwałkach, którym przysługują świadectwa rekompensacyjne z tytułu niepodwyższania płac w sferze budżetowej w latach 1991 – 1992.

5. Ewidencja szkół i placówek niepublicznych.

6. Rejestr żłobków i klubów dziecięcych.

Powrót

10. Rejestry prowadzone przez Wydział Kultury i Ochrony Zabytków:

1. Miejskich Instytucji upowszechniania kultury.

2. Obiektów hotelarskich oraz innych obiektów na terenie miasta, w których są świadczone usługi hotelarskie.

Powrót

11. Rejestry prowadzone przez Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej:

1. Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Suwałkach prowadzi publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.).

Zasady i tryb udostępniania zgromadzonych danych:

Dane udostępnia się, w formie papierowej lub na elektronicznych nośnikach danych, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia doręczenia wniosku o ich udostępnienie spełniającego wymagania określone w § 2 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym (Dz.U. Nr 205, poz. 1692).

formularz wniosku do pobrania

 

Powrót

12. Rejestry prowadzone przez Straż Miejską:

1. Mandaty karne.

2. Ewidencja przyjętych odcinków mandatów karnych kredytowanych.

3. Sprawy wniesionych o ukaranie do Sądu Grodzkiego.

4. Nakładanie punktów karnych za wykroczenia drogowe.

Ww. rejestry i ewidencja są wyłączone z jawności na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych - Dz. U. z 2002 r. Nr 101. poz. 926 z późn. zm. oraz ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych - Dz. U. z 1999 r. Nr 11, poz. 95 z póź. zm.

Powrót

 13. Rejestry, ewidencje i wykazy prowadzone przez Wydział Komunikacji:

1. Ewidencja pojazdów.

2. Ewidencja kierowców.

3. Rejestr licencji, zezwoleń, zaświadczeń na transport drogowy.

4. Rejestr przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców. wykaz

5. Rejestr przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów. wykaz

6. Ewidencja instruktorów nauki jazdy.

7. Ewidencja uprawnionych diagnostów.

 

 

Zasady i tryb udostępniania zgromadzonych danych:

- zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r., poz. 1137 ze zm.),

- zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.),

- zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r., Nr 112, poz. 1198 ze zm.).

 

 

Powrót 

 

Ogólne zasady i tryb udostępniania zgromadzonych danych:


Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

      Dane z rejestrów określonych w punktach 1,8,9,10 udostępnia się odpłatnie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 14 listopada 2000 roku z sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także wykonywanie wyrysów i wypisów z operatów ewidencyjnych ( Dz.U. z 2004 roku Nr 37, poz. 333 ).

 

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Prezydent Miasta Suwałk

Data wytworzenia: 2016-08-02

Wprowadzający: Daniel Sieraniewicz

Data wprowadzenia: 2008-06-16

Data modyfikacji: 2023-06-06

Opublikował: Daniel Sieraniewicz

Data publikacji: 2008-06-16