Wydział Spraw Obywatelskich

Naczelnik - Robert Karol Januć
 
  

Kontakt:
ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki
sprawy meldunkowe, dowody osobiste - parter 
sprawy obronne, wojskowe, zarządzanie kryzysowe, obrona cywilna, zgromadzenia publiczne  - I piętro
tel. centrali (87) 562-80-00

e-mail: wso@um.suwalki.pl  
Godziny przyjęcia interesantów w Wydziale Spraw Obywatelskich (dowody osobiste):
poniedziałek w godz. 8.00 - 15.30
wtorek - piątek w godz. 7.30 - 15.00
 

 

 Zadania wydziału:

Do zadań Wydziału Spraw Obywatelskich należą w szczególności sprawy:

1) ewidencji ludności i dowodów osobistych w tym:
a) zameldowania i wymeldowania, zgłoszenia wyjazdu i powrotu na pobyt stały
i czasowy,

b) zgłoszenia wyjazdu poza granice na pobyt stały lub czasowy oraz jego powrotu
z wyjazdu poza granice,

c) nadawania i zmiany numeru PESEL,

d) prowadzenia postępowań administracyjnych w sprawach zameldowania,
wymeldowania na pobyt stały i czasowy oraz dowodów osobistych,

e) udostępniania danych z rejestru PESEL, rejestru mieszkańców, rejestru dowodów
osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi,

f) przyjmowania wniosków i wydawanie dowodów osobistych,

g) przyjmowania zgłoszeń o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego,

h) unieważniania dowodu osobistego w rejestrze dowodów osobistych,

i) obsługa stacji mobilnej do przyjmowania wniosków i wydawania dowodów osobistych
poza siedzibą urzędu,

2) prowadzenia rejestru wyborców i sporządzania spisów wyborców,

3) prowadzenia spraw związanych z repatriacją,

4) przyjmowania zawiadomień o organizowanych zgromadzeniach i orzekania w sprawie
zgromadzeń,

5) prowadzenie rejestracji i kwalifikacji wojskowej,

6) orzekania w sprawie uznania żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu
członka rodziny,

7) orzekania w sprawie pokrywania należności mieszkaniowych żołnierzom uznanym za
posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny,

8) przyznawania świadczeń rekompensujących dla żołnierzy rezerwy odbywających
ćwiczenia,

9) organizowania doręczania kart powołania w trybie akcji kurierskiej,

10) planowanie i nakładanie na obywateli świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz
obronności kraju, obrony cywilnej i w stanach klęski żywiołowej,

11) realizowania zadań obronnych własnych i nadzorowania ich w jednostkach
organizacyjnych Gminy Miasta Suwałki:

a) sporządzanie i aktualizacja planu operacyjnego funkcjonowania miasta w warunkach
zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa w czasie wojny,

b) organizowanie i prowadzenie szkolenia obronnego,

c) przygotowanie dokumentacji planistycznej głównego i zapasowego stanowiska
kierowania dla Prezydenta Miasta Suwałk,

d) ustalenie i utrzymywanie w gotowości stałego dyżuru Prezydenta,

e) opracowywanie rocznych planów realizacji zadań obronnych, planów szkolenia
i trzyletnich programów szkolenia obronnego,

f) reklamowanie osób do pełnienia służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji
i w czasie wojny,

g) opracowanie i aktualizacja Planu Ewakuacji/Przyjęcia Ludności III Stopnia dla Miasta
Suwałki,

12) opracowania corocznego planu zamierzeń w zakresie obrony cywilnej i zarzadzania
kryzysowego,

13) opracowania i aktualizacji Planu Obrony Cywilnej Miasta oraz nadzoru nad
opracowywaniem kart realizacji zadań obrony cywilnej instytucji, podmiotów
gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych na terenie miasta,

14) przygotowania i kierowania formacjami obrony cywilnej,

15) prowadzenia szkoleń formacji obrony cywilnej,

16) szkolenia ludności w zakresie powszechnej samoobrony,

17) koordynowania działań związanych z prowadzeniem akcji ratowniczych w tym ewakuacją
ludności,

18) planowania i realizacji zaopatrzenia w sprzęt i środki obrony cywilnej, eksploatacji
sprzętu,

19) prowadzenie gospodarki materiałowo - magazynowej sprzętu obrony cywilnej,

20) przygotowania oraz zapewnienia działania systemu wczesnego ostrzegania i systemu
wykrywania i alarmowania,

21) prowadzenia monitoringu zagrożeń,

22) opracowanie i aktualizacja planu:

a) przygotowań podmiotów leczniczych Miasta Suwałki na potrzeby obronne państwa,

b) wydawania i dystrybucji preparatów ze stabilnym jodem w przypadku wystąpienia
zdarzenia radiacyjnego,

c) organizacji i funkcjonowania zespołów zastępczych miejsc szpitalnych w mieście,

23) konserwacji i utrzymania w pełnej sprawności technicznej scentralizowanego systemu
włączania syren alarmowych,

24) prowadzenia ewidencji budowli ochronnych i ukryć do doraźnego przygotowania,

25) kontrola i nadzór nad budowlami ochronnymi,

26) uwzględnienie miejsc ochronnych na etapie uzgadniania miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego,

27) informowanie projektantów obiektów budowlanych o zaleceniach w zakresie obrony
cywilnej i uzgadnianie projektów budowlanych w zakresie wymogów obrony cywilnej,

28) opracowania i aktualizacji Miejskiego Planu Zarządzania Kryzysowego,

29) współpracy ze służbami, inspekcjami, strażami oraz innymi jednostkami organizacyjnymi
w zakresie postępowań w sytuacjach kryzysowych,

30) obsługi kancelaryjnej Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,

31) organizowania ochrony informacji niejawnych w Urzędzie przez Pion Ochrony działający
w strukturze Wydziału, a w szczególności:

a) opracowanie i aktualizacja planu ochrony informacji niejawnych,

b) prowadzenie kancelarii informacji niejawnych,

c) klasyfikowanie informacji niejawnych,

d) udostępnianie informacji niejawnych,

e) prowadzenie postępowań sprawdzających,

f) prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych,

g) stosowanie środków fizycznej ochrony informacji niejawnej,

h) obsługa systemu teleinformatycznego ochrony informacji niejawnych,

32) obsługa Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej,

33) prowadzenie spraw związanych z ewidencją działalności gospodarczej przedsiębiorców, którzy zakończyli działalność przed 1 lipca 2011 r.,

34)
aktualizacja danych w Rejestrze Danych Kontaktowych.

Wydział przy znakowaniu spraw używa symbolu „SO”, a Pion Ochrony „SO/IN”.

Udostępniający: Wydział Organizacyjny

Wytwarzający/odpowiadający: Prezydent Miasta Suwałk

Data wytworzenia: 2019-02-11

Wprowadzający: Michał Nowicki

Data wprowadzenia: 2008-12-08

Data modyfikacji: 2022-10-25

Opublikował: Michał Nowicki

Data publikacji: 2008-12-08