Wydział Audytu i Kontroli

Naczelnik Wydziału– Zofia Herman- Audytor wewnętrzny

Kontakt:
Urząd Miejski w Suwałkach
ul. Sejneńska 13
16-400 Suwałki
Spis telefonów


e-mail: zherman@um.suwalki.pl

Do zadań Wydziału Audytu i Kontroli   należy zapewnienie  prawidłowej realizacji audytu  wewnętrznego i kontroli w komórkach organizacyjnych Urzędu i jednostkach organizacyjnych Miasta zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności przepisami rozporządzenia w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy
i wynikach tego audytu; ustawy o rachunkowości; ustawy  o finansach  publicznych; rozporządzeń wykonawczych i wprowadzonych procedur.

Regulacje prawne normujące pracę Wydziału Audytu i Kontroli w Urzędzie Miejskim w Suwałkach:

  • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu.
  • Standardy kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego.

Regulacje wewnętrzne normujące pracę Wydziału Audytu i Kontroli w Urzędzie Miejskim w Suwałkach:

  • Zarządzenie Nr 327/ 2016 z dnia 2016-10-20 w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego, Kodeksu Etyki Audytora Wewnętrznego i Księgi Procedur Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Suwałkach i jednostkach organizacyjnych Miasta Suwałk.
  • Zarządzenie Nr 129/ 2017 z dnia 2017-04-25 w sprawie organizacji i funkcjonowania kontroli zarządczej w Mieście Suwałki.

Zespół Wydziału Audytu i Kontroli w Urzędzie Miejskim w Suwałkach:

Zofia Herman - Naczelnik Wydziału Audytu i Kontroli / Audytor Wewnętrzny
Tel. 87 5635706

zherman@um.suwalki.pl

Magdalena Olszewska - Główny Specjalista Tel. 87 563 57 07

molszewska@um.suwalki.pl

 

e-mail do Wydziału Audytu i Kontroli: ak@um.suwalki.pl

 

Do zadań Wydziału Audytu i Kontroli zgodnie z regulaminem organizacyjnym, należy zapewnienie prawidłowej realizacji audytu wewnętrznego i kontroli jednostek organizacyjnych Miasta poprzez wspieranie Prezydenta i kierowników jednostek podległych w realizacji celów i zadań przez systematyczną ocenę adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej – zadania zapewniające oraz czynności doradcze jak też sprawy wynikające z ustawy o finansach publicznych i rozporządzeń wykonawczych, a w szczególności:

1) badanie dowodów księgowych oraz zapisów w księgach rachunkowych,

2) ocena systemu gromadzenia środków publicznych i dysponowania nimi oraz gospodarowania mieniem,

3) ocena efektywności i gospodarności zarządzania finansowego,

4) opracowywanie planu audytu wewnętrznego obejmującego w szczególności:

a) analizę obszarów ryzyka w zakresie gromadzenia środków publicznych i dysponowania nimi,

b) tematy audytu wewnętrznego,

c) proponowany harmonogram realizacji audytu wewnętrznego,

d) planowane  obszary, które powinny zostać objęte audytem wewnętrznym w kolejnych latach,    
                                      
5) przedstawianie Prezydentowi:

a) sprawozdania z wykonania planu audytu za rok poprzedni,

b) planu audytu na rok następny,

6) przedstawianie Prezydentowi rzetelnego, obiektywnego i niezależnego:

a) ustalonego   stanu    faktycznego   w  zakresie  funkcjonowania    gospodarki finansowej,

b) określenia oraz analizy przyczyn i skutków uchybień,

c) uwag i wniosków w sprawie usunięcia uchybień,

7) prowadzenie kontroli właścicielskiej w trybie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych,

8) koordynacja kontroli zarządczej i sporządzanie oraz przedkładanie Prezydentowi zbiorczej informacji z wyników przeprowadzonej kontroli za dany rok,

9) opracowywanie rocznych planów kontroli ze wskazaniem tematów i określeniem terminów ich przeprowadzenia miejskich jednostek organizacyjnych,

10) prowadzenie postępowań kontrolnych:

a) komórek organizacyjnych Urzędu,

b) miejskich jednostek organizacyjnych,

c) podmiotów zewnętrznych korzystających ze środków publicznych przekazywanych przez Miasto na podstawie odrębnych przepisów i zawartych umów, pod względem zgodności działań z przepisami prawa i przyjętymi procedurami oraz umowami wiążącymi jednostki kontrolowane z Miastem.

Wydział Audytu i Kontroli  przy znakowaniu spraw używa symbolu „AK”.

Udostępniający: Prezydent Miasta Suwałk

Wytwarzający/odpowiadający: Radosław Jabłoński

Data wytworzenia: 2016-08-30

Wprowadzający: Andrzej Czupryński

Data wprowadzenia: 2013-02-07

Data modyfikacji: 2022-01-12

Opublikował: Andrzej Czupryński

Data publikacji: 2013-02-07