Wydział Audytu i Kontroli

Naczelnik Wydziału– Zofia Herman- Audytor wewnętrzny

Kontakt:
Urząd Miejski w Suwałkach
ul. T. Noniewicza 71A
16-400 Suwałki
Spis telefonów


e-mail: zherman@um.suwalki.pl

Do zadań Wydziału Audytu i Kontroli   należy zapewnienie  prawidłowej realizacji audytu  wewnętrznego i kontroli w komórkach organizacyjnych Urzędu i jednostkach organizacyjnych Miasta zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności przepisami rozporządzenia w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy
i wynikach tego audytu; ustawy o rachunkowości; ustawy  o finansach  publicznych; rozporządzeń wykonawczych i wprowadzonych procedur.

Regulacje prawne normujące pracę Wydziału Audytu i Kontroli w Urzędzie Miejskim w Suwałkach:

  • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu.
  • Standardy kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego.

Regulacje wewnętrzne normujące pracę Wydziału Audytu i Kontroli w Urzędzie Miejskim w Suwałkach:

  • Zarządzenie Nr 327/ 2016 z dnia 2016-10-20 w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego, Kodeksu Etyki Audytora Wewnętrznego i Księgi Procedur Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Suwałkach i jednostkach organizacyjnych Miasta Suwałk.
  • Zarządzenie Nr 129/ 2017 z dnia 2017-04-25 w sprawie organizacji i funkcjonowania kontroli zarządczej w Mieście Suwałki.

Zespół Wydziału Audytu i Kontroli w Urzędzie Miejskim w Suwałkach:

Zofia Herman - Naczelnik Wydziału Audytu i Kontroli / Audytor Wewnętrzny
Tel. 87 5635706

zherman@um.suwalki.pl

Magdalena Olszewska - Główny Specjalista Tel. 87 563 57 07

molszewska@um.suwalki.pl

Ewa Harasim - Inspektor Tel. 87 562 81 37

eharasim@um.suwalki.pl

 

e-mail do Wydziału Audytu i Kontroli: ak@um.suwalki.pl

 

Do zadań Wydziału Audytu i Kontroli należy zapewnienie prawidłowej realizacji audytu wewnętrznego i kontroli jednostek organizacyjnych Miasta poprzez wspieranie Prezydenta i kierowników jednostek podległych w realizacji celów i zadań przez systematyczną ocenę adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej – zadania zapewniające oraz czynności doradcze, jak też sprawy wynikające z ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych i rozporządzeń wykonawczych, między innymi poprzez badanie dowodów księgowych, zapisów w księgach rachunkowych, ocenę systemu gromadzenia i dysponowania środkami publicznymi,
gospodarowania zarządzanym mieniem czy ocenę efektywności i gospodarności zarządzania finansowego, a w szczególności:

1) przeprowadzanie zadań audytowych zgodnie z planem oraz poza planem audytu wewnętrznego zleconych przez Prezydenta;

2) sporządzanie rocznych planów audytu wewnętrznego obejmującego analizę obszarów ryzyka;

3) sporządzanie sprawozdań z przeprowadzonego audytu wewnętrznego oraz czynności doradczych;

4) sporządzanie rocznych sprawozdań z realizacji planu audytu wewnętrznego;

5) prowadzenie postępowań kontrolnych gospodarki finansowej:

a) komórek organizacyjnych Urzędu,

b) miejskich jednostek organizacyjnych,

c) podmiotów zewnętrznych korzystających ze środków publicznych przekazywanych przez Miasto na podstawie odrębnych przepisów i zawartych umów, pod względem
zgodności działań z przepisami prawa i przyjętymi procedurami oraz umowami wiążącymi jednostki kontrolowane z Miastem;

6) prowadzenie kontroli właścicielskiej w trybie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych;

7) sporządzanie protokołów lub sprawozdań z przeprowadzonych kontroli zwierających między innymi przedstawianie Prezydentowi rzetelnego, obiektywnego i niezależnego:

a) ustalonego stanu faktycznego w zakresie funkcjonowania gospodarki finansowej,

b) określenia oraz analizy przyczyn i skutków uchybień,

c) uwag i wniosków w sprawie usunięcia uchybień,

8) opracowywanie wystąpień pokontrolnych;

9) sprawdzanie realizacji wydanych zaleceń;

10) prowadzenie doradztwa i instruktażu w zakresie tematyki objętej kontrolą;

11) sporządzenie rocznych planów kontroli wydziału;

12) sporządzanie zbiorczych sprawozdań z wykonania planów kontroli wydziału;

13) koordynacja kontroli zarządczej w Urzędzie, w tym:

a) sporządzanie rocznych zbiorczych planów kontroli na podstawie planów kontroli przedłożonych przez naczelników wydziałów,

b) sporządzanie oraz przedkładanie Prezydentowi sprawozdania o stanie kontroli zarządczej za dany rok, zawierające m.in. zbiorczą informację z wyników przeprowadzonych kontroli przez wydziały, zbiorczą informację z wykonania celów i zadań oraz informację dotyczącą zidentyfikowanego ryzyka przez Wydziały za dany rok, wskazującą występujące zagrożenia w osiągnięciu celów lub zadań oraz inicjowanie działań korygujących, naprawczych bądź wspomagających,

c) opracowywanie procedur przepisów wewnętrznych dotyczących pracy wydziału,

d) opracowywanie informacji publicznych i innych informacji z zakresu działalności Wydziału, przeznaczonych do zamieszczenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu;

14) współpraca z podmiotami zewnętrznymi prowadzącymi audyty i kontrole w Urzędzie i jednostkach organizacyjnych Miasta.


Wydział Audytu i Kontroli  przy znakowaniu spraw używa symbolu „AK”.

Udostępniający: Prezydent Miasta Suwałk

Wytwarzający/odpowiadający: Radosław Jabłoński

Data wytworzenia: 2016-08-30

Wprowadzający: Michał Nowicki

Data wprowadzenia: 2013-02-07

Data modyfikacji: 2023-09-05

Opublikował: Michał Nowicki

Data publikacji: 2013-02-07