Wydział Ochrony Środowiska

p.o. Naczelnika - Jerzy Gałązka

Kontakt:
ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki
II piętro budynku

tel. centrali (87) 562-80-00

e-mail: os@um.suwalki.pl

Spis telefonów
  
Zakres działania:
 

1. Do zadań Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej należy realizacja zadań związanych z funkcją gminy jako właściciela, prowadzenie spraw z zakresu zieleni miejskiej, ochrony przyrody i środowiska, gospodarki wodnej, leśnej, utrzymania porządku i czystości na terenie Miasta a w szczególności:

1/ opracowywanie informacji i analiz o stanie wykorzystania majątku Miasta i przedstawanie propozycji działań w zakresie gospodarowania mieniem komunalnym,
 
2/ realizacja zadań związanych z realizacją zadań związanych z funkcją Miasta jako właściciela, w tym:
a) opracowywanie koncepcji przekształceń własnościowo - organizacyjnych jednostek komunalnych i koordynacja prac związanych z prowadzeniem zmian w tym zakresie z uwzględnieniem interesów Miasta,
b) sprawowanie nadzoru, dokonywanie analizy, przekładanie wniosków i obsługa techniczno-administracyjna związana z realizacją zadań Prezydenta – jako organu – spółek komunalnych,
c) wykonywanie zadań zleconych przez Prezydenta lub Zastępcę Prezydenta w zakresie nadzoru nad Zarządem Budynków Mieszkalnych, Zakładem Utylizacji Odpadów Komunalnych, Miejską Dyrekcją Inwestycji i Komunikacji, Zakładem Usług Komunalnych, Parku Naukowo-Technologicznego Polska-Wschód w Suwałkach Sp. z o.o.
d) dokonywanie ocen merytorycznych i ekonomicznych działalności spółek komunalnych i zakładów budżetowych oraz przedkładanie stosownych wniosków Prezydentowi,
 
3/ prowadzenie spraw związanych z organizacją i funkcjonowaniem targowisk,
 
4/ opracowywanie programów zieleni miejskiej, ochrony środowiska i ochrony przyrody na obszarze Miasta,
 
5/ podejmowanie działań służących popularyzacji zagadnień dotyczących ochrony środowiska i przyrody,
 
6/ prowadzenie procedur administracyjnych związanych z wydawaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

7/ prowadzenie spraw z zakresu ochrony powietrza oraz ochrony przed hałasem, wibracją, promieniowaniem,

8/ nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa oraz prowadzenie gospodarki leśnej w lasach komunalnych,

9/ prowadzenie spraw z zakresu ochrony wód oraz wydawanie pozwoleń wodnoprawnych,

10/ prowadzenie kontroli oraz zlecanie badań w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie środowiska,

11/ prowadzenie ewidencji pomników przyrody znajdujących się na terenie Miasta, stanowisk dokumentacyjnych i użytków ekologicznych,

12/ wydawanie zezwoleń na wycinkę drzew i krzewów oraz sprawowanie nadzoru nad jednostkami zajmującymi się problematyką zieleni w mieście,

13/ przygotowywanie projektów, opinii, uzgodnień decyzji i koncesji w sprawach z zakresu geologii,

14/ przyjmowanie zgłoszeń prac geologicznych,

15/ podejmowanie działań w zakresie nadzoru i kontroli nad wykonywaniem prac geologicznych,

16/ określanie sposobu postępowania z odpadami, w tym przygotowywanie projektów decyzji i opinii w sprawach związanych ze składowaniem odpadów oraz prowadzeniem działalności, w wyniku której powstają odpady,

17/ wydawanie zezwoleń na świadczenie usług w zakresie zbierania, transportu, odzysku, unieszkodliwiania odpadów komunalnych,

18/ prowadzenie spraw związanych z gospodarką odpadami, w tym:
    a) organizowanie systemu usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, 
    b) nadzór nad działalnością miejskiego wysypiska odpadów, 
    c) inicjowanie działań w zakresie selektywnej zbiórki, segregacji i składowania  odpadów przydatnych do   wykorzystania, 
    d) podejmowanie starań mających na celu likwidację składowania odpadów w miejscach do tego nieprzeznaczonych,

19/ nadzór nad prowadzeniem gospodarki wodno-ściekowej, 

20/  prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem, konserwacją i remontami    pomników, cmentarzy wojennych i wyznaniowych, tablic pamiątkowych oraz miejsc pamięci narodowej, 

21/ wydawanie zezwoleń na przewóz zwłok i nadzór nad działalnością firm zajmujących się przewożeniem zwłok osób zmarłych w miejscach publicznych,

22/ realizacja zadań w zakresie zaopatrzenia w energię cieplną, elektryczną i gaz, 

23/ przygotowywanie projektów rozstrzygnięć w sprawach dotyczących:
      a) ochrony zwierząt,
      b) utrzymywania psów rasy uznawanej za agresywną

24/ zabezpieczanie miejsca składowania i utylizacji zwłok zwierzęcych, 

25/ prowadzenie spraw dotyczących organizacji robót publicznych na terenie Miasta, 

26/ obsługa zadań realizowanych z udziałem środków własnych mieszkańców, 

27/ opracowywanie i nadzór nad realizacją projektów planów inwestycji i remontów na terenie Miasta, 

28/ wykonywanie czynności powierzonych przez Prezydenta w zakresie nadzoru nad funkcjonowaniem: 
     a) cmentarza komunalnego, 
     b) schroniska dla zwierząt, 
     c) prac związanych z utrzymywaniem rzeki Czarna Hańcza.
 
Wydział przy znakowaniu spraw używa symbolu  “OSGK”.

 

Udostępniający: Wydział Organizacyjny

Wytwarzający/odpowiadający: Prezydent Miasta Suwałk

Data wytworzenia: 2019-02-11

Wprowadzający: Michał Nowicki

Data wprowadzenia: 2008-12-08

Data modyfikacji: 2023-04-05

Opublikował: Michał Nowicki

Data publikacji: 2008-12-08