Wydział Oświaty i Wychowania

p.o. Naczelnika - Dorota Sidorowicz

 

Kontakt:
ul. Sejneńska 13, 16-400 Suwałki

tel. centrali (87) 562-80-00

 

Zakres działania:

Do zadań Wydziału Oświaty i Wychowania należą sprawy w zakresie oświaty, wychowania i
sportu dzieci i młodzieży, a w szczególności:

1) wykonywanie zadań związanych z zakładaniem, prowadzeniem, przekształcaniem, utrzymywaniem oraz likwidowaniem:
   a) przedszkoli,
   b) szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Suwałki,
   c) podmiotów prowadzących działalność w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
2) wykonywanie zadań związanych z prowadzeniem ewidencji niepublicznych szkół i placówek oświatowych, w tym kontrola ww. jednostek w zakresie wynikającym z prowadzonej ewidencji,
3) wykonywanie zadań związanych z wydawaniem zezwoleń na zakładanie szkół i placówek publicznych prowadzonych przez organy inne niż jednostka samorządu terytorialnego,
4) wykonywanie czynności w zakresie udzielania dotacji dla szkół i placówek prowadzonych przez podmioty inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz kontrola pobrania i wykorzystania dotacji w tych jednostkach,
5) przechowywanie dokumentacji zlikwidowanych szkół i placówek (publicznych) oświatowych, dla których organem prowadzącym było Miasto Suwałki,
6) prowadzenie czynności dotyczących obowiązku nauki,
7) prowadzenie spraw kadrowych Dyrektorów nadzorowanych szkół, przedszkoli, placówek oświatowych i żłobków,
8) udzielanie pomocy zdrowotnej nauczycielom,
9) podejmowanie działań w zakresie:
   a) organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą w szkołach,
   b) organizacji zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych uczniom,
10) prowadzenie spraw związanych z nadawaniem nauczycielom stopnia awansu zawodowego – nauczyciela mianowanego,
11) współdziałanie ze stowarzyszeniami oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie nauki, edukacji oraz oświaty i wychowania,
12) prowadzenie spraw w zakresie planowania budżetowego oraz dysponowania środkami z budżetu miasta służącymi finansowaniu jednostek oświatowych,
13) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta oraz udzielaniem pomocy uczniom w formie dofinansowania zakupu podręczników,
14) prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem stypendiów Prezydenta Miasta Suwałk za wybitne osiągnięcia w nauce,
15) prowadzenie spraw z zakresu dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników,
16) koordynowanie  działań związanych z kierowaniem uczniów do młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapeutycznych,
17) wykonywanie zadań związanych z postępowaniem rekrutacyjnym do przedszkoli, szkół podstawowych i szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych,
18) prowadzenie w bazie Systemu Informacji Oświatowej Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych, rozpatrywanie wniosków, przyznawanie danych dostępowych do ww. bazy, a także gromadzenie i przekazywanie niektórych danych oraz baz danych w Systemie Informacji Oświatowej,
19) wykonywanie czynności związanych z Rejestrem żłobków i klubów dziecięcych oraz wykazem dziennych opiekunów,
20) pozyskiwanie środków finansowych w ramach programów rządowych oraz programów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej wspierających jednostki oświatowe, dla których organem prowadzącym jest Miasto Suwałki, a także Żłobek Miejski,
21) organizacja konkursów na stanowiska dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych,
22) współpraca z uczelniami, pracodawcami, organem nadzoru pedagogicznego, ośrodkami i innymi instytucjami w zakresie określonym w przepisach prawa oświatowego w tym w zakresie dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy,
23) prowadzenie i koordynacja projektów związanych z pozyskiwaniem środków pozabudżetowych na realizację zadań oświatowych,
24) prowadzenie spraw związanych z oświadczeniami majątkowymi kierowników nadzorowanych jednostek,
25) wykonywanie zadań w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym podział środków finansowych przeznaczonych na ten cel,
26) kontrola prowadzonych szkół i placówek oświatowych w zakresie zadań podlegających nadzorowi organu prowadzącego,
27) przygotowywanie porozumień w związku z prowadzeniem zadań publicznych, w tym z zakresu realizacji obowiązku szkolnego przez dzieci i młodzież z terenu innych gmin w publicznych szkołach podstawowych i gimnazjach funkcjonujących na terenie Miasta,

Wydział wykonuje czynności powierzone przez Prezydenta w zakresie nadzoru nad funkcjonowaniem:
1) przedszkoli,
2) szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzących jest Miasto Suwałki
3) żłobków
 
Wydział przy znakowaniu spraw używa symbolu „O"

Udostępniający: Wydział Organizacyjny

Wytwarzający/odpowiadający: Radosław Jabłoński

Data wytworzenia: 2019-02-11

Wprowadzający: Radosław Jabłoński

Data wprowadzenia: 2008-12-08

Data modyfikacji: 2021-11-25

Opublikował: Radosław Jabłoński

Data publikacji: 2008-12-08