Wydział Oświaty i Wychowania

Naczelnik - Dorota Sidorowicz

 

Kontakt:
ul. T. Noniewicza 71A, 16-400 Suwałki

tel. centrali (87) 562-80-00

 

Zakres działania:

Do zadań Wydziału Oświaty i Wychowania należą sprawy w zakresie oświaty i wychowania
dzieci i młodzieży, a w szczególności:

 1. 1) wykonywanie zadań związanych z zakładaniem, prowadzeniem, przekształcaniem, utrzymywaniem oraz likwidowaniem:
     a) przedszkoli,
     b) szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Suwałki,
     c) podmiotów prowadzących działalność w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
  2) wykonywanie zadań związanych z prowadzeniem ewidencji niepublicznych szkół i placówek oświatowych, w tym kontrola ww. jednostek w zakresie wynikającym z prowadzonej ewidencji,
  3) wykonywanie zadań związanych z wydawaniem zezwoleń na zakładanie szkół i placówek publicznych prowadzonych przez organy inne niż jednostka samorządu terytorialnego,
  4) wykonywanie czynności w zakresie udzielania dotacji dla szkół i placówek prowadzonych przez podmioty inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz kontrola pobrania i wykorzystania dotacji w tych jednostkach,
  5) przechowywanie dokumentacji zlikwidowanych szkół i placówek (publicznych) oświatowych, dla których organem prowadzącym było Miasto Suwałki,
  6) prowadzenie czynności dotyczących obowiązku nauki,
  7) prowadzenie spraw kadrowych Dyrektorów nadzorowanych szkół, przedszkoli, placówek oświatowych i żłobków,
  8) udzielanie pomocy zdrowotnej nauczycielom,
  9) podejmowanie działań w zakresie:
     a) organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą w szkołach,
     b) organizacji zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych uczniom,
  10) prowadzenie spraw związanych z nadawaniem nauczycielom stopnia awansu zawodowego – nauczyciela mianowanego,
  11) współdziałanie ze stowarzyszeniami oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie nauki, edukacji oraz oświaty i wychowania,
  12) prowadzenie spraw w zakresie planowania budżetowego oraz dysponowania środkami z budżetu miasta służącymi finansowaniu jednostek oświatowych,
  13) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta oraz udzielaniem pomocy uczniom w formie dofinansowania zakupu podręczników,
  14) prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem stypendiów Prezydenta Miasta Suwałk za wybitne osiągnięcia w nauce,
  15) prowadzenie spraw z zakresu dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników,
  16) wykonywanie zadań związanych z postępowaniem rekrutacyjnym do przedszkoli, szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych,
  17) prowadzenie w bazie Systemu Informacji Oświatowej Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych, rozpatrywanie wniosków, przyznawanie danych dostępowych do ww. bazy, a także gromadzenie i przekazywanie niektórych danych oraz baz danych w Systemie Informacji Oświatowej,
  18) wykonywanie czynności związanych z Rejestrem żłobków i klubów dziecięcych oraz wykazem dziennych opiekunów,
  19) pozyskiwanie środków finansowych w ramach programów rządowych oraz programów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej wspierających jednostki oświatowe, dla których organem prowadzącym jest Miasto Suwałki, a także Żłobek Miejski,
  20) organizacja konkursów na stanowiska dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych,
  21) współpraca z uczelniami, pracodawcami, organem nadzoru pedagogicznego, ośrodkami i innymi instytucjami w zakresie określonym w przepisach prawa oświatowego w tym w zakresie dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy,
  22) prowadzenie i koordynacja projektów związanych z pozyskiwaniem środków pozabudżetowych na realizację zadań oświatowych,
  23) prowadzenie spraw związanych z oświadczeniami majątkowymi kierowników nadzorowanych jednostek,
  24) wykonywanie zadań w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym podział środków finansowych przeznaczonych na ten cel,
  25) kontrola prowadzonych szkół i placówek oświatowych w zakresie zadań podlegających nadzorowi organu prowadzącego,
  26) przygotowywanie porozumień w związku z prowadzeniem zadań publicznych, w tym z zakresu realizacji obowiązku szkolnego przez dzieci i młodzież z terenu innych gmin w publicznych szkołach podstawowych i ponadpodstawowych funkcjonujących na terenie Miasta,

  Wydział wykonuje czynności powierzone przez Prezydenta w zakresie nadzoru nad funkcjonowaniem:
  1) przedszkoli,
  2) szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzących jest Miasto Suwałki,
  3) żłobków,                                                                                                                                                                                                                                      4) Centrum Usług Wspólnych.
   
  Wydział przy znakowaniu spraw używa symbolu „O"

Udostępniający: Wydział Organizacyjny

Wytwarzający/odpowiadający: Urszula Poświatowska

Data wytworzenia: 2019-02-11

Wprowadzający: Urszula Poświatowska

Data wprowadzenia: 2008-12-08

Data modyfikacji: 2024-02-19

Opublikował: Urszula Poświatowska

Data publikacji: 2008-12-08