Wydział Inwestycji

Naczelnik - Paweł Perkowski

Kontakt:
ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki

tel.  48 (87) 5628000 (centrala)
e-mail:
i@um.suwalki.pl

Spis telefonów

  

1. Do zadań Wydziału Inwestycji, należą sprawy z zakresu planowania, realizacji, nadzoru inwestycji i remontów finansowanych z budżetu  Miasta, a w szczególności:

1) przygotowywanie studiów, koncepcji oraz projektów planów rozwoju,modernizacji i remontów infrastruktury drogowej, teletechnicznej, elektrycznej i pozostałej infrastruktury miejskiej,

2) przygotowanie, opracowanie oraz  nadzór  nad  realizacją prowadzonych inwestycji,

3) przygotowanie i realizacja inwestycji miejskich obejmujących w szczególności budowę, rozbudowę, przebudowę oraz remonty:

  • siedzib publicznych ośrodków kultury,
  • miejskich obiektów sportu i rekreacji,
  • miejskich placówek oświatowych i pomocy społecznej, publicznych żłobków,przedszkoli i szkół,
  • dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych i wewnętrznych, mostów oraz inżynieryjnych urządzeń drogowych usytuowanych w granicach administracyjnych miasta,
  • infrastruktury teletechnicznej,
  • infrastruktury energetycznej i oświetleniowej,

4) prowadzenie spraw w zakresie społecznych inicjatyw inwestycyjnych finansowanych z budżetu Miasta,

5) sporządzanie informacji i sprawozdań z realizacji  rzeczowo-finansowej inwestycji i remontów miejskich i inwestycyjnych inicjatyw społecznych,

6) sprawowanie nadzoru inwestycyjnego nad inwestycjami i remontami finansowanymi z budżetu Miasta i jednostek organizacyjnych Miasta oraz zadań realizowanych w ramach inwestycyjnych inicjatyw społecznych,

7) opracowywanie opinii oraz szacunku kosztów zadań inwestycyjnych i remontowych Miasta,

8) przygotowywanie części merytorycznej i harmonogramów rzeczowo – finansowych do wniosków o dofinansowanie zadań ze źródeł pozabudżetowych w tym ze środków pomocowych Unii Europejskiej,

9) przygotowywanie części rzeczowej do sprawozdań i informacji z dofinansowania zadań ze źródeł pozabudżetowych,

10) uzyskiwanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzji o warunkach zabudowy,

11) uzyskiwanie  pozwoleń  na  prowadzenie robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub w otoczeniu zabytków (na terenie objętym ochroną konserwatorską),

12) uzyskiwanie pozwoleń wodnoprawnych,

13) uzyskiwanie zezwoleń na usunięcie drzew kolidujących z inwestycją,

14) uzyskiwanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,

15) zgłaszanie robót niewymagających pozwolenia na budowę,

16) uzyskiwanie pozwoleń na budowę lub zezwoleń na realizację inwestycji drogowych,

17) składanie wniosków o wszczęcie postępowania administracyjnego o ustaleniu wysokości odszkodowania z tytułu przejętych nieruchomości na rzecz dróg i udział w prowadzonym postępowaniu,

18) zgłaszanie rozpoczęcia budowy,

19) przekazywanie placów budów wykonawcom robót,

20)składanie zawiadomień o zakończeniu budowy lub uzyskiwanie pozwoleń na użytkowanie obiektu budowlanego,

21) organizacja i zlecanie nadzoru nad wybranymi zadaniami inwestycyjnymi,

22) wykonywanie innych funkcji inwestorskich,

23) prowadzenie spraw związanych z realizacją budżetu obywatelskiego.

 

2.Wydział przy znakowaniu spraw używa symbolu „I”.

 

Udostępniający: Prezydent Miasta Suwałk

Wytwarzający/odpowiadający: Prezydent Miasta Suwałk

Data wytworzenia: 2016-10-24

Wprowadzający: Michał Nowicki

Data wprowadzenia: 2012-02-01

Data modyfikacji: 2024-03-22

Opublikował: Michał Nowicki

Data publikacji: 2012-02-01