Wymiar i zmiana podatku od nieruchomości osób prawnych i jednostek organizacyjnych

Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe są obowiązane:
1) składać, w terminie do dnia 31 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, deklaracje na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.
2) odpowiednio skorygować deklaracje w razie zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia. W przypadku zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku, a w szczególności zmiany sposobu wykorzystywania przedmiotu opodatkowania lub jego części podatek ulega obniżeniu lub podwyższeniu, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło to zdarzenie.
Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek.

Kogo dotyczy
Podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki niemające osobowości prawnej, będące:
1. właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych;
2. posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych;
3. użytkownikami wieczystymi gruntów;
4. posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie wynika z umowy zawartej z właścicielem, Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa lub z innego tytułu prawnego (z wyjątkiem posiadania przez osoby fizyczne lokali mieszkalnych niestanowiących odrębnych nieruchomości) lub jest bez tytułu prawnego.
Jeżeli nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu dwóch lub więcej podmiotów, to stanowi odrębny przedmiot opodatkowania, a obowiązek podatkowy od nieruchomości lub obiektu budowlanego ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach lub posiadaczach.
Jeżeli nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub spółek nieposiadajacych osobowości prawnej (z wyjątkiem osób tworzących wspólnotę mieszkaniową), osoby fizyczne składają deklarację na podatek od nieruchomości oraz opłacają podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne.

Czas realizacji
W terminie do 1 miesiąca od złożenia kompletnej deklaracji dokonywany jest wymiar podatku na koncie podatkowym Podatnika. W sprawach szczególnie skomplikowanych termin ten może ulec wydłużeniu do 2 miesięcy.

Wymagane dokumenty
 • Wypełniona Deklaracja na podatek od nieruchomości
 • Jeden z poniżej przestawionych dokumentów:
  - Akt własności - do wglądu (oryginał lub urzędowo poświadczony jego odpis, wypis lub kopia), lub
  - Umowa dzierżawy, najmu, użyczenia - (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem), lub
  - Pozwolenie na użytkowanie (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem).
 • Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.
Opłaty 1. Złożenie deklaracji jest wolne od opłat.
2. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 PLN. Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.
Tryb odwoławczy Podatek płatny jest bez wezwania, na podstawie złożonej przez Podatnika deklaracji, co oznacza - że w tym postępowaniu nie jest wydawane rozstrzygnięcie, od którego przysługiwałoby Podatnikowi odwołanie - za wyjątkiem szczególnych okoliczności, opisanych powyżej, w których wydawana jest decyzja określająca wysokość zobowiązania podatkowego.
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem organu, który to rozstrzygnięcie wydał.
O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w Urzędzie lub data jego nadania w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego.
• Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.
Podstawy prawne
 • Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2023 r., poz. 2383 z późn. zm.)
 • Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2023 r., poz. 70 z późn. zm.)

 

Urząd, w którym realizowana będzie sprawa
Nazwa urzędu: Urząd Miejski w Suwałkach

Wydział Podatków i Opłat
Adres: ul. T. Noniewicza 71A, 16-400 Suwałki
Telefon: (87) 562 81 74

Miejsce przyjmowania dokumentów
Biuro Obsługi Interesanta, parter


Godziny przyjmowania dokumentów
Poniedziałek 08:00 - 16:00
Wtorek 07:30 - 15:30
Środa 07:30 - 15:30
Czwartek 07:30 - 15:30
Piątek 07:30 - 15:30
Sobota Nieczynne
Niedziela Nieczynne

 

Poniżej udostępnione zostały dokumenty, które można pobrać, wydrukować a następnie wypełnić w wersji papierowej i złożyć w siedzibie Urzędu.


Wypełnione dokumenty można wysłać jako załączniki do pisma ogólnego do urzędu dostępnego w ePAUPUdostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Prezydent Miasta Suwałk

Data wytworzenia: 2021-05-12

Wprowadzający: Bogumiła Ołów

Data modyfikacji: 2024-01-03

Opublikował: Bogumiła Ołów

Data publikacji: 2021-05-12