Udzielenie zwolnienia od podatku od nieruchomości stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną na inwestycję początkową

Zwalnia się od podatku od nieruchomości w formie regionalnej pomocy inwestycyjnej na warunkach określonych w niniejszej uchwale oraz w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie warunków udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną oraz pomoc na infrastrukturę lokalną:
1) nowo zakupione grunty,
2) nowo zakupione lub nowo wybudowane budynki lub ich części
3) nowo zakupione lub nowo wybudowane budowle lub ich części,
Uchwały nie stosuje się do:
1) nieruchomości zajętych na działalność handlową z wyłączeniem handlu dokonywanego przez producenta sprzedawanych wyrobów:
2) nieruchomości w całości przeznaczonych lub wykorzystywanych na zasadach wynajmu, dzierżawy, użyczenia, leasingu itp.
3) nieruchomości stanowiących współwłasność przedsiębiorcy ubiegającego się o zwolnienie:
a) z osobami niebędącymi przedsiębiorcami,
b) z innymi przedsiębiorcami, o ile zastosowane zwolnienie stanowiłoby pomoc publiczną dla przedsiębiorcy niespełniającego warunków zwolnienia określonego tą uchwałą.

Zwolnień udziela się na okres:
1) 3 lat, jeżeli podatnik utworzy nie mniej niż 10 miejsc pracy na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy związanych z tą inwestycją i nie została przekroczona kwota dopuszczalnej intensywności pomocy;
2) 5 lat, jeżeli podatnik utworzy nie mniej niż 20 miejsc pracy na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy związanych z tą inwestycją i nie została przekroczona kwota dopuszczalnej intensywności pomocy.
3) 8 lat, jeżeli podatnik utworzy nie mniej niż 50 miejsc pracy na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy związanych z tą inwestycją i nie została przekroczona kwota dopuszczalnej intensywności pomocy.

Kogo dotyczy
Przedsiębiorca

Czas realizacji
Wnioski rozpatrywane są bez zbędnej zwłoki

Wymagane dokumenty
  • Zgłoszenie zamiaru korzystania ze zwolnienia
  • Zawiadomienie o terminie rozpoczęcia lub zakończenia zwolnienia
  • Oświadczenie przedsiębiorcy
  • Oświadczenie o zakończeniu inwestycji początkowej
Opłaty Nie dotyczy
Tryb odwoławczy Nie dotyczy
Podstawy prawne
  • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716, 1579)
  • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579)
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie warunków udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną oraz pomoc na infrastrukturę lokalną (Dz. U. z 2015 r. poz. 174)
  • UCHWAŁA NR XXV/321/2016 RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie udzielenia zwolnienia od podatku od nieruchomości stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną na inwestycję początkową.

 

Urząd, w którym realizowana będzie sprawa

Nazwa urzędu: Urząd Miejski w Suwałkach

Wydział Budżetu i Finansów
Adres: ul. Adama Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki
Telefon: 87 5628177

Miejsce przyjmowania dokumentów
Pokój nr 147, I piętro
Godziny przyjmowania dokumentów
Poniedziałek 08:00 - 16:00
Wtorek 07:30 - 15:30
Środa 07:30 - 15:30
Czwartek 07:30 - 15:30
Piątek 07:30 - 15:30
Sobota Nieczynne
Niedziela Nieczynne

 

Poniżej udostępnione zostały dokumenty, które można pobrać, wydrukować a następnie wypełnić w wersji papierowej i złożyć w siedzibie Urzędu.


Wypełnione dokumenty można wysłać jako załączniki do pisma ogólnego do urzędu dostępnego w ePAUPUdostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Prezydent Miasta Suwałk

Data wytworzenia: 2021-05-12

Wprowadzający: Radosław Jabłoński

Data modyfikacji: 2021-05-14

Opublikował: Radosław Jabłoński

Data publikacji: 2021-05-12