Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych osób prawnych

Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych osób prawnych

Kogo dotyczy
Wszczęcie postępowania następuje na uzasadniony wniosek podatnika, w którym należy wskazać na występowanie ważnego interesu podatnika lub ważnego interesu publicznego. Katalog udzielanych ulg zawiera art. 67a) ustawy Ordynacja podatkowa:
- odroczenie terminu płatności podatku lub rozłożenie zapłaty podatku na raty,
- odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę,
- umorzenie w całości lub w części zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej.

Jeżeli podanie nie spełnia wymogów określonych przepisami prawa - w tym warunków dotyczących udzielenia pomocy publicznej - organ podatkowy wzywa wnoszącego podanie do usunięcia braków w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia. Niewypełnienie warunków powoduje pozostawienie podania bez rozpatrzenia.

Przed wydaniem decyzji organ podatkowy wyznacza stronie siedmiodniowy termin do wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału dowodowego. Organ podatkowy może odstąpić od tej zasady, jeżeli w wyniku postępowania wszczętego na wniosek strony ma zostać wydana decyzja w całości uwzględniająca jej wniosek.

Czas realizacji
Postępowanie powinno zakończyć się w terminie do miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia jego wszczęcia. O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w ww. terminie organ podatkowy zawiadamia stronę, podając przyczyny niedotrzymania terminu i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.

Wymagane dokumenty
 • Wniosek podatnika o zastosowanie ulgi w spłacie zobowiązania podatkowego
 • Formularz informacji o pomocy publicznej otrzymanej przez przedsiębiorcę ze środków publicznych w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy – w przypadku, gdy podatnik składający wniosek jest przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584 z późn. zm.)
 • Informacje na formularzu, którego wzór określa załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53 poz. 311 z późn. zm.) lub na formularzu, którego wzór określa załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 53 poz. 312 z późn. zm.) – w zależności od przeznaczenia wnioskowanej pomocy
 • Dokumenty określające aktualną sytuację ekonomiczno-finansową wnioskodawcy (np. sprawozdania finansowe, bilans, rachunek zysków i strat za poprzednie lata lub inne sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym; informacje o uzyskanych kredytach bankowych, pobranych pożyczkach; informacje o ewentualnych zaległościach wobec Urzędu Skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz innych podmiotów; zaświadczenia o prowadzonej egzekucji; pisma procesowe w sprawie odzyskania należności od niesolidnych kontrahentów i in.).
Opłaty -

Dodatkowe informacje
Opłata prolongacyjna naliczona zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Suwałkach nr XXV/319/2016 z dnia 30.11.2016
Wpłaty dokonywane są na indywidualny numer konta wskazany w decyzji.
Tryb odwoławczy Od wydanej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Podstawy prawne
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. , poz. 800 z późn. zm. )
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2020 r. , poz. 708 )
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 roku w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2007 r. , Nr 53 , poz. 354 z późn. zm. )
 • Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. U. UE L. 2013 Nr 352/1)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. , Nr 53 , poz. 311 z późn. zm. )
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inna niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2010 r. , Nr 53 , poz. 312 z późn. zm. )
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 07 sierpnia 2008 r. w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, informacji o nieudzielaniu takiej pomocy oraz sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych (Dz. U. z 2014 r. , poz. 1065 z późn. zm. )
 • Uchwała Rady Miejskiej w Suwałkach nr XXV/319/2016 z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia oraz określenia wysokości stawki opłaty prolongacyjnej.

 

Urząd, w którym realizowana będzie sprawa

Nazwa urzędu: Urząd Miejski w Suwałkach

Wydział Budżetu i Finansów
Adres: ul. Adama Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki
Telefon: 87 5628177

Miejsce przyjmowania dokumentów
Pokój nr 147, I piętro
Godziny przyjmowania dokumentów
Poniedziałek 08:00 - 16:00
Wtorek 07:30 - 15:30
Środa 07:30 - 15:30
Czwartek 07:30 - 15:30
Piątek 07:30 - 15:30
Sobota Nieczynne
Niedziela Nieczynne

 

Poniżej udostępnione zostały dokumenty, które można pobrać, wydrukować a następnie wypełnić w wersji papierowej i złożyć w siedzibie Urzędu.


Wypełnione dokumenty można wysłać jako załączniki do pisma ogólnego do urzędu dostępnego w ePAUPUdostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Prezydent Miasta Suwałk

Data wytworzenia: 2021-05-12

Wprowadzający: Radosław Jabłoński

Data modyfikacji: 2021-05-14

Opublikował: Radosław Jabłoński

Data publikacji: 2021-05-12