Podatek leśny - naliczanie podatku

a) Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają lasy (z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna). Lasem w rozumieniu ustawy są grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy.
b) Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.
c) Obowiązek podatkowy w zakresie podatku leśnego powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.
d) Obowiązek podatkowy wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności uzasadniające ten obowiązek.
e) Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w trakcie roku podatkowego, podatek leśny za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek.
f) Jeżeli w trakcie roku podatkowego las został zajęty na wykonywanie działalności gospodarczej innej niż działalność leśna lub po zaprzestaniu wykonywania tej działalności przywrócono działalność leśną, albo z innych powodów jego powierzchnia uległa zmniejszeniu lub zwiększeniu – kwota należnego podatku leśnego ulega obniżeniu lub podwyższeniu, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła ta zmiana.

Osoby fizyczne:
- są obowiązane złożyć organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia lasu, informacje o lasach, sporządzone na formularzach według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku w podatku leśnym, lub o zaistnieniu zmian stanu faktycznego (o których mowa w powyższym podpunkcie f),
- Podatek leśny na rok podatkowy od osób fizycznych, ustala (w drodze decyzji) organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia lasu.
- Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.

W przypadku, gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

- Jeżeli w trakcie roku podatkowego nastąpiło wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku leśnego lub zaistniały zmiany (o których mowa w powyższym podpunkcie f), organ podatkowy, po powzięciu informacji o ww. okolicznościach oraz złożeniu przez podatnika stosownej korekty informacji, dokonuje zmiany decyzji, którą ustalono ten podatek.


Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, a także jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa są obowiązane:
- składać, w terminie do dnia 15 stycznia, organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia lasów, deklaracje na podatek leśny na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku;
- odpowiednio skorygować deklaracje, w razie zaistnienia zmian stanu faktycznego (o których mowa w powyższym podpunkcie f) – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych zmian;
- wpłacać w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego obliczony w deklaracji podatek leśny na rachunek budżetu gminy, za poszczególne miesiące, do dnia 15 każdego miesiąca;

W przypadku, gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Efekt załatwienia sprawy
Wymiar podatku od nieruchomości dla osób fizycznych ustala Wójt Gminy/Burmistrz/Prezydent Miasta w drodze decyzji.

W przypadku, gdy wysokość zobowiązania nie przekracza kwoty najniższych kosztów doręczenia w obrocie krajowym przesyłki poleconej – decyzje nie są wydawane.

Kogo dotyczy
Podatnikami podatku leśnego są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, będące:
- właścicielami lasów
- posiadaczami samoistnymi lasów
- użytkownikami wieczystymi lasów
- posiadaczami lasów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Jeżeli las jest współwłasnością lub znajduje się w posiadaniu dwóch lub więcej podmiotów, stanowi wówczas odrębny przedmiot opodatkowania podatkiem leśnym, a obowiązek podatkowy ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach lub posiadaczach. Zasady odpowiedzialności solidarnej za zobowiązanie podatkowe, o której mowa powyżej, nie stosuje się, jeżeli jeden lub kilku współwłaścicieli lub posiadaczy jest zwolnionych od podatku leśnego. W takiej sytuacji obowiązek podatkowy ciąży solidarnie na współwłaścicielach lub posiadaczach, którzy nie są zwolnieni od tego podatku, w zakresie odpowiadającym ich łącznemu udziałowi w prawie własności lub posiadaniu.

Czas realizacji
-

Wymagane dokumenty
 • Obowiązek składania informacji o lasach oraz deklaracji na podatek leśny, dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy przepisów ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym. Kwestia zwolnień od podatku leśnego uregulowana jest w art. 7 ww. ustawy.

  Jeżeli las stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek, nieposiadających osobowości prawnej – osoby fizyczne składają deklarację na podatek leśny oraz opłacają podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne. W tym przypadku osobie fizycznej nie jest doręczana decyzja (nakaz płatniczy) ustalająca wysokość zobowiązania podatkowego.
 • Złożenie informacji (wniosek) wraz z niezbędnymi dokumentami, jakie powinny być dostarczone w celu załatwienia sprawy:

  a) akt własności - do wglądu (oryginał lub urzędowo poświadczony jego odpis, wypis lub kopia),

  b) umowa dzierżawy, najmu, użyczenia - w przypadku gruntów Gminy lub Skarbu Państwa (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem),

  c) pozwolenie na użytkowanie (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem),

  d) dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa (oryginał lub jego odpis, wypis lub kopia) – w przypadku reprezentowania podatnika przez inną osobę w sprawach związanych z podatkiem od nieruchomości (za złożenie pełnomocnictwa do akt sprawy, należna jest opłata skarbowa – z wyjątkiem sytuacji, gdy pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu).
Opłaty -

Dodatkowe informacje
Wpłaty z tytułu podatku leśnego - osoby fizyczne i prawne winny dokonywać na indywidualne rachunki przypisane podatnikom.
Tryb odwoławczy -
Podstawy prawne
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2023 r. , poz. 2383 z późn. zm. )
 • Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2019 r. , poz. 888 z późn. zm. )

 

Klauzula informacyjna w sprawach podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego

 

Urząd, w którym realizowana będzie sprawa
Nazwa urzędu: Urząd Miejski w Suwałkach

Wydział Podatków i Opłat
Adres: ul. T. Noniewicza 71A, 16-400 Suwałki
Telefon: 87 5628111, 87 5628174

Miejsce przyjmowania dokumentów
Biuro Obsługi Interesanta, parter

Godziny przyjmowania dokumentów
Poniedziałek 08:00 - 16:00
Wtorek 07:30 - 15:30
Środa 07:30 - 15:30
Czwartek 07:30 - 15:30
Piątek 07:30 - 15:30
Sobota Nieczynne
Niedziela Nieczynne

 

Poniżej udostępnione zostały dokumenty, które można pobrać, wydrukować a następnie wypełnić w wersji papierowej i złożyć w siedzibie Urzędu.


Wypełnione dokumenty można wysłać jako załączniki do pisma ogólnego do urzędu dostępnego w ePAUPUdostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Prezydent Miasta Suwałk

Data wytworzenia: 2021-05-12

Wprowadzający: Bogumiła Ołów

Data modyfikacji: 2023-12-27

Opublikował: Bogumiła Ołów

Data publikacji: 2021-05-12