Złożenie informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego - osoby fizyczne

1) Podatek od nieruchomości:
a) Przedmiotem opodatkowania podatkiem od nieruchomości są następujące nieruchomości lub obiekty budowlane:
i) Grunty.
ii) Budynki lub ich części.
iii) Budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
b) Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości nie podlegają:
i) Użytki rolne, grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych lub lasy, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.
ii) Pod warunkiem wzajemności - nieruchomości będące własnością państw obcych lub organizacji międzynarodowych albo przekazane im w użytkowanie wieczyste, przeznaczone na siedziby przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych i innych misji korzystających z przywilejów i immunitetów na mocy ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych.
iii) Grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi i kanałami żeglownymi, z wyjątkiem jezior oraz gruntów zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych.
iv) Grunty pod morskimi wodami wewnętrznymi.
v) Nieruchomości lub ich części zajęte na potrzeby organów jednostek samorządu terytorialnego, w tym urzędów gmin, starostw powiatowych i urzędów marszałkowskich.
vi) Grunty zajęte pod pasy drogowe dróg publicznych w rozumieniu przepisów o drogach publicznych oraz zlokalizowane w nich budowle - z wyjątkiem związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż eksploatacja autostrad płatnych.
2) Podatek rolny:
a) Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.
b) Za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej.
3) Podatek leśny
Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają lasy (z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna), tj. grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy.
4) Termin składania dokumentów. Osoby fizyczne obowiązane są składać organowi podatkowemu informację o nieruchomościach, gruntach i lasach sporządzoną na formularzu według ustalonego wzoru w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub od dnia zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania w danym roku podatkowym.
5) Wymiar podatku ustala Wójt Gminy/Burmistrz/Prezydent Miasta w drodze decyzji
6) Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku. Jeżeli okolicznością, od której uzależniony jest obowiązek podatkowy, jest istnienie budowli albo budynku lub jego części, obowiązek podatkowy powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona, albo w którym rozpoczęto użytkowanie budynku lub jego części przed ich ostatecznym wykończeniem. Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek, np. sprzedaż nieruchomości.
7) Terminy płatności:
Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminach:
• do 15 marca
• do 15 maja
• do 15 września
• do 15 listopada
Wpłat podatku dokonuje się na podstawie decyzji ustalającej wymiar podatku, na numer rachunku bankowego wskazanego w decyzji.

Kogo dotyczy
1) Podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki niemające osobowości prawnej, będące:
a) właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych;
b) posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych;
c) użytkownikami wieczystymi gruntów;
d) posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie wynika z umowy zawartej z właścicielem, Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa lub z innego tytułu prawnego (z wyjątkiem posiadania przez osoby fizyczne lokali mieszkalnych niestanowiących odrębnych nieruchomości) lub jest bez tytułu prawnego.
2) Podatnikami podatku rolnego są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, będące:
a) właścicielami gruntów,
b) posiadaczami samoistnymi gruntów;
c) użytkownikami wieczystymi gruntów;
d) posiadaczami gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie:
i) wynika z umowy zawartej z właścicielem, z Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa lub z innego tytułu prawnego albo
ii) jest bez tytułu prawnego, z wyjątkiem gruntów wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub będących w zarządzie Lasów Państwowych; w tym przypadku podatnikami są odpowiednio jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa i Lasów Państwowych.
3) Podatnikami podatku leśnego są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, będące:
a) właścicielami lasów
b) posiadaczami samoistnymi lasów
c) użytkownikami wieczystymi lasów
d) posiadaczami lasów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego
Czas realizacji 1 miesiąc, w sprawach skomplikowanych – nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Wymagane dokumenty
 • Wypełniony formularz informacji
 • akt własności - do wglądu:
  a) w przypadku formy papierowej - oryginał lub urzędowo poświadczony jego odpis, wypis lub kopia,
  b) w przypadku formy elektronicznej – skan
 • umowa dzierżawy, najmu, użyczenia:
  a) w przypadku formy papierowej - oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem,
  b) w przypadku formy elektronicznej – skan
 • pozwolenie na użytkowanie:
  a) w przypadku formy papierowej - oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem,
  b) w przypadku formy elektronicznej – skan
 • pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika – dotyczy papierowej formy składania dokumentów - oryginał lub urzędowo poświadczony odpis wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty
 • w przypadku posiadania gruntów rolnych na terenie innej gminy, należy dostarczyć aktualny nakaz płatniczy, decyzję podatkową lub zaświadczenie o wielkości użytków rolnych
 • Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:
  1) przesłać drogą elektroniczną poprzez stronę Cyfrowego Urzędu - o ile Zgłaszający posiada bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany kwalifikowanym certyfikatem lub podpis elektroniczny złożony z wykorzystaniem Profilu Zaufanego ePUAP.
  2) Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
  3) Złożyć bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy
Opłaty 1) Złożenie informacji w sprawie podatku wraz z załącznikami jest wolne od opłat.
2) Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 PLN. Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.
3) Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto właściwego urzędu przelewem, przekazem pocztowym lub bezpośrednio w kasie urzędu..

Dodatkowe informacje
Wpłaty z tytułu podatku należy dokonywać na indywidualne rachunki przypisane podatnikom.
Tryb odwoławczy Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Podstawy prawne
 • Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2023 r., poz. 2383 z późn. zm. )
 • Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2023 r., poz. 70 z późn. zm. )
 • Ustawa o podatku leśnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 888 z późn. zm. )
 • Ustawa o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 333 z późn. zm.  )

 

Klauzula informacyjna w sprawach podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego

 

Urząd, w którym realizowana będzie sprawa
Nazwa urzędu: Urząd Miejski w Suwałkach

Wydział Podatków i Opłat
Adres: ul. T. Noniewicza 71A, 16-400 Suwałki
Telefon: (87) 5628111, (87) 5628112, (87) 5628113, (87) 5628274

Miejsce przyjmowania dokumentów
Biuro Obsługi Interesanta, parter


Godziny przyjmowania dokumentów
Poniedziałek 08:00 - 16:00
Wtorek 07:30 - 15:30
Środa 07:30 - 15:30
Czwartek 07:30 - 15:30
Piątek 07:30 - 15:30
Sobota Nieczynne
Niedziela Nieczynne

 

Poniżej udostępnione zostały dokumenty, które można pobrać, wydrukować a następnie wypełnić w wersji papierowej i złożyć w siedzibie Urzędu.


Wypełnione dokumenty można wysłać jako załączniki do pisma ogólnego do urzędu dostępnego w ePAUPUdostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Prezydent Miasta Suwałk

Data wytworzenia: 2021-05-12

Wprowadzający: Bogumiła Ołów

Data modyfikacji: 2024-01-03

Opublikował: Bogumiła Ołów

Data publikacji: 2021-05-12