Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych osób fizycznych (nieprowadzących działalności gospodarczej i prowadzących działalność gospodarczą)

Wszczęcie postępowania następuje na uzasadniony wniosek podatnika, w którym należy wskazać na występowanie ważnego interesu podatnika lub ważnego interesu publicznego.

Katalog udzielanych ulg zawiera art. 67 a ustawy dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa:
- odroczenie terminu płatności podatku lub rozłożenie zapłaty podatku na raty,
- odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę,
- umorzenie w całości lub w części zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej.

Jeżeli podanie nie spełnia wymogów określonych przepisami prawa – w tym warunków dotyczących udzielenia pomocy publicznej - organ podatkowy wzywa wnoszącego podanie do usunięcia braków w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia. Niewypełnienie warunków powoduje pozostawienie podania bez rozpatrzenia.

Przed wydaniem decyzji organ podatkowy wyznacza stronie siedmiodniowy termin do wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału dowodowego. Organ podatkowy może odstąpić od tej zasady, jeżeli w wyniku postępowania wszczętego na wniosek strony ma zostać wydana decyzja w całości uwzględniająca wniosek.

Efekt załatwienia sprawy:
Decyzja w sprawie zastosowania ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych lub odmowa jej udzielenia.
Postanowienie o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia – w przypadku nie uzupełnienia braków w podaniu w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia wzywającego do ich usunięcia.

Kogo dotyczy
Osób fizycznych prowadzących lub nieprowadzących działalności gospodarczej.

Czas realizacji
Załatwienie sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania dowodowego powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. W przypadku niezałatwienia sprawy we wskazanym terminie organ podatkowy zawiadamia o tej okoliczności stronę postępowania podając przyczyny niedotrzymania terminu i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.

Wymagane dokumenty
 • W PRZYPADKU OSOBY FIZYCZNEJ, KTÓRA NIE PROWADZI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, DO WNIOSKU NALEŻY DOŁĄCZYĆ:
 • informację dotyczącą sytuacji materialnej i rodzinnej podatnika wraz z dokumentami potwierdzającymi wiarygodność przedstawionych informacji (w tym celu sporządza się protokół o stanie majątkowym zobowiązanego),
 • zaświadczenia o dochodach własnych i osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym (np. aktualne zaświadczenie z zakładu pracy, odcinek renty/emerytury, decyzja o przyznaniu zasiłku dla bezrobotnych itp.),
 • kopie rachunków opłat eksploatacyjnych za mieszkanie lub inny zajmowany lokal (np. za czynsz, światło, gaz),
 • orzeczenia o przyznanej pomocy materialnej lub finansowej z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej lub z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie,
 • informacje o innych okolicznościach faktycznych mających – zdaniem podatnika – wpływ na rozstrzygnięcie sprawy,
 • inne informacje na żądanie organu podatkowego w trakcie prowadzenia postępowania podatkowego,
 • pełnomocnictwo (oryginał lub jego odpis, wypis lub kopia) – dotyczy sytuacji, gdy występuje pełnomocnik.
 • W PRZYPADKU OSOBY FIZYCZNEJ, KTÓRA PROWADZI DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ - OPRÓCZ INFORMACJI WSKAZANYCH POWYŻEJ - DO WNIOSKU NALEŻY DOŁĄCZYĆ:
 • formularz informacji o pomocy publicznej otrzymanej przez przedsiębiorcę ze środków publicznych w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o nieotrzymaniu pomocy,
 • informacje dotyczące sytuacji ekonomicznej wnioskodawcy, w tym sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek zysków i strat) za ubiegły rok podatkowy lub inne sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym,
 • informacje o zaleganiu/niezaleganiu w płatnościach wobec Urzędu Skarbowego i zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
 • informacje o zaciągniętych pożyczkach, pobranych kredytach bankowych,
 • dokumenty świadczące o wielkości sprzedaży, o pakiecie otrzymanych zleceń na wykonanie robót czy usług,
 • pisma procesowe w sprawie odzyskania należności od niesolidnych kontrahentów,
 • pełnomocnictwo (oryginał lub jego odpis, wypis lub kopia) – dotyczy sytuacji, gdy występuje pełnomocnik.
Opłaty Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa: 17 PLN (od każdego stosunku pełnomocnictwa).

Dodatkowe informacje
Opłata prolongacyjna naliczona zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Suwałkach nr XXV/319/2016 z dnia 30.11.2016
Wpłaty dokonywane są na indywidualny numer konta wskazany w decyzji.
Tryb odwoławczy Od decyzji służy odwołanie do właściwego miejscowo Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Od postanowienia służy zażalenie do właściwego miejscowo Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.
Podstawy prawne
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. , poz. 1325 )
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2020 r. , poz. 708 )
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2007 r. , Nr 53 , poz. 354 z późn. zm. )
 • Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.Urz.UE.L. 2013 r. Nr 352/1)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. , Nr 53 , poz. 311 z późn. zm. )
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2010 r. , Nr 53 , poz. 312 z późn. zm. )
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, informacji o nieudzielaniu takiej pomocy oraz sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych (Dz. U. z 2014 r. , poz. 1065 z późn. zm. )
 • Uchwała Rady Miejskiej w Suwałkach nr XXV/319/2016 z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia oraz określenia wysokości stawki opłaty prolongacyjnej.

 

Urząd, w którym realizowana będzie sprawa

Nazwa urzędu: Urząd Miejski w Suwałkach

Wydział Budżetu i Finansów
Adres: ul. Adama Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki
Telefon: 87 5628177

Miejsce przyjmowania dokumentów
Pokój nr 147, I piętro
Godziny przyjmowania dokumentów
Poniedziałek 08:00 - 16:00
Wtorek 07:30 - 15:30
Środa 07:30 - 15:30
Czwartek 07:30 - 15:30
Piątek 07:30 - 15:30
Sobota Nieczynne
Niedziela Nieczynne

 

Poniżej udostępnione zostały dokumenty, które można pobrać, wydrukować a następnie wypełnić w wersji papierowej i złożyć w siedzibie Urzędu.


Wypełnione dokumenty można wysłać jako załączniki do pisma ogólnego do urzędu dostępnego w ePAUPUdostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Prezydent Miasta Suwałk

Data wytworzenia: 2021-05-12

Wprowadzający: Radosław Jabłoński

Data modyfikacji: 2021-05-14

Opublikował: Radosław Jabłoński

Data publikacji: 2021-05-12