Pisemna interpretacja przepisów prawa podatkowego (interpretacja indywidualna)

Pisemna interpretacja przepisów prawa podatkowego (interpretacja indywidualna)

Kogo dotyczy
Podatnik

Czas realizacji
Interpretację indywidualną przepisów prawa podatkowego wydaje się bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku.

Wymagane dokumenty
 • Wniosek w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, który winien zawierać:
  - zapytanie podatnika,
  - wyczerpująco przedstawiony zaistniały stan faktyczny albo zdarzenie przyszłe (jeżeli zdarzenie dotyczy działań dopiero planowanych),
  - własne stanowisko podatnika w sprawie oceny prawnej stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego,
  - oświadczenie, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej.
 • Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej niespełniający wymogów określonych w art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej (tj. jeżeli podatnik nie zawarł w nim wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego oraz własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej tego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego) pozostawia się bez rozpatrzenia.
Opłaty Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej podlega opłacie w wysokości 40 zł, którą należy wpłacić w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.
W przypadku wystąpienia w jednym wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej odrębnych stanów faktycznych lub zdarzeń przyszłych pobiera się opłatę od każdego przedstawionego we wniosku odrębnego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego.

Numer konta
07124052111111000049205949
Dodatkowe informacje
Wniosek podlega opłacie, którą należy wpłacić w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.
Opłatę pobiera się od każdego przedstawionego we wniosku odrębnego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego. W razie nieuiszczenia opłaty w terminie, wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia bez uprzedniego wezwania do uiszczenia opłaty.
Tryb odwoławczy Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na indywid. interpretację przepisów pr. podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do właściwego miejscowo wojewódzkiego sądu admin., w dwóch egzemplarzach (art. 47 ust. z dnia 30.08.2002 r. Prawo o postęp. przed sądami admin. – Dz. U. z 2023 r. poz. 259) w terminie 30 dni od dn. doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ust.).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przep. post., dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przep. pr. materialnego. Sąd admin. jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ust.).
Podstawy prawne
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2023 r., poz. 2383 z późn. zm.)

 

Urząd, w którym realizowana będzie sprawa
Nazwa urzędu: Urząd Miejski w Suwałkach

Wydział Podatków i Opłat
Adres: ul. T. Noniewicza 71A, 16-400 Suwałki
Telefon: (87) 5628111, (87) 5628112, (87) 5628113, (87) 5628174

Miejsce przyjmowania dokumentów
Biuro Obsługi Interesanta, parter


Godziny przyjmowania dokumentów
Poniedziałek 08:00 - 16:00
Wtorek 07:30 - 15:30
Środa 07:30 - 15:30
Czwartek 07:30 - 15:30
Piątek 07:30 - 15:30
Sobota Nieczynne
Niedziela Nieczynne

 

Poniżej udostępnione zostały dokumenty, które można pobrać, wydrukować a następnie wypełnić w wersji papierowej i złożyć w siedzibie Urzędu.


Wypełnione dokumenty można wysłać jako załączniki do pisma ogólnego do urzędu dostępnego w ePAUPUdostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Prezydent Miasta Suwałk

Data wytworzenia: 2021-05-12

Wprowadzający: Bogumiła Ołów

Data modyfikacji: 2024-01-03

Opublikował: Bogumiła Ołów

Data publikacji: 2021-05-12