Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej należy składać do wójta, burmistrza, prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów

Zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej dokonuje się od oleju napędowego oznaczonego kodem CN 2710 19 43 do CN 2710 19 48 oraz CN 382 600.

Zwrot podatku przysługuje producentowi rolnemu, tj. osobie fizycznej, osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, będącej posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2019 r. , poz. 1256 z późn. zm.)

W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot podatku przysługuje temu współposiadaczowi, w stosunku do którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę. Zasada ta nie dotyczy współmałżonków.

Terminy składania wniosku o zwrot podatku w danym roku:
- od dnia 1 lutego do ostatniego dnia lutego,
- od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia.

Kogo dotyczy
Producent rolny, tj. osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, będąca posiadaczem gospodarstwa rolnego

Czas realizacji
Zwrot podatku przyznawany jest – w drodze decyzji – przez wójta, burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego, na wniosek tego producenta. Decyzję wydaje się w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o zwrot podatku.

Wymagane dokumenty
  • Wniosek
  • Do wniosku o zwrot podatku należy dołączyć:
    - faktury VAT albo potwierdzone przez upoważnionego przez wójta, burmistrza (prezydenta miasta) pracownika urzędu gminy lub miasta za zgodność z oryginałem ich kopie – stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku
    - odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku gdy producent rolny podlega wpisowi do tego rejestru (do KRS wpisuje się przedsiębiorców: spółki, spółdzielnie, przedsiębiorstwa państwowe, stowarzyszenia, organizacje społeczne i zawodowe, fundacje, publiczne zakłady opieki społecznej).
  • dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, ustalonej z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk bydła na duże jednostki przeliczeniowe określonych w załączniku do ustawy, na podstawie danych zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych, o którym mowa w rozdziale 2 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 546 oraz z 2018 r. poz. 1642) - w przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła.
Opłaty Brak opłat
Tryb odwoławczy Stronie służy odwołanie do właściwego miejscowo Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem organu, który decyzję wydał, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia stronie.
Podstawy prawne
  • Ustawa z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. (Dz. U. z 2015 r. , poz. 1340 )

Urząd, w którym realizowana będzie sprawa

Nazwa urzędu: Urząd Miejski w Suwałkach

Wydział Budżetu i Finansów
Adres: ul. Adama Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki
Telefon: 87 5628177
 

Miejsce przyjmowania dokumentów
Pokój nr 147, I piętro
Godziny przyjmowania dokumentów
Poniedziałek 08:00  -  16:00
Wtorek 07:30  -  15:30
Środa 07:30  -  15:30
Czwartek 07:30  -  15:30
Piątek 07:30  -  15:30
Sobota Nieczynne
Niedziela Nieczynne

 

Poniżej udostępnione zostały dokumenty, które można pobrać, wydrukować a następnie wypełnić w wersji papierowej i złożyć w siedzibie Urzędu.


Wypełnione dokumenty można wysłać jako załączniki do pisma ogólnego do urzędu dostępnego w ePAUPUdostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Prezydent Miasta Suwałk

Data wytworzenia: 2021-05-12

Wprowadzający: Radosław Jabłoński

Data modyfikacji: 2021-05-14

Opublikował: Radosław Jabłoński

Data publikacji: 2021-05-12