Ulgi w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny osób prawnych i osób fizycznych (nieprowadzących działalności gospodarczej i prowadzących działalność gospodarczą)

Należności pieniężne mające charakter cywilnoprawny, mogą być umarzane w całości albo w części lub terminy ich spłaty mogą zostać odroczone lub płatność tych należności może zostać rozłożona na raty w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym.

Kogo dotyczy
Osoby fizyczne i prawne nieprowadzące działalności gospodarczej i prowadzące działalność gospodarczą

Czas realizacji
Sprawy z wniosków o udzielanie ulg załatwiane są bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

Wymagane dokumenty
  • Wniosek o przyznanie ulgi w spłacie należności
Opłaty Nie dotyczy
Tryb odwoławczy Nie przysługuje
Podstawy prawne
  • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948, z 2017 r. poz. 730, poz. 935)
  • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870,
    poz. 1984, poz. 1948, poz. 2260, z 2017 r. poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089)
  • Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 r.)
  • Rozporządzeniem Komisji (UE) Nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie stosowania art. 107 i art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 r. str. 9)
  • Ustawą z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1808 z późn. zm.)
  • UCHWAŁA NR XXXV/432/2017 RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania spłaty i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Suwałki lub jego jednostkom organizacyjnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną

 

Urząd, w którym realizowana będzie sprawa

Nazwa urzędu: Urząd Miejski w Suwałkach

Wydział Budżetu i Finansów
Adres: ul. Adama Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki
Telefon: 87 5628177

Miejsce przyjmowania dokumentów
Pokój nr 147, I piętro
Godziny przyjmowania dokumentów
Poniedziałek 08:00 - 16:00
Wtorek 07:30 - 15:30
Środa 07:30 - 15:30
Czwartek 07:30 - 15:30
Piątek 07:30 - 15:30
Sobota Nieczynne
Niedziela Nieczynne

 

Poniżej udostępnione zostały dokumenty, które można pobrać, wydrukować a następnie wypełnić w wersji papierowej i złożyć w siedzibie Urzędu.


Wypełnione dokumenty można wysłać jako załączniki do pisma ogólnego do urzędu dostępnego w ePAUPUdostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Prezydent Miasta Suwałk

Data wytworzenia: 2021-05-12

Wprowadzający: Radosław Jabłoński

Data modyfikacji: 2021-05-14

Opublikował: Radosław Jabłoński

Data publikacji: 2021-05-12