Opłata skarbowa

a) Opłacie skarbowej podlega:
- w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej: dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek, wydanie zaświadczenia na wniosek, wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji),
- złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym

b) Moment powstania obowiązku zapłaty opłaty skarbowej wiąże się z chwilą:
- dokonania zgłoszenia lub złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej
- złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji)
- złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz od jego odpisu, wypisu lub kopii

Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty.
Składający wniosek lub pełnomocnik lub dokonujący zgłoszenia zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty opłaty skarbowej lub uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty.
Dowód może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej.

Opłata skarbowa podlega zwrotowi (na wniosek):
- od dokonania czynności urzędowej – jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie dokonano czynności urzędowej,
- od wydania zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) – jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie wydano zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji).

Opłata skarbowa nie podlega zwrotowi po upływie pięciu lat licząc od końca roku, w którym dokonano zapłaty opłaty.

Decyzja w sprawie zwrotu opłaty skarbowej wydawana jest na wniosek strony w przypadku zaistnienia przesłanek do zwrotu opłaty skarbowej, o których mowa w art. 9 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2023 r., poz. 2111).

Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia określa załącznik do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2023 r., poz. 2111).

Termin składania dokumentów:
Wniosek o wydanie decyzji w sprawie zwrotu opłaty skarbowej należy złożyć w ciągu pięciu lat licząc od końca roku, w którym dokonano zapłaty opłaty skarbowej.

Kogo dotyczy
Osób fizycznych i prawnych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej, jeżeli wskutek dokonanego zgłoszenia lub na ich wniosek dokonuje się czynności urzędowej, wydaje zaświadczenia, zezwolenia i koncesje.

Czas realizacji
1 miesiąc od dnia wpływu wniosku do organu podatkowego, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Wymagane dokumenty
  • Wniosek w sprawie zwrotu opłaty skarbowej
  • Do wniosku o zwrot opłaty skarbowej należy dołączyć: pełnomocnictwo (oryginał lub jego odpis, wypis lub kopię) – dotyczy tylko sytuacji, gdy występuje pełnomocnik.
Opłaty Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa: 17 PLN (od każdego stosunku pełnomocnictwa).
Tryb odwoławczy Od decyzji służy odwołanie do właściwego miejscowo Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Podstawy prawne
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2023 r., poz. 2111)
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 r., Nr 187, poz. 1330 )

 

Urząd, w którym realizowana będzie sprawa
Nazwa urzędu: Urząd Miejski w Suwałkach

Wydział Podatków i Opłat
Adres: ul. T. Noniewicza 71A, 16-400 Suwałki
Telefon: 87 5628008

Miejsce przyjmowania dokumentów
Biuro Obsługi Interesanta, parter


Godziny przyjmowania dokumentów
Poniedziałek 08:00 - 16:00
Wtorek 07:30 - 15:30
Środa 07:30 - 15:30
Czwartek 07:30 - 15:30
Piątek 07:30 - 15:30
Sobota Nieczynne
Niedziela Nieczynne

 

Poniżej udostępnione zostały dokumenty, które można pobrać, wydrukować a następnie wypełnić w wersji papierowej i złożyć w siedzibie Urzędu.


Wypełnione dokumenty można wysłać jako załączniki do pisma ogólnego do urzędu dostępnego w ePAUPUdostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Prezydent Miasta Suwałk

Data wytworzenia: 2021-05-12

Wprowadzający: Bogumiła Ołów

Data modyfikacji: 2024-01-03

Opublikował: Bogumiła Ołów

Data publikacji: 2021-05-12