Podatek rolny - naliczenie podatku

Podatek rolny - naliczenie podatku

Kogo dotyczy
Podatnikami podatku rolnego są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, będące:
a) właścicielami gruntów,
b) posiadaczami samoistnymi gruntów;
c) użytkownikami wieczystymi gruntów;
d) posiadaczami gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie:
- wynika z umowy zawartej z właścicielem, z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa lub z innego tytułu prawnego albo
- jest bez tytułu prawnego, z wyjątkiem gruntów wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub będących w zarządzie Lasów Państwowych; w tym przypadku podatnikami są odpowiednio jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i Lasów Państwowych.

Jeżeli grunty podlegające opodatkowaniu podatkiem rolnym stanowią współwłasność lub znajdują się w posiadaniu dwóch lub więcej podmiotów, to stanowią odrębny przedmiot opodatkowania podatkiem rolnym, a obowiązek podatkowy ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach (posiadaczach). Jeżeli grunty, o których mowa powyżej, stanowią gospodarstwo rolne, obowiązek podatkowy ciąży na tej osobie będącej współwłaścicielem (posiadaczem), która to gospodarstwo prowadzi w całości. Zasady odpowiedzialności solidarnej za zobowiązanie podatkowe, o której mowa powyżej, nie stosuje się, jeżeli jeden lub kilku współwłaścicieli (posiadaczy) jest zwolnionych od podatku rolnego albo nie podlega temu podatkowi. W takiej sytuacji obowiązek podatkowy ciąży solidarnie na współwłaścicielach (posiadaczach), którzy podlegają podatkowi rolnemu oraz nie są zwolnieni od tego podatku, w zakresie odpowiadającym ich łącznemu udziałowi w prawie własności lub posiadaniu.

Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty, o których mowa w art. 1 ustawy o podatku rolnym.
Podstawa opodatkowania – art. 4 ustawy o podatku rolnym.

Czas realizacji
-

Wymagane dokumenty
 • Złożenie informacji w terminie określonym w ustawie o podatku rolnym (wniosek) wraz z niezbędnymi dokumentami, jakie powinny być dostarczone w celu załatwienia sprawy:

  a) akt własności – do wglądu (oryginał lub urzędowo poświadczony jego odpis, wypis lub kopia),

  b) umowa dzierżawy, najmu, użyczenia – w przypadku gruntów Gminy lub Skarbu Państwa (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem),

  c) pozwolenie na użytkowanie (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem).

  d) dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa do podpisania deklaracji (oryginał lub jego odpis, wypis lub kopia) – w przypadku reprezentowania podatnika przez inną osobę w sprawach związanych z podatkiem od nieruchomości (za złożenie pełnomocnictwa do akt sprawy, należna jest opłata skarbowa – z wyjątkiem sytuacji, gdy pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu).
Opłaty Osoby fizyczne – podatek płatny jest w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego (w przypadku, gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty) na podstawie decyzji wydawanej po złożeniu przez podatnika informacji o gruntach

Osoby prawne, jednostki organizacyjne – podatek płatny jest w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego (obliczony w deklaracji na podatek rolny) na rachunek budżetu gminy, w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada; w przypadku, gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty

Dodatkowe informacje
Wpłaty z tytułu podatku rolnego - osoby fizyczne i prawne winny dokonywać na indywidualne rachunki przypisane podatnikom.
Tryb odwoławczy -
Podstawy prawne
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2023 r., poz. 2383 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 333 z późn. zm.)

 

Klauzula informacyjna w sprawach podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego

 

Urząd, w którym realizowana będzie sprawa
Nazwa urzędu: Urząd Miejski w Suwałkach

Wydział Podatków i Opłat
Adres: ul. T. Noniewicza 71A, 16-400 Suwałki
Telefon: (87) 5628111, (87) 5628174

Miejsce przyjmowania dokumentów
Biuro Obsługi Interesanta, parter

Godziny przyjmowania dokumentów
Poniedziałek 08:00 - 16:00
Wtorek 07:30 - 15:30
Środa 07:30 - 15:30
Czwartek 07:30 - 15:30
Piątek 07:30 - 15:30
Sobota Nieczynne
Niedziela Nieczynne

 

Poniżej udostępnione zostały dokumenty, które można pobrać, wydrukować a następnie wypełnić w wersji papierowej i złożyć w siedzibie Urzędu.


Wypełnione dokumenty można wysłać jako załączniki do pisma ogólnego do urzędu dostępnego w ePAUPUdostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Prezydent Miasta Suwałk

Data wytworzenia: 2021-05-12

Wprowadzający: Bogumiła Ołów

Data modyfikacji: 2023-12-27

Opublikował: Bogumiła Ołów

Data publikacji: 2021-05-12