Podatek od nieruchomości osób prawnych lub osób fizycznych będących we współwłasności z osobami prawnymi - naliczanie podatku

Podatek od nieruchomości osób prawnych lub osób fizycznych będących we współwłasności z osobami prawnymi - naliczanie podatku

Kogo dotyczy
Podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki niemające osobowości prawnej, będące:

1. właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych

2. posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych

3. użytkownikami wieczystymi gruntów

4. posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie wynika z umowy zawartej z właścicielem, Agencją Nieruchomości Rolnych lub z innego tytułu prawnego (z wyjątkiem posiadania przez osoby fizyczne lokali mieszkalnych niestanowiących odrębnych nieruchomości) lub jest bez tytułu prawnego.

Jeżeli nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu dwóch lub więcej podmiotów, to stanowi odrębny przedmiot opodatkowania, a obowiązek podatkowy od nieruchomości lub obiektu budowlanego ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach lub posiadaczach.

Zasady odpowiedzialności solidarnej za zobowiązanie podatkowe, o której mowa powyżej, nie stosuje się przy współwłasności w częściach ułamkowych lokalu użytkowego - garażu wielostanowiskowego w budynku mieszkalnym wraz z gruntem stanowiących odrębny przedmiot własności. W takiej sytuacji obowiązek podatkowy ciąży na współwłaścicielach w zakresie odpowiadającym ich udziałowi w prawie własności. Przepisu art. 6 ust. 11 nie stosuje się. Zasady odpowiedzialności solidarnej za zobowiązanie podatkowe, o której mowa powyżej, nie stosuje się również, jeżeli jeden lub kilku współwłaścicieli lub posiadaczy jest zwolnionych od podatku od nieruchomości albo nie podlega temu podatkowi. W takiej sytuacji obowiązek podatkowy ciąży solidarnie na współwłaścicielach lub posiadaczach, którzy podlegają podatkowi od nieruchomości oraz nie są zwolnieni od tego podatku, w zakresie odpowiadającym ich łącznemu udziałowi w prawie własności lub posiadaniu.

Jeżeli nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub spółek nieposiadających osobowości prawnej, z wyjątkiem osób tworzących wspólnotę mieszkaniową, osoby fizyczne składają deklarację na podatek od nieruchomości oraz opłacają podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne (art. 6 ust. 11 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych).

Czas realizacji
-

Wymagane dokumenty
 • Złożenie deklaracji wraz z niezbędnymi dokumentami, jakie powinny być dostarczone w celu załatwienia sprawy:

  a) akt własności - do wglądu (oryginał lub urzędowo poświadczony jego odpis, wypis lub kopia),

  b) umowa dzierżawy, najmu, użyczenia - w przypadku gruntów Gminy lub Skarbu Państwa (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem),

  c) pozwolenie na użytkowanie (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem),

  d) dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa do podpisania deklaracji (oryginał lub jego odpis, wypis lub kopia) – w przypadku reprezentowania podatnika przez inną osobę w sprawach związanych z podatkiem od nieruchomości (za złożenie pełnomocnictwa do akt sprawy, należna jest opłata skarbowa – z wyjątkiem sytuacji, gdy pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu).
Opłaty Terminy płatności:
Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Nieruchomości Rolnych, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe są obowiązane wpłacać obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości - bez wezwania - na rachunek właściwej gminy, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia.

W przypadku, gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Dodatkowe informacje
Wpłaty z tytułu podatku od nieruchomości osoby fizyczne i prawne winny dokonywać na indywidualne rachunki przypisane podatnikom.
Tryb odwoławczy -
Podstawy prawne
 • Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2023 r., poz. 2383 z późn. zm. )
 • Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2023 r., poz. 70 z późn. zm. )
 • UCHWAŁA NR XIII/154/2015 RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości na 2016 r.
 • UCHWAŁA NR XXV/318/2016 RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości na 2017 r.
 • Uchwała Nr XXXVIII/496/2017 RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH z dnia 2017-11-29 w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości na 2018r.
 • UCHWAŁA NR LIII/644/2018 RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości na 2019 r.
 • UCHWAŁA NR XIII/192/2019 RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH z dnia 30 października 2019 r. w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości na 2020 r.
 • UCHWAŁA NR XXVI/345/2020 RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2021 r.
 • UCHWAŁA NR XXXVII/487/2021 RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH z dnia 27 października 2021 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2022 r.
 • UCHWAŁA NR L/657/2022 RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH z dnia 26 października 2022 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2023 r.
 • UCHWAŁA NR LXIII/824/2023 RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH z dnia 6 listopada 2023 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2024 r.

 

Klauzula informacyjna w sprawach podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego 

 

Urząd, w którym realizowana będzie sprawa
Nazwa urzędu: Urząd Miejski w Suwałkach

Wydział Podatków i Opłat
Adres: ul. T. Noniewicza 71A, 16-400 Suwałki
Telefon: (87) 562 81 74

Miejsce przyjmowania dokumentów
Biuro Obsługi Interesanta, parter

Godziny przyjmowania dokumentów
Poniedziałek 08:00 - 16:00
Wtorek 07:30 - 15:30
Środa 07:30 - 15:30
Czwartek 07:30 - 15:30
Piątek 07:30 - 15:30
Sobota Nieczynne
Niedziela Nieczynne

 

Poniżej udostępnione zostały dokumenty, które można pobrać, wydrukować a następnie wypełnić w wersji papierowej i złożyć w siedzibie Urzędu.


Wypełnione dokumenty można wysłać jako załączniki do pisma ogólnego do urzędu dostępnego w ePAUPUdostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Prezydent Miasta Suwałk

Data wytworzenia: 2021-05-12

Wprowadzający: Bogumiła Ołów

Data modyfikacji: 2024-01-03

Opublikował: Bogumiła Ołów

Data publikacji: 2021-05-12